SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

131.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 69. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 15. stavka 3. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 15/18), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj dana 18. i 25. srpnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Stolist d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Kaštel,
Grad Crikvenica

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Stolist d.o.o. iz Crikvenice, Frankopanska 22, da kao Koncesionar na plaži Kaštel, Grad Crikvenica temeljem Ugovora broj P 009/07/2018 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (KLASA: 342-01/17-02/45, URBROJ: 2170/1-07-02/4-18-36 od 23. studenog 2018. godine) - dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovor o potkoncesiji na rok do 31. prosinca 2023. godine s trgovačkim društvom Mar Aventura d.o.o., Crikvenica, Ljube Stipanića 8, OIB 06616893421, za pružanje usluga mini vodenog parka i iznajmljivanja 3 pedalina i 5 SUP daski na ukupnoj površini od 150 m2 s predloženom godišnjom naknadom za potkoncesiju u iznosu od 1.150,00 kn za stalni dio i 5 % prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na potkoncesioniranom području.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 5. Ugovora o koncesiji.

Budući potkoncesionar Mar Aventura d.o.o. je dužan prije početka obavljanja gospodarske djelatnosti zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/18) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan, po zaprimanje ove Odluke, u roku od 10 (deset) dana, jedan originalni primjerak ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-42

Rijeka, 25. srpnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=00001&odluka=131
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr