SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
GRAD KRK

27.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika, održanoj 22. srpnja 2019. godine, donio je

ODLUKU
o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih
obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne
škole za školsku 2019./2020. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, zbirka zadataka, atlasa, likovnih mapa, kutija za tehnički) i bilježnica svim učenicima Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk, MŠ Krk i PŠ Vrh s prebivalištem na području Grada Krka za 2019./2020. godinu te uvjeti, visina, postupak dodjele i način isplate ove potpore.

Članak 2.

Pravo na dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica u školskoj 2019./2020. godini u obliku jednokratne naknade u novcu imaju svi učenici Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk, MŠ Krk i PŠ Vrh s prebivalištem na području Grada Krka koji su upisani u školsku 2019./2020. godinu, a podnijeli su zahtjev za isplatu ove potpore na temelju raspisanog Javnog poziva i dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

Popis svih učenika koji ostvaruju pravo na dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica a upisani su u školsku 2019./2020. godinu dostavit će Gradu Krku Osnovna škola »Fran Krsto Frankopan« Krk, MŠ Krk i PŠ Vrh.

Pod istim uvjetima pravo na dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica ostvaruju i svi učenici osnovne škole s prebivalištem na području Grada Krka koji su upisani u školsku 2019./ 2020. godinu u nekoj drugoj osnovnoj školi i uz zahtjev prilože odgovarajuću potvrdu o upisu i uvjerenje o prebivalištu (presliku osobne iskaznice).

Pravo na dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica po ovoj Odluci ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili na temelju drugih propisa.

Članak 3.

Visina novčane naknade iznosi 500,00 kuna i isplaćuje se jednokratno u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica sukladno članku 8. stavak 2. točka 10. Zakona o porezu na dohodak.

Sredstva za isplatu sredstava iz stavka 1. ovoga članka osigurana su u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica na temelju ove Odluke i Javnog poziva podnosi se na posebnom obrascu, te uz isti treba priložiti sljedeće dokumente:

- kopiju kartice tekućeg računa na koji će se vršiti isplata;

- potpisanu izjavu da učenik nije ostvario pravo na pomoć za sufinanciranje/financiranje troškova nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica na temelju drugih propisa.

Obrazac Zahtjeva s izjavama iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka dostupan je na web stranici Grada Krka.

Zahtjevi se predaje osobno u JUO, Odsjeku za društvene djelatnosti, II kat ili poštom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2. Zahtjevi će se primati do 30. rujna 2019. godine.

Članak 5.

Izvršenje ove Odluke povjerava se JUO, Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka.

Gradonačelnik će po potrebi donositi dodatna uputstva radi provedbe ove Odluke.

Članak 6.

Osobama - korisnicima koji su u sustavu socijalne skrbi Grada Krka, Grad će u cijelosti podmiriti trošak nabave drugih obrazovnih materijala, bilježnica i školskog pribora.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-02/19-01/03

Ur. broj: 2142/01-02/1-19-3

Krk, 22. srpnja 2019.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=51500&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr