SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

119.

Na temelju članka 36. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici, održanoj 18. i 25. srpnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova
radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine
na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se organizacija djelatnosti hitne medicine, te način funkcionalne integracije zdravstvenih ustanova s ciljem djelotvornog obavljanja djelatnosti hitne medicine na području Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Djelatnost hitne medicine na području Primorsko-goranske županije organizira se u skladu s Mrežom hitne medicine, pravilnikom ministra nadležnog za poslove zdravstva i ugovora o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova iz članka 3. ove Odluke.

Članak 3.

Funkcionalna integracija obuhvaća sljedeće zdravstvene ustanove:

1. Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije,

2. Klinički bolnički centar Rijeka

3. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije.

Županija

Članak 4.

Funkcionalna integracija osigurava se suradnjom zdravstvenih ustanova iz članka 3. ove Odluke te usklađivanjem i optimiziranjem procesa usmjerenih prema boljoj kvaliteti zdravstvenih usluga u djelatnosti hitne medicine na području Primorsko-goranske županije, a naročito:

- korištenjem ljudskih resursa ustanove za potrebe druge ustanove,

- funkcionalnim povezivanjem poslovnih prostora ustanova,

- korištenjem medicinsko-tehničke i druge opreme ustanove za potrebe druge ustanove.

Način i oblici funkcionalne integracije uredit će se posebnim ugovorom sklopljenim među ustanovama iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Ustanove se obvezuju sklopiti ugovor iz članka 4. stavka 2. ove Odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 6.

Koordinatorom za provedbu funkcionalne integracije određuje se Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-15

Rijeka, 25. srpnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=00001&odluka=119
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr