SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

53.

Na temelju članka 6. stavka 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 29. sjednici održanoj dana 19. rujna 2019. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o zakupu poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o zakupu poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 44/12, 41/15 i 20/18) (u daljnjem tekstu: Odluka), članak 5. mijenja se i sada glasi:

»Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Grad i Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada i jedinica područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka građana Grada, a zakupnina se određuje sukladno kriterijima za određivanje visine zakupnine Grada.

Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke, Grad kao zakupodavac može dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme na rok od pet godina pod istim uvjetima (iznos mjesečne zakupnine, zakupnik...) kao u postojećem ugovoru o zakupu, kada je to ekonomski opravdano, odnosno kada je mjesečni iznos zakupnine veći od cijene zakupnine po odluci Grada za djelatnost koju zakupnik obavlja, isključivo zakupniku, koji s Gradom ima sklopljen ugovor o zkaupu na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, kada mu istječe takav ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog natječaja, a na njegov pisani zahtjev.

Zakupnik iz stavka 2. ovog članka, dužan je pisani zahtjev podnijeti Gradu, najkasnije 120 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, a Grad je dužan najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen zakupniku dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora ili ga pisanim putem obavijestiti da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

Ako zakupnik ne podnese pisani zahtjev u roku iz stavka 3. ovog članka ili ako Grad pisanim putem obavijesti zakupnika da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu, za navedeni prostor objavit će se natječaj za davanje u zakup.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 2. ovog članka najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos prestaje istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Grad će nakon stupanja u posjed tog poslovnog prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točka 7. mijenja se i sada glasi:

»7. odredbu da pravo prvenstva na sklapnje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, uvjete iz ove Odluke i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.«

Članak 3.

U članku 23. stavku 1. točka 2. mijenja se i sada glasi:

»2. ime i prezime ili naziv, adresu prebivališta ili sjedišta, te osobni identifikacijski broj ugovornih strana«.

Točka 3. mijenja se i sada glasi:

»3. podatke za identifikaciju poslovnog prostora koji se mogu nedvojbeno utvrditi (broj zemljišnoknjižne čestice i zemljišnoknjižnog uloška u koji je poslovni prostor upisan, površina poslovnog prostora, etaža na kojoj se poslovni prostor nalazi, pozicija na etaži, tlocrtni opis poslovnog prostora, kao i svi drugi potrebni podaci za nedvojbenu identifikaciju poslovnog prostora)«.

U točki 8. riječi »u zgradi« brišu se.

U točki 13. iza riječi »iznos« dodaje se »mjesečne«.

Članak 4.

U članku 37. stavku 6. riječi »zakupniku iz čl. 5. st. 4.« mijenjaju se i sada glase »zakupniku iz čl. 5. st. 6.«

U članku 37. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Zakupniku koji je poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dao u podzakup, odnosno koji je po bilo kojoj pravnoj osnovi dao trećoj osobi na korištenje ili sukorištenje poslovni prostor suprotno odredbama ugovora o zakupu, ugovor o zakupu raskida se po sili zakona.«

Članak 5.

U članku 40. stavku 1. točka 5. briše se, a dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

Članak 6.

U članku 41. stavku 1. točka 3. briše se.

Članak 7.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 8.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/19-01/37

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 19. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51250&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr