SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

46.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko - goranske županije, broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/ 18), Općinsko vijeće Općine Baška na 18. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2019. godine donosi

ODLUKU
O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA OPĆINE BAŠKA

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko - goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst, 17/14, 36/16, 02/17 - pročišćeni tekst i 10/ 18), (u nastavku: V. izmjene i dopune PPUO Baška).

(2) Ovom Odlukom utvrđuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga, te rokovi za izradu i izvori financiranja V. izmjena i dopuna PPUO Baška.

(3) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja V. izmjena i dopuna PPUO Baška je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

(4) Stručni izrađivač V. izmjena i dopuna PPUO Baška bit će pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 136/15), (u nastavku: stručni izrađivač).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE V. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 2.

(1) V. izmjene i dopune PPUO Baška izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/ 19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), te drugih zakona i propisa koji reguliraju problematiku prostornog uređenja.

(2) V. izmjene i dopune PPUO Baška izrađuju se temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije (KLASA: 351-01/19-04/30, URBROJ: 2170/1-03-08/7-19-4 od 11. srpnja 2019. godine) da za V. izmjene i dopune PPUO Baška nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene niti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš iz članka 66. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18).

RAZLOZI DONOŠENJA V. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 3.

V. izmjene i dopune PPUO Baška izrađuju se u svrhu ostvarivanja preduvjeta za realizaciju pojedinih razvojnih projekata Općine Baška.

OBUHVAT V. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 4.

(1) V. izmjene i dopune PPUO Baška odnose se isključivo na izmjene dijelova tekstualnog i grafičkog dijela Plana koje uključuju:

- prekategorizaciju planirane obilaznice naselja Draga Bašćanska i Jurandvor iz županijske u državnu cestu s koridorom širine 100 m i određivanje tehničkih elemenata sukladno idejnom rješenju temeljem inicijative Hrvatskih cesta d.o.o.;

- određivanje uvjeta za uređenje obalnog pojasa Baške i uređenje parka Marjan neposrednim provođenjem PPUO Baška u skladu s odredbama članka 76. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju, te u skladu s prvonagrađenim radom na javnom urbanističko - arhitektonskom natječaju i očitovanjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk (KLASA: 350-05/ 19-03/6, URBROJ: 2170/1-03-04/3-19-6 od 10. lipnja 2019. godine);

- određivanje uvjeta za gradnju autobusnog kolodvora i javnog parkirališta/garaže neposrednim provođenjem PPUO Baška u skladu s odredbama članka 76. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju;

- određivanje uvjeta za rekonstrukciju građevine Doma kulture u Baški, na k.č. 1855 k.o. Baška - nova, u skladu s posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci;

- planiranje javnih parkirališta:

. parkiralište »Gruh« na k.č. 1986/1, 1986/5, 1986/6, 1986/7, 1985/3, 1985/2, 1985/1, 1983, 1984/2, 1984/1, dijelovima k.č. 4101/2 i 1989/1, sve k.o. Baška - nova,

. parkiralište »Suha marina« na k.č. 3309, 3310/1, 3310/2, 3310/3, 3310/4, 3310/5, 3310/6, 3310/7, 3312, 3313/2, 3314/1, 3313/1, 3316, sve k.o. Baška - nova,

. parkiralište poslije mosta za naselje Zarok, s lijeve strane, na k.č. 3991/1 k.o. Baška-nova,

. parkiralište »Kav« na dijelovima k.č. 4097/1 i 1111/1, sve k.o. Baška - nova;

- određivanje uvjeta za gradnju višestambenih zgrada u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Draga Bašćanska (N4-1):

. višestambene zgrade s pratećim poslovnim i/ili javnim i društvenim sadržajima najveće visine 12,5 m (Po/S+Pr+2K) na lokaciji k.č. 3022 k.o. Draga Baška i

. višestambene zgrade najveće visine 12,5 m (Po/ S+Pr+2K) na lokaciji k.č. *184/1, *184/2, 274, 257/1, 257/ 2, 255 i 256, sve k.o. Draga Baška.

(2) Izmjene iz prethodnog stavka bit će ugrađene u V. izmjene i dopune PPUO Baška samo ako su u skladu s važećim zakonskim propisima i odredbama prostornih planova više razine.

(3) V. izmjenama i dopunama nije obuhvaćeno usklađenje PPUO Baška s u međuvremenu donesenim zakonima i propisima, kao niti druge izmjene i dopune koje bi bile rezultat zahtjeva nadležnih javnopravnih tijela, te primjedbi sudionika u javnoj raspravi, a koje se ne odnose na programska polazišta iz stavka 1. ovog članka.

OCJENA STANJA U OBUHVATU V. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja koji se mijenja je Prostorni plan uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko - goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst, 17/14, 36/16, 02/17 - pročišćeni tekst i 10/18) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Baška.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA V. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 6.

V. izmjenama i dopunama PPUO Baška će se ostvariti preduvjeti za realizaciju razvojnih projekata Općine Baška.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU V. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 7.

Za izradu V. izmjena i dopuna PPUO Baška nije planirana izrada posebnih stručnih podloga.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA V. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 8.

Stručno rješenje V. izmjena i dopuna PPUO Baška izradit će ovlašteni stručni izrađivač iz članka 1. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU V. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 9.

(1) Podatke, planske smjernice i dokumente iz područja svog djelokruga za potrebe izrade V. izmjena i dopuna PPUO Baška Općina Baška će zatražiti od:

- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB,

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova 10, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO - GORANSKA, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, Riva 10, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 KRK

- Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 ZAGREB,

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9/IX, 51000 RIJEKA

- HAKOM - HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB

- HOPS - HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. Prijenosno područje Rijeka, Marinčićeva ulica 3, 51211 MATULJI

- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 KRK

- HRVATSKE VODE - DIREKCIJA, Ulica grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- PONIKVE d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

- OPĆINA VRBNIK, Trg Škujica 7, 51516 VRBNIK

- OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 PUNAT

(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu V. izmjena i dopuna PPUO Baška je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

(3) Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu V. izmjena i dopuna PPUO Baška u određenom roku, smatra se da zahtjeva nema.

(4) Ako se u tijeku izrade V. izmjena i dopuna PPUO Baška za to ukaže potreba u postupak izrade biti će uključeni i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU V. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza V. izmjena i dopuna PPUO Baška:

- dostava zahtjeva nadležnih javnopravnih tijela za izradu V. izmjena i dopuna PPUO Baška - 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke,

- izrada Prijedloga V. izmjena i dopuna PPUO Baška - 30 dana po potpisu ugovora s izrađivačem Plana,

- javni uvid o Prijedlogu V. izmjena i dopuna PPUO Baška - u trajanju od najmanje 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi V. izmjena i dopuna PPUO Baška - 8 dana od isteka roka za davanje primjedbi,

- izrada Konačnog prijedloga V. izmjena i dopuna PPUO Baška - 8 dana po prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi,

- pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije - u roku od 15 dana,

- pribavljanje suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u pogledu usklađenosti sa Zakonom o prostornom uređenju i propisima donesenim na temelju toga Zakona,

- usvajanje V. izmjena i dopuna PPUO Baška - na prvoj narednoj sjednici po zaprimanju suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja V. izmjena i dopuna PPUO Baška utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE V. IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA

Članak 11.

Izrada V. izmjena i dopuna PPUO Baška financirat će se iz Proračuna Općine Baška i iz drugih izvora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Nositelj izrade javnopravnim tijelima navedenim u članku 9. ove Odluke dostavlja primjerak ove Odluke s pozivom za dostavom zahtjeva za izradu V. izmjena i dopuna PPUO Baška.

(2) Općina Baška će, po objavi ove Odluke u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije, obavijestiti javnost o izradi V. izmjena i dopuna PPUO Baška na mrežnoj stranici Općine Baška i kroz informacijski sustav prostornog uređenja na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

(3) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave u »Službenim novinama« Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja putem nadležne ustrojstvene jedinice - Zavoda za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/5

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-4

Baška, 18. srpnja 2019. godine

Predsjednica Općinskog vijeća

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=10007&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr