SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
OPĆINA LOPAR

26.

Na temelju članaka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18. i 110/18.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2019. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
gradnje komunalne infrastrukture u Općini Lopar
za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 39/18.), (u daljnjem tekstu: Program), članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi i primici za građenje nerazvrstanih cesta, javnih površina i građevina i uređaja javne namjene, groblja i krematorija i javne rasvjete su:

- prihod od komunalnog doprinosa =700.000,00 kn

-prihod od poreza na korištenje
javnih površina =1,000.000,00 kn

- prihod od pomoći =7,000.000,00 kn

- prihod od prodaje imovine =1,000.000,00 kn

- ostali porezni prihodi =1,272.415,00 kn

- primici od zaduživanja =5,000.000,00 kn

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI =15,972.415,00 kn

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave«.

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

»Prihodi i primici utvrđeni u članku 2. ovih I. Izmjena Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1. NERAZVRSTANE CESTE =3,615.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, pomoći, ostali porezni prihodi.

Izgradnja ceste »Radna zona Sorinj«

=1,350.000,00 kn

Izgradnja ceste »Za Vrh«

=1,625.000,00 kn

Izgradnja ceste »Rtić - Romotina«

=500.000,00 kn

Izgradnja ceste prema pročistaču

=100.000,00 kn

Idejni projekt ceste »Andreškići«

=40.000,00 kn

2. JAVNE POVRŠINE I GRAĐEVINE I UREĐ.JAVNE NAMJENE =11,262.415,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, porez na korištenje javnih površina, pomoći, prodaja imovine, ostali porezni prihodi, prihodi od zaduživanja.

Zemljište za dječji vrtić

=420.000,00 kn

Projekt i izgradnja dječjeg vrtića

=120.000,00 kn

Izgradnja spomen područja

=10.000,00 kn

Dodatna ulaganja na kulturnim
dobrima

=10.000,00 kn

Izgradnja, održavanje i uređenje sportskih igrališta

=10.000,00 kn

Izgradnja dječjih igrališta

=190.000,00 kn

Izgradnja azila za napuštene životinje

=20.000,00 kn

Zemljišta (ostali projekti)

=500.000,00 kn

Urbana oprema

=45.000,00 kn

Izrada programa i projekata za EU fondove

=87.415,00 kn

Izrada novog PP-a i novih UPU-a i DPU-a

=100.000,00 kn

Izrada ostale projektne dokumentacije

=200.000,00 kn

Katastarska izmjera DGU

=0.000,00 kn

Izgradnja infrastrukture radne zone

=50.000,00 kn

Uređenja platoa u radnoj zoni

=200.000,00 kn

Proširenje javne rasvjete, elektrifikacija i DTK mreža

=300.000,00 kn

Izgradnja polivalentne sportske
dvorane

=9,000.000,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =75.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, ostali porezni prihodi.

Proširenje javne rasvjete

=75.000,00 kn

4. GROBLJA I KREMATORIJI =1,020.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, pomoći, ostali porezni prihodi.

Proširenje i uređenje groblja

=1,000.000,00 kn

Oprema za mrtvačnicu

=20.000,00 kn

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovih I. Izmjena Programa u ukupnom iznosu od =15,972.415,00 kn osiguravaju se u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji odluku donosi Općinski načelnik i o tome je dužan izvijestiti Općinsko vijeće.

Provođenje ovih I. Izmjena Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća Općine Lopar«.

Članak 4.

Ove I. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-19-21

Lopar, 15. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=51281&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr