SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
OPĆINA DOBRINJ

35.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13 - proč.tekst) članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/13 i 2/18), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici, održanoj dana 19. rujna 2019. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
turizma i gospodarstva na području općine
Dobrinj u 2019. godini

Članak 1.

U Programu turizma i gospodarstva 1012 (»Službene novine Primorsko goranske županije« br. 43/18, 8/19) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti (A) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj i raspoređuju na sljedeći način:

GOSPODARSKI RAZVITAK 120.000,00 A101201

- subvencije kamata poduzetničkih
kredita 10.000,00

- sufinanciranje cijene crpljenja
i odvoza otpadnih voda 110.000,00

POMOĆ I RAZVOJ
POLJOPRIVREDE 60.000,00 A101202

- programi razvoja poljoprivrede 45.000,00

- sufinanciranje naknade odstrijela
nezavičajne divljači 15.000,00

TURISTIČKI RAZVOJ 363.000,00 A101203

- materijal i dijelovi za investicijsko
održavanje j.r. 70.000,00

- usluge tekućeg i investicijskog
održavanja morskih pristaništa 20.000,00

- studija glavne ocjene prih. zahvata
za aquapark 30.000,00

- projekti uređenja plaža 100.000,00

- vatromet 30.000,00

- sidro Šilo 10.000,00

- nabava montažnih objekata 103.000,00

EKO WC NA PLAŽAMA 112.000,00 A101204

SUFINANCIRANJE BRODSKE
LINIJE 90.000,00 A101207

TZ OTOKA KRKA 35.500,00 A101208

TZ OPĆINE DOBRINJ 550.000,00 A101209

PLAVA ZASTAVA 33.000,00

REGULACIJA PROMETA 80.000,00 A101213

- usluga agencija i student servisa za
pometnu jedinicu mladih 24.000,00

- studija analiza prometnica i
prometnih rješenja 56.000,00

ODR. KAMERA I ZAKUP
INTERNETA (HOT SPOT) 8.000,00 A101214

PROJEKTI MINISTARSTVA
TURIZMA 250.000,00 K101215

- punionice za elektro bicikle 231.250,00

- ugradnja punionica 18.750,00

LAG »KVARNERSKI OTOCI« 5.000,00 A101216

CENTAR ZA POLJOPRIVREDU
I RURALNI RAZVOJ PGŽ 20.000,00 A101217

OGLAŠAVANJE KVARNERA
KAO AVIO DESTINACIJE 20.000,00 A101220

USLUGE ZAŠTITARA 65.000,00 A101222

NABAVA ELEKTRIČNIH
BICIKALA 0,00 K101223

- bicikli 0,00

- ostali materijal 0,00

UKUPNO 1.811.500,00.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-19-36

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51514&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr