SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

129.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 39. stavak 10. (»Narodne novine« broj 69/17), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 18. i 25. srpnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje
priobalja Općine Dobrinj podsustava Šilo (faza II)
za sigurnosne preljeve CS 5 (Šilo 1), CS 6 (Šilo 2)
i CS 7 (Šilo 3), Općina Dobrinj, otok Krk

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu PONIKVE VODA d.o.o. KRK, Vršanska 14, 51500 Krk, OIB: 64125437677 - u daljnjem tekstu: Koncesionar), koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra na području Općine Dobrinj.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj podsustava Šilo (faza II) za sigurnosne preljeve CS 5 (Šilo 1), CS 6 (Šilo 2) i CS 7 (Šilo 3), a sve u skladu s Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/Io- 350-05/09-03/64, URBROJ: 2170/1-07-04/2-10-19) od 13. kolovoza 2010. godine, Rješenjem o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole (KLASA: UP/Io-350-05/13-04/9, URBROJ: 2170/1-03-04/2-14-7) od 04. prosinca 2014. godine, te s Građevinskom dozvolom (KLASA: UP/Io-361-03/17-06/193, URBROJ: 2170/1-03-04/2-17-7) od 05. rujna 2017. godine izdanima od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava u Krku.

Članak 2.

Koncesija se daje na tri trase na pomorskom dobru opisanima u prijedlozima obuhvata koncesije izrađenima od tvrtke »Geo-line« d.o.o. za geodetske poslove.

Ukupna površina na pomorskom dobru koja se daje u koncesiju iznosi 4112 m2.

Procjena troškova izgradnje kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj podsustava Šilo (faza II) za sigurnosne preljeve CS 5 (Šilo 1), CS 6 (Šilo 2) i CS 7 (Šilo 3) iznosi 2.500.00,00 kn.

Ulaganje na pomorskom dobru u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 kn potrebno je izvršiti u prve tri godine trajanja koncesije.

Sastavni dio ove Odluke čine tri Grafička prikaza područja koncesije sa lomnim točkama na kopiji katastraskog plana u mjerilu 1:1000 koji se ne objavljuju.

Članak 3.

Davatelj koncesije daje Koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Koncesionar se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

. stalni dio naknade za koncesiju iznosi 20.560,00 (slovima:dvadesettisućapetstošezdeset) kuna

. promjenjivi dio naknade iznosi 1% od prihoda ostvarenog od ukupne godišnje ubrane naknade koju plaćaju korisnici kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj postustava Šilo (faza II)

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja koncesijske naknade za vrijeme trajanja koncesije.

Članak 5.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Koncesionar je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora o koncesiji Koncesionar je dužan platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Koncesionar je dužan platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu

Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

U godini u kojoj koncesija ističe stalni i promjenjivi dio naknade za koncesiju potrebno je platiti do dana isteka Ugovora o koncesiji.

Budući koncesionar je dužan osigurati podatke o visini godišnjeg prihoda i isto dostaviti Davatelju koncesije po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 1. travnja tekuće godine, te omogućiti osobama, koje odredi Davatelj koncesije, uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje je utvrđen ostvareni prihod na koncesioniranom području.

U slučaju neplaćanja ili nepotpunog plaćanja naknade za koncesiju, Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka plaćanja naknade za koncesiju o tome pisanim putem obavijestiti Koncesionara i pozvati ga na plaćanje dospjele naknade za koncesiju i pripadajućih kamata, te će ako Koncesionar u roku od 30 dana od navedene obavijesti ne plati dospjelu naknadu za koncesiju, aktivirati jamstva za ispunjavanje obveza iz ugovora o koncesiji i druga sredstva osiguranja, a u slučaju da se naknada za koncesiju ne naplati iz sredstava osiguranja, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za financije uz dostavu sve potrebne dokumentacije, koje će od Koncesionara naplatiti naknadu za koncesiju po propisima po kojima se vrši naplata poreza i drugih javnih davanja.

Ako Koncesionar ni u naknadno odobrenom roku ne plati dospjelu koncesijsku naknadu sa pripadajućim zakonskim kamatama Davatelj koncesije ima pravo oduzeti koncesiju odnosno raskinuti Ugovor o koncesiji.

Članak 6.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04) i Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom o koncesiji.

Članak 7.

Prije sklapanja Ugovora o koncesiji Koncesionar je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

o 2 bjanko zadužnice u iznosu od 100.000,00 kuna svaka dobro izvršenje posla solemnizirane kod javnog bilježnika, a u u svrhu osiguranja urednog provođenja ugovora o koncesiji.

o 1 bjanko zadužnicu u iznosu od 100.000,00 kuna solemniziranu kod javnog bilježnika, a u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju. Koncesionar predajom navedene zadužnice daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

o Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti crpne stanice.

Članak 8.

Koncesionar je dužan koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti.

Ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na arheološke nalaze (pokretnu i nepokretnu arheološku građu), dužnost je Koncesionara iste zaustaviti i obavezno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Rijeci, koji je obavezan i vršiti arheološki nadzor.

Po završetku radova Koncesionar je dužan ishoditi i Davatelju koncesije dostaviti uporabnu dozvolu.

Koncesionar je dužan surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Članak 9.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 10.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Koncesionar je dužan prijaviti trase kanalizacijskog sustava na pomorskom dobru nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Iz razloga neodržavanja pomorskog dobra na način predviđen u prethodnim stavcima ovog članka od strane Koncesionara, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor o koncesiji.

Članak 11.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje posebne upotrebe o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da Koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

Članak 12.

Područje na kojem se daje koncesija je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 2. ove Odluke.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. Zakona o koncesijama (u daljnjem tekstu: ZOK), kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Koncesionar može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 68. ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor o koncesiji.

Prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod Koncesionara, te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju. Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju.

Članak 13.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 14.

Koncesija prestaje:

o ispunjenjem zakonskih uvjeta,

o raskidom Ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

o sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji,

o jednostranim raskidom Ugovora o koncesiji,

o pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

o ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji,

o u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 15.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

o ako Koncesionar ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji,

o ako Koncesionar ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom o koncesiji,

o ako Koncesionar bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora o koncesiji, radnje koje nisu predviđene Ugovorom o koncesiji ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o ako Koncesionar ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom o koncesiji,

o u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 16.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u slijedećim slučajevima:

o ako Koncesionar nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

o ako Koncesionar ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

o ako Koncesionar bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o ako je Koncesionar naveo netočne podatke temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta njegove sposobnosti,

o ako Koncesionar svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

o ako Koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom o koncesiji,

o ako je Koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji suprotno odredbama ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se ureduje pomorsko dobro,

o ako Koncesionar ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. ZOK-a,

o u drugim slučajevima u skladu s odredbama ZOK-a, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora o koncesiji, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Koncesionara o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Koncesionar ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor o koncesiji.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Koncesionar u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora o koncesiji iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Koncesionar nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora o koncesiji.

Članak 17.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Koncesionara te je Koncesionar dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 18.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom ovog Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 19.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Koncesionara.

Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, Ugovor o koncesiji sklapa se kada Odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Dana 22. ožujka 2019. godine trgovačko društvo PONIKVE VODA d.o.o. KRK, Vršanska 14, 51500 Krk, OIB: 64125437677 dostavilo je Pismo incijative za dobivanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj podsustava Šilo (faza II), te dana 17. lipnja 2019. godine Izmjenu pisma inicijative.

Koncesija se odnosi na izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj podsustava Šilo (faza II) čije su trase za crpne stanice CS 5 (Šilo 1), CS 6 (Šilo 2) i CS 7 (Šilo 3) planirane na morskom dijelu pomorskog dobra. Koncesija je podijeljena u tri trase ukupne površine 4112 m2, te godišnja koncesijska naknada iznosi 20.560,00 kuna za stalni dio.

Za promjenjivi dio koncesijske naknade predlaže se iznos od 1% od godišnjeg prihoda od naknade koju plaćaju korisnici kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj podsustava Šilo (faza II).

Investicija u izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj podsustava Šilo (faza II) iznosi 2.500.00,00 kn, a koja investicija se ima izvršiti u prve tri godine trajanja koncesije.

Usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na: Lokacijskoj dozvoli (KLASA: UP/Io- 350-05/09-03/64, URBROJ: 2170/1-07-04/2-10-19) od 13. kolovoza 2010. godine, Rješenju o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole (KLASA: UP/Io-350-05/13-04/9, URBROJ: 2170/1-03-04/2-14-7) od 04. prosinca 2014. godine, te na Građevinskoj dozvoli (KLASA: UP/Io-361-03/17-06/193, URBROJ: 2170/1-03-04/2-17-7) od 05. rujna 2017. godine izdanima od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Krku.

Granica pomorskog dobra na kopnu nije utvrđena, no u tijeku je postupak utvrđivanja, te se koncesija odnosi samo na morski dio pomorskog dobra.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je na svom sastanku dana 04. srpnja 2019. godine utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije.

Odredbama članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno je da je za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, koje se daju na rok do 20 godina, Davatelj koncesije Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/19-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-38

Rijeka, 25. srpnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=00001&odluka=129
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr