SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
GRAD OPATIJA

86.

Na temelju čl. 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine PGŽ br. 25/09, 30/09, 07/13, 3/18, 5/18- ispravak), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 103. st.2. Zakona o cestama (NN 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014) i čl. 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 19. rujna 2019. godine, donosi

O D L U K U

Članak 1.

Utvrđuje se da je na k.č. 729/355 k.o. Pobri, put površine 73 m2, upisanom u zk.ul. 1671 k.o. Pobri trajno prestala potreba korištenja puta, te mu se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavlja zemljište u vlasništvu Grada Opatije.

Članak 2.

Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji, da, sukladno ovoj Odluci, izvrši uknjižbu brisanja javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije i izvrši uknjižbu prava vlasništva na ime i u korist Grada Opatije u cijelosti, sve temeljem odredbi čl. 103. st. 3. Zakona o cestama (NN 84/2011, 22/ 2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014) i čl. 62. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18),

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/19-01/79

Ur. broj: 2156/01-01-19-6

Opatija, 19. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=10006&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr