SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

127.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 14. stavak 5, članka 16. stavak 12. točka 4. i članka 62. stavak 5. točka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 18. i 25. srpnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže
ispred hotela Royal, Grad Opatija

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/15):

u dijelu Odluke »SADRŽAJ KONCESIJE«, u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra, uređene posebne plaže ispred hotela Royal, bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu, Grad Opatija i to na ukupno 2845 m2 i sastoji se od postojećeg kopna od 1.111 m2 i mora od 1.734 m2.«.

Članak 2.

U dijelu Odluke »PREDMET KONCESIJE«, u članku 3. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Katastarske čestice koje čine predmet koncesije su: k.č. 55/2 (dio), k.č. 55/5 (cijela), dio k.č. 72/1 (dio), k.č. 72/2 (cijela), upisane u z.k.ul. 1556, k.č. 55/4 (cijela) upisana u zk.ul. 662, k.č. 73/3 (cijela) upisana u zk.ul. 47, k.č. 55/7 (dio), k.č. 55/8 (cijela), k.č. 87/1 (dio) i k.č. 87/3 (cijela) upisane u zk.ul 50, k.č.br., k.č. 72/4 (dio) upisana u zk.ul. 1556 i k.č. 73/2 (dio) upisana u zk.ul. 74, sve upisano u k.o. Opatija. Kopneni dio koji je predmet koncesije upisan je kao pomorsko dobro u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Opatiji«

Dio k.č. 72/4 i dio k.č. 73/2, k.o. Opatija u ukupnoj površini od 53m2, Koncesionar može koristiti i obavljati djelatnost isključivo na području ispod šetnice lungo mare Opatija.»

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz koncesije pomorskog dobra na kupalištu ispod hotela Royal u Opatiji u mjerilu 1:1000 izrađen od trgovačkog društva Triangl d.o.o. u srpnju 2019. godine s lomnim točkama koje opisuju područje koncesije iskazanim u HTRS96/TM koordinatnom sustavu koji se ne objavljuju.«

Članak 3.

U dijelu Odluke »POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU«, u članku 5. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»stalni dio naknade za koncesiju iznosi 104.960,00 kn

(slovima: stočetiritisućedevetstošezdesetkuna).«

Članak 4.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru Milenij hoteli d.o.o., Viktora Cara Emina 6, OIB: 78796880101, ponuditi sklapanje Dodatka ugovoru koji će se primjenjivati od 01. siječnja 2020. godine i kojim će se utvrditi povećanje koncesijske naknade.

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke odbije potpisati Dodatak ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak ugovoru potpisuje Župan.

Članak 5.

Način i rok plaćanja koncesijske naknade utvrdit će se Dodatkom Ugovora.

Članak 6.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/15) - dalje u tekstu: Odluka s koncesionarom Milenij hoteli d.o.o. iz Opatije sklopljen je Ugovor broj P005/07/2015 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija - dalje u tekstu: Ugovor.

Koncesionar je dostavio Zahtjev za izmjenom Odluke o koncesiji na način da se proširi područje postojeće konce

sije obrazlažući zahtjev nemogućnošću postavljanja dva lako uklonjiva objekta na postojećem području koncesije zbog jakih udara vjetra podno plaže, a što nisu mogli predvidjeti u trenutku zaključenja ugovora, i zbog čega se pojavila potreba za proširenjem područja koncesije na područje koje je zaštićeno od jakih udara vjetra, a koje se nalazi ispod šetnice lungo mare u Opatiji i obuhvaća dio k.č.br. 72/4 upisane u zk.ul. broj 1556 k.o. Opatija, te dio k.č.br. 73/2 upisane u zk.ul. br. 47 iste k.o. u ukupnoj površini 53 m2.

Provjerama izvršenim uvidom u izvatke iz zemljišne knjige utvrđen je upis žalbe

od strane komunalnog poduzeća Parkovi d.o.o. Opatija za k.č.br. 72/4, te upis zabilježbe spora za k.č.br. 73/2.

Uvidom u žalbu komunalnog poduzeća Parkovi d.o.o. Opatija utvrđeno je da se u istoj ne navodi k.č.br. 73/2, jednako kao i da se spor upisan na k.č.br. 73/2 vodi od 2003. godine.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci dalo je mišljenje na Zahtjev za izmjenom Odluke na način da se očitovalo da u smislu čl. 14. st. 5. ZOK-a zabilježbe navedenih postupaka nisu prepreka za provođenje postupka koncesioniranja.

Obzirom na navedeno, kao i na činjenicu da bi predmet proširenja koncesije predstavljao površinu ispod šetnice lungo mare Opatija, a kojim bi se proširenjem stvorila logična cjelina spajanja područja koncesije s područjem koje je u vlasništvu Milenij hotela d.o.o, ocijenjeno je da nema zapreka za udovoljenje zahtjevu Koncesionara.

Sukladno odredbi članka 62. stavak 5. točka 3. Zakona o koncesijama prema kojoj u ovakvim slučajevima Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može sklopiti Dodatak Ugovoru, a obzirom da je udovoljeno uvjetima iz istog članka, odnosno ne mijenja se predmet koncesije, potreba za izmjenom nastala je nakon sklapanja ugovora o koncesiji kao posljedica okolnosti koje, postupajući s dužnom pažnjom, davatelj koncesije u trenutku sklapanja ugovora o koncesiji nije mogao predvidjeti, te se procijenjena vrijednost koncesije bitno ne povećava, proizlazi da Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može sklopiti dodatak ugovoru o koncesiji po stupanju na snagu ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba u roku od 15 dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/19-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-34

Rijeka, 25. srpnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=00001&odluka=127
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr