SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
OPĆINA LOPAR

27.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/18) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18 i 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2019. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Lopar za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-gorankse županije«, broj 39/18.), (u daljnjem tekstu. Program), članak 2. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

1.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA =1,300.000,00 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

- održavanje nerazvrstanih cesta =225.000,00 kn

- prometna signalizacija =25.000,00 kn

- asfaltiranje nerazvrstanijh cesta =600.000,00 kn

- uređenje šetnice Centar-Ambulanta =450.000,00 kn

2. ODVODNJA OBORINSKIH VODA =8.600,00 kn

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

- odvodnja atmosferskih voda =8.600,00 kn

3.ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA =1,097.460,00 kn

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća,

ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

- čišćenje plaža =415.000,00 kn

- košnja trave =150.000,00 kn

- hortikultura - cvjetnice,zelene površine =140.000,00 kn

- popravak i farbanje klupa i igrala =12.500,00 kn

- uređenje kamenih vaza =30.0000,00 kn

- postavljanje i skidanje zastavica =6.250,00 kn

- postavljanje i skidanje psihološke brane =6.250,00 kn

- zamjena plutajućih ograda za plaže =8.000,00 kn

-održavanje javnih površina prema
nalozima kom.red. i JUO-a=30.000,00 kn

-održavanje javnih površina
(manji građevinski radovi) =40.000,00 kn

-održavanje i uređenje platoa oko
crkve BDM =50.000,00 kn

-komunalne usluge (potrošnja vode
za javne površine) =15.000,00 kn

- usluge dezinsekcije i deratizacije =65.000,00 kn

- nadzor nad DDD mjerama =9.460,00 kn

- prihranjivanje plaža =120.000,00 kn

4.ODRŽAVANJE GROBLJA
I KREMATORIJA =36.000,00 kn

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

- održavanje i čišćenje groblja =15.000,00 kn

- odvoz otpada s groblja =14.000,00 kn

-komunalne usluge
(potrošnja vode za groblje) =2.000,00 kn

- održavanje i čišćenje mrtvačnice =5.000,00 kn

5.ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE =375.000,00 kn

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

- električna energija (javna rasvjeta) =150.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete =125.000,00 kn

- priključci i otkup snage =100.000,00 kn«

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih I. Izmjena Programa u ukupnom iznosu od =2,817.060,00 kn osiguravaju se u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu iz sredstava:

- komunalna naknada =2,000.000,00 kn

- boravišna pristojba =600.000,00 kn

- ostali proračunski prihodi =217.060,00 kn

Provođenje ovih I. Izmjena Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar«.

Članak 3.

Ovaj I. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-19-22

Lopar, 15. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=51281&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr