SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 21. Subota, 31. kolovoza 2019.
OPĆINA BAŠKA

54.

Na osnovu članka 13. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/ 13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinski načelnik Općine Baška, dana 19. kolovoza 2019. godine, donio je

PRAVILNIK
o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata
u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu
službenika i namještenika Općine Baška

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i način isplate dodatka za uspješnost u radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Dodatak za uspješnost u radu (u daljnjem tekstu: dodatak) može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika, koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvariti kao stalni dodatak uz plaću, a isplaćuje se u iznosu određenom i odobrenom od strane Općinskog načelnika.

Pod plaćom iz stavka 1. ovog članka razumijeva se umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće s uvećanjem za radni staž i drugim stalnim dodacima na plaću, prema obračunu plaće u mjesecu isplate dodatka, bez jednokratnih dodataka na plaću.

Dodatak se može isplatiti u više navrata tijekom jedne proračunske godine.

Članak 3.

Bruto iznos dodatka isplaćuje se u postotku bruto plaće službenika, u rasponu od 10% do 50%.

Dodatak može biti određen i u apsolutnom iznosu, u okviru raspona iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu službenika i namještenika jesu:

1. ocjena kojom je službenik ili namještenik ocijenjen,

2. opseg obavljenih poslova koji prelazi uobičajeni opseg obavljanja poslova tijekom radnog vremena,

3. odnos prema radu,

4. odnos prema strankama,

5. uspješno i pravodobno rješavanje iznimno složenog predmeta ili druge radne zadaće, koja je od velikog značaja za djelovanje Općine,

6. uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega posla, u neprekinutom trajanju od najmanje 30 radnih dana,

7. uspješno i pravodobno obavljanje poslova odsutnog službenika ili namještenika, uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta, u neprekinutom razdoblju od najmanje 30 radnih dana,

8. sudjelovanje u radu projektnog tima, koji je postigao uspješne rezultate, uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta,

9. inicijativnost i kreativnost, koja je doprinijela boljoj organizaciji rada i/ili racionalizaciji poslovanja,

10. djelovanje u službi ili u svezi sa službom, koje je doprinijelo ugledu Općine,

11. drugo iznimno postignuće, koje opravdava isplatu dodatka za uspješnost na radu.

Pod ocjenom kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen, razumijeva se zadnja utvrđena godišnja ocjena.

Pod opsegom obavljenih poslova koji prelazi uobičajeni opseg obavljanja poslova, razumijevaju se rezultati rada koji za najmanje 20 % po opsegu prelaze količinu koja je planirana za pojedinog službenika odnosno namještenika u tijeku radnog vremena u određenom razdoblju.

Pod odnosom prema radu razumijeva se samoinicijativnost, inovativnost i kreativnost u obavljanju poslova, odgovornost u radu, zalaganje i postignuti rezultati u radu, praćenje literature, te spremnost za stalno stručno usavršavanje za poslove radnog mjesta.

Pod odnosom prema strankama razumijeva se postupanje koje je profesionalno, pristojno, razumljivo, neizvrgavanje stranke nepotrebnom čekanju ili pribavljanju dokumentacije, ili isprava, koje je dužna ili može pribaviti općinska uprava, kao i omogućavanje stranci izraziti svoje mišljenje, pružanje stranci savjeta o mogućem načinu ostvarivanja određenih prava, obraćanje posebne pozornosti prema osobama s posebnim potrebama, te druga postupanja, koja uključuju vođenje računa o dobrom osobnom ugledu službenika i dobrom ugledu službe.

Članak 4.

Natprosječni rezultati u radu službenika i namještenika mogu se utvrditi, ako je službenik ili namještenik na posljednjem ocjenjivanju ocijenjen ocjenom »odličan« ili »vrlo dobar«, te ako ispuni najmanje jedan od kriterija utvrđenih u članku 3. stavak 1. točke od 2. do 11. ovog Pravilnika.

Ostvarene natprosječne rezultate u radu, sukladno članku 4. ovog Pravilnika, za službenika i namještenika prati i utvrđuje pročelnik, a za pročelnika Općinski načelnik.

Članak 5.

Ako pročelnik ocijeni da su ispunjeni uvjeti za isplatu dodatka za uspješnost na radu službenika ili namještenika, dostavlja pisani prijedlog s obrazloženjem Općinskom načelniku.

Općinski načelnik, ukoliko je suglasan s isplatom dodatka za uspješnost na radu, donosi odluku o isplati i visini iznosa dodatka vodeći računa o ukupno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine.

Ako Općinski načelnik ocijeni da su ispunjeni kriteriji za ostvarivanje dodatka za uspješnost na radu pročelnika, donosi odluku o isplati i visini iznosa dodatka vodeći računa o ukupno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine.

Članak 6.

Odluka iz članka 5. ovog Pravilnika dostavlja se, uz evidenciju prisutnosti na poslu, ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za obračun plaće.

Isplata dodatka na plaću vrši se s isplatom plaće za mjesec u kojem je odluka donesena.

Članak 7.

Općinski načelnik će, sukladno osiguranim proračunskim sredstvima i broju zaposlenih službenika i namještenika, utvrditi masu sredstava potrebnih za isplatu dodatka.

U razdoblju do određivanja mase sredstava za dodatke iz stavka 1. ovoga članka, dodatak se isplaćuje iz mase sredstava za plaće.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 030-01/19-01/7

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-1

Baška, 19. kolovoza 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2111&mjesto=10007&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr