SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

120.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17), članka 42. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11, 64/15 i 112/ 18), članka 28. točke 22. i članka 65. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 21. sjednici održanoj 18. i 25. srpnja 2019. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup
i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 1. stavku 3. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 49/12) brišu se riječi: »odnosno sadašnjem korisniku.«, te se iza riječi: »sadašnjem zakupniku« briše zarez i stavlja točka.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenog korištenja poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora radi održavanja sajmova, priredaba, predavanja, savjetovanja, ili u druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 30 dana, odnosno čije korištenje ne traje duže od šest mjeseci ako se prostor koristi u svrhe skladištenja i čuvanja robe.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Poslovni prostor daje se u zakup putem natječaja. Natječaj se objavljuje na službenim web stranicama Županije, a u lokalnom dnevnom tisku objavljuje se obavijest o raspisivanju javnog natječaja. Danom objave natječaja smatra se dan objave obavijesti u lokalnom dnevnom tisku.

Iznimno od stavka 1. ovog članka poslovni prostor može se dati u zakup bez provođenja javnog natječaja kada ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapaju međusobno Županija i: Republika Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave, pravna osoba čiji je Županija osnivač ili nositelj osnivačkih prava uz uvjet da je to u interesu i cilju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka građana Županije, dok se zakupnina određuje sukladno kriterijima za određivanje visine zakupnine jedinice lokalne samouprave gdje se nekretnina nalazi.

Poslovni prostor može se dati u zakup bez povođenja javnog natječaja i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.«

Članak 4.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5. a koji glasi:

»Članak 5a.

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.«

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Početni iznos mjesečne zakupnine određuje se prema kriterijima za određivanje visine zakupnine jedinice lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi, a iznimno, ukoliko navedeni kriteriji ne postoje, procjembenim elaboratom ovlaštenog procjenitelja, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje područje procjene vrijednosti nekretnina.«

Članak 6.

U članku 8. stavku 2. riječi: »prema Županiji« mijenjaju se riječima: »prema državnom proračunu i proračunu Županije,«.

Članak 7.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Članak 18.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup ili po bilo kojoj pravnoj osnovi na korištenje ili sukorištenje, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Zakupniku koji je poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dao u podzakup, odnosno po bilo kojoj pravnoj osnovi dao na korištenje ili sukorištenje, suprotno odredbama ovog članka i ugovora o zakupu, ugovor o zakupu raskida se po sili zakona.«

Članak 8.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Poslovni prostor u vlasništvu Županije može se prodati sadašnjem zakupniku koji uredno ispunjava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Županiji, a sve u skladu sa uvjetima i postupkom propisanim ovom Odlukom i to na temelju prethodno javno objavljenog popisa poslovnih prostora koji su predmet prodaje.«

Stavak 4. briše se.

Članak 9.

U članku 21. stavku 1. brišu se riječi: »i 4.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Popis iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se na službenim web stranicama Županije, a u lokalnom dnevnom tisku objavljuje se obavijest o objavljenom popisu poslovnih prostora. Danom objave popisa poslovnih prostora smatra se dan objave obavijesti u lokalnom dnevnom tisku.«

Članak 10.

U članku 22. briše se stavak 2.

Članak 11.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Članak 24.

Poslovni prostor iz članak 1. ove Odluke prodaje se po procijenjenoj vrijednosti, osim u slučajevima predviđenim Zakonom, kada se procijenjena vrijednost može umanjiti.«

Članak 12.

U članku 25. riječi: »Tržišnu cijenu« zamjenjuju se riječima: »Procijenjenu vrijednost«.

Članak 13.

U članku 27. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnog prostora u vlasništvu Županije obavlja se isključivo jednokratnom uplatom.

Rok isplate kupoprodajne cijene iz stavka 2. ovog članka ne može biti duži od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora.«

Članak 14.

U članku 28. riječi »Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije« zamjenjuju se riječima »Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije«.

Članak 15.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-04/19-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-17

Rijeka, 25. srpnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=00001&odluka=120
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr