SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
OPĆINA PUNAT

39.

Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat, na 21. sjednici održanoj dana 9. srpnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom redu

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se uređenje naselja te uspostava i održavanje komunalnog reda na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Općina).

(2) Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine.

Članak 2.

(1) Ovom Odlukom naročito su propisane odredbe o:

- uređenju naselja,

- održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene,

- korištenju površina javne namjene,

- uklanjanju snijega i leda,

- uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

- mjere za održavanje komunalnog reda i

- prekršajne odredbe.

Članak 3.

(1) Površine javne namjene u smislu ove Odluke su:

- javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine i pojedinačna stabla, dječja igrališta kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, javna športska i rekreacijska površina, zelena površina uz cestu i ulice,

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, pješačke i biciklističke staze, pješačke zone, uređene plaže, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, nathodnici, mostovi, tuneli, nogostupi, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste,

- nerazvrstane ceste te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kada se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

- javna parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

- kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj upotrebi,

- kopneni dijelovi na području plaža (izvan pomorskog dobra),

- površine unutar područja groblja koje nisu utvrđene kao grobno mjesto sukladno posebnim propisima (pješačke i zelene površine),

- neuređene površine javne namjene čije stavljanje u funkciju je u pripremi ili u tijeku,

- površine na kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Članak 4.

(1) Pod predmetima u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari koje se mogu

premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu.

(2) Pod predmetima iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se naročito:

1. reklamni i oglasni predmeti (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, reklamni logo, reklamna tenda, reklamni ormarić, reklamna vitrina, reklamni uređaj, reklamni stup, reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu građevinske skele, oglasni pano, oglasni stup i oglasni ormarić i sl.),

2. privremeni objekti (kiosk, montažni objekt, pokretna naprava, ugostiteljska terasa i sl.),

3. predmeti za skupljanje otpada, kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije,

4. objekti i predmeti na autobusnom stajalištu,

5. oprema dječjeg igrališta,

6. spomenik, spomen-ploča, skulptura i slični predmeti.

(3) Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovoga članka dužni su iste održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne sposobnosti.

2. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

(1) Ovom Odlukom propisuje se uređenje i održavanje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada

u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv s površina javne namjene.

Članak 6.

(1) Uvjeti i način korištenja površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Općine Punat za postavljanje predmeta, opreme i uređaja iz članka 4. stavka 2. ove Odluke, određeni su Odlukom o zakupu javne površine.

(2) Uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje predmeta iz članka 4. stavka 2., određeni su Odlukom o postavi urbane opreme na području Općine Punat.

Članak 7.

(1) Vanjski dijelovi građevina (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, krovovi i slično) moraju biti uredni i čisti, a vlasnici zgrada dužni su oštećenja popraviti i onečišćenja ukloniti. Vlasnici zgrade dužni su oštećenja zgrade do popravka iste primjereno zaštititi time da se zaštita mora održavati u urednom stanju.

(2) Na prozorima, balkonima, terasama i drugim dijelovima građevine, kao i ogradama okrenutim neposredno prema prometnim površinama može se držati cvijeće ili ukrasno bilje i to na način da ne ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine. Posuda za cvijeće izvan gabarita zgrade mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi pad posude te izlijevanje vode na prolaznike.

(3) Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

(4) Po vanjskim dijelovima zgrade zabranjeno je šarati, crtati ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati.Iznimno, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela dozvoljava se oslikavanje pojedinih vanjskih dijelova zgrade ili drugih objekata.

(5) Na dijelovima zgrade koji su okrenuti prema prometnoj površini nije dozvoljeno vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, krpe te postavljati uređaje, opremu i predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrade.

(6) Ukoliko su vanjski dijelovi građevine neuredni, prljavi i oštećeni, cvijeće i ukrasno bilje drži se na način da ugrožava sigurnost ljudi i imovine, postavljeni uređaji, oprema i predmeti ometaju pješački i cestovni promet, komunalni redar će narediti mjere za otklanjanje nedostataka.

(7) Ukoliko nedostaci ne budu otklonjeni u zadanom roku, po nalogu komunalnog redara otkloniti će ih ovlaštena pravna ili fizička osoba na teret i rizik vlasnika ili korisnika.

Članak 8.

(1) Vlasnik i korisnik stambenog objekta, poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta, dužan je održavati okoliš čistim i urednim, a ukoliko je okućnica ograđena prema površini javne namjene, ograda mora biti uredna, postavljena na način da se uklapa u okolni izgled naselja, ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka te ometati korištenje površine javne namjene.

(2) Na nekretninama u privatnom vlasništvu na području Općine Punat, koje graniče s površinom javne namjene ili su vidljive s površine javne namjene, zabranjeno je odlaganje građevinskog i drugog krupnog otpada i dotrajalih stvari, registriranih i neregistriranih radnih vozila i strojeva, tehnički neispravnih, neregistriranih, dotrajalih i oštećenih vozila, kamp kućica, kontejnera i drugih montažnih objekata.

(3) Drva za ogrjev ne smiju biti deponirana u okućnici na način da su vidljiva s površine javne namjene, a ukoliko ne postoji takva mogućnost, drva moraju biti uredno složena.

(4) Vlasnik odnosno korisnik nekretnine, dužan je održavati zelenilo zasađeno u dvorištu na način da svojim granama ne prelazi na prometnu površinu te da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost raskrižja, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

(5)Vlasnici odnosno posjednici zemljišta uz površinu javne namjene dužni su ukloniti zemljani i slični materijal nanesen s njegove okućnice ili zemljišta na površinu javne namjene odnosno održavati čistima površine javne namjene koje koriste za potrebe redovite uporabe građevine.

(6) Zabranjeno je izvoditi odvodnju krovne oborinske vode na način da se ometaju prolaznici.

(7) Komunalni redar naredit će rješenjem vlasniku, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi koja postupa protivno prethodnim stavcima, mjere za postupanje.

(8) Ukoliko vlasnik nekretnine ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka, Općina će to učiniti na trošak i odgovornost vlasnika.

3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE

Članak 9.

(1) Površine koje služe javnoj namjeni potrebno je redovito održavati, čistiti i čuvati od onečišćenja.

(2) Pod održavanjem čistoće i čuvanjem površine javne namjene u smislu ove Odluke smatra se čišćenje, određivanje mjera za čuvanje i sprečavanje onečišćenja površina javne namjene.

(3) Održavanje čistoće površina javnih namjena osigurava Općina sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima.

Članak 10.

(1) Organizatori manifestacija i drugih većih okupljanja obvezni su ukloniti letke i obavijesti o istim događanjima, tijekom i nakon održavanja događaja osigurati čišćenje pristupnih površina i površina na kojima se događaj održavao, a sve na način da iste površine budu očišćene najkasnije u roku od 4 sata po završetku događaja.

(2) Ukoliko površine iz stavka 1.ovog članka ne budu očišćene u zadanom roku, po nalogu komunalnog redara očistit će ih Komunalno društvo na teret organizatora.

3.1. ODRŽAVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE

Članak 11.

(1) Čistoća površina javnih namjena održava se sprečavanjem onečišćenja te čišćenjem i

privremenim pranjem kolnika i pločnika, uklanjanjem nečistoća s javnih zelenih površina i plaža, kao i pranjem košarica, posuda i sličnih naprava za odlaganje otpada.

(2) Održavanje čistoće u naselju obavlja komunalno društvo sukladno Planu održavanja i čišćenja javnih i zelenih površina.

Članak 12.

(1) Na površini javne namjene nije dozvoljeno:

- odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,

- izlagati slike, knjige, rabljene stvari, cvijeće, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,

- koristiti dječje igralište i sprave kao i javne sportske terene protivno njihovoj namjeni,

- popravljati motorna vozila (osim u opravdanim slučajevima) i obavljati obrtničke radove,

- prati osobe, životinje, motorna vozila ili druge predmete na javnim vodovodnim uređajima i objektima,

- izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste na površine javne namjene, u košarice za otpatke i posude za otpad,

- pljuvati i obavljati nuždu,

- bacati reklamne letke bez odobrenja javnopravnog tijela,

- paliti otpad,

- odlagati otpad pored posuda namijenjenih za tu namjenu, naročito krupni otpad, ambalažu, zeleni otpad i drugo,

- bacanje bilo koje vrste otpadaka na površinu javne namjene,

- bacanje zapaljenih opušaka u ulične košarice za otpatke i na druga mjesta,

- zatrpavanje i začeplivanje uličnih jaraka i slivnika,

- oštećivanje, uništavanje i prljanje spomenika, zidova, ograda, vrata, klupa, posuda za otpatke, vaza i natpisa, kao i šaranje po njima, ispisivanje reklama, grafita i slično,

- ostavljati neregistrirana vozila ili vozila bez registarskih tablica, tehnički neispravna, dotrajala i oštećena vozila, kamp kućice, kontejnere i druge montažne objekte, krupni otpad kao i ostavljati plovila i prikolice za prijevoz istih.

- obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje površina javne namjene kao i objekti, oprema i uređaji koji su na njima ili su njihov sastavni dio.

(2) Zabranjeno je zauzimanje površina javne namjene u bilo koju svrhu, izvođenje građevinskih radova i samoinicijativno postavljanje bilo kakvih ograda, prepreka, stupića, posuda sa cvijećem i drugih predmeta bez odobrenja Jedin

stvenog upravnog odjela Općine Punat (dalje u tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

(3) Zabranjeno je neovlašteno koristiti uređaje i opremu koji su namijenjeni radu javnih službi.

(4) Zabranjeno je zaustavljati i parkirati vozilo na način koji onemogućuje pristup vozilu za otpad do posude za otpad, a iste se nalaze na površini javne namjene koja nije namijenjena odvijanju prometa odnosno kretanju vozila.

(5) Za odloženi materijal, otpad ili postavljene predmete iz stavka 1.ovog članka, predmete odložene ili postavljene bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela te vozila iz stavka 4. ovog članka, komunalni redar će odmah narediti uklanjanje. Ukoliko se isti materijal, otpad, predmeti i vozila ne uklone izvršit će se uklanjanje putem treće osobe o trošku pravne ili fizičke osobe koja ih je postavila.

(6) Otklanjanje oštećenja i ponovno uređenje površine javne namjene vrši se o trošku počinitelja oštećenja, a po nalogu komunalnog redara.

(7) Vozila koja sudjeluju u prometu ili su zaustavljena ne smiju onečišćavati površinu javne namjene uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim ili rasutim materijalom.

(8) Svatko je dužan poslije onečišćenja površine javne namjene ukloniti nečistoće nastale njegovim djelovanjem, odnosno nadoknaditi troškove čišćenja kao i nadoknaditi svaku drugu štetu koju je izazvao namjerno ili iz nepažnje.

(9) Uvjeti korištenja površina javne namjene od strane kućnih ljubimaca propisani su Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

3.2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 13.

(1) Javna zelena površina mora se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšava naselje i služi svrsi za koju je namijenjena.

(2) Uređenje i održavanje javnih zelenih površina određuje Općina godišnjim Programom održavanja i čišćenja zelenih površina.

(3) Javnim zelenim površinama upravlja, brine o održavanju i uređenju Komunalno društvo.

Članak 14.

(1) Na javnim zelenim površinama zabranjeno je:

- sječa i svako oštećenje drveća i grmlja te penjanje po drveću,

- vađenje, oštećenje i branje niskog raslinja i cvijeća,

- neovlašteno sakupljanje i odnošenje plodina,

- kopanje i odvoženje zemlje, pijeska, kamenja, humusa i slično,

- vožnja, parkiranje i zaustavljanje vozila (osim kolica za invalide te komunalnih vozila koja se koriste za održavanje),

- loženje vatre, bacanje gorućih predmeta,

- pričvršćivanje i vezivanje bilo kakvih predmeta na stabla i grmove,

- sadnja stabala bez prethodno utvrđenog položaja podzemno položene infrastrukture,

- oštećenje, prljanje i onesposobljavanje opreme postavljene na javnoj zelenoj površini,

- odlaganje otpada,

- kampiranje bez odobrenja,

- ljepljenje plakata ili obavijesti,

- obavljanje bilo kakve druge radnje koje bi dovele do uništavanja javne zelene površine.

(2) Pojedine aktivnosti iz stavka 1. ovog članka, mogu se iznimno, iz osobito opravdanog razloga odobriti na javnoj zelenoj površini uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 15.

(1) Ukoliko investitor ili izvođač građevinskih radova prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata te postavljanja naprave, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću javnu zelenu površinu i ne vrati je o svom trošku u prvobitno stanje, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i uništene zelene površine u prvobitno stanje. Otklanjanje oštećenja i ponovno uređenje javne zelene površine obavlja Komunalno društvo, a na teret investitora.

(2) Osoba koja namjerno ili iz nepažnje počini štetu na javnoj zelenoj površini obvezna je počinjenu štetu nadoknaditi. Šteta na biljnom materijalu se procjenjuje prema hortikulturnoj vrijednosti biljne vrste, a šteta na stablima određuje se procjenom sukladno kriterijima za procjenu koje donosi Komunalno društvo.

3.3. ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE PLAŽA

Članak 16.

(1) Obalnim pojasom (prirodnom plažom) smatraju se u smislu ove Odluke prostori na kojima je dozvoljeno kupanje, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

(2) Uređenim plažama smatraju se prostori namijenjeni sunčanju i kupanju, opremljeni prema određenim higijensko-tehničkim uvjetima.

(3) Kupališta su ograđeni i uređeni prostori za kupanje i sunčanje opremljeni svim uređajima, opremom za sunčanje i kupanje.

(4) Obalni pojas - prirodne plaže, uređene plaže, kupališta i zelene površine uz plažu moraju se redovito održavati te nadzorom istih spriječiti odvoz pijeska, šljunka i ostalog plažnog materijala.

(5) U razdoblju turističke sezone prirodne plaže, uređene plaže i kupališta moraju se čistiti svakodnevno od otpada.

(6) Čišćenje i održavanje pomorskog dobra iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka vrši pravna ili fizička osoba koja posjeduje ugovor o koncesiji ili koncesijsko odobrenje za točno utvrđenu mikrolokaciju, odnosno Općina Punat za dijelove pomorskog dobra koja nisu dana u koncesiju ili koncesijska odobrenja.

(7) Nadzor nad provedbom mjera iz prethodnog stavka ovog članka provodi komunalni redar ili nadležno tijelo koje dodjeljuje koncesiju na pomorskom dobru.

(8) Na uređenim plažama zabranjeno je rezerviranje i čuvanje mjesta ostavljanjem opreme za plažu.

(9) Rezerviranje i čuvanje mjesta na plaži podrazumijeva ostavljanje i držanje predmeta iz prethodnog stavka u noćnim i ranojutarnjim satima bez nadzora, odnosno bez prisutnosti korisnika.

(10) Komunalni redar uklonit će predmete iz prethodnog stavka, a ukoliko se isti ne preuzmu u roku od 3 dana, s istima će se postupati kao s napuštenim stvarima.

(11) Na plažama je zabranjen nudizam, osim na plažama koje su označene kao nudističke plaže.

3.4. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 17.

(1) Odredbe o skupljanju, odvozu i postupanju s komunalnim otpadom propisane su Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i

biorazgradivog komunalnog otpada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/18).

Članak 18.

(1) Korisnik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada obvezan je u cijelosti postupati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a osobito:

- koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju usluge na obračunskom ili primopredajnom mjestu korisnika usluge,

- postupati s otpadom na obračunskom ili primopredajnom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

- predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada,

- sav komunalni otpad prikupljati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pritom pravila o odvojenom prikupljanju različite vrste komunalnog otpada te pravila sustava sakupljanja komunalnog otpada,

- predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište,

- predavati krupni (glomazni) otpad u reciklažno dvorište, mobilno reciklažno dvorište i jednom godišnje (sukladno rasporedu davatelja usluge) na lokaciji obračunskog ili primopredajnog mjesta korisnika usluge.

4. KORIŠTENJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE

Članak 19.

(1) Zauzimanje površine javne namjene radi odlaganja građevinskog materijala, podizanje građevinskih skela, organiziranje gradilišta i slično može se izvoditi samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu na propisanom obrascu.

(3) Prije izdavanja odobrenja, potrebno je na projekt privremene regulacije prometa pribaviti suglasnost javnopravnog tijela u čijoj su nadležnosti poslovi prometa.

(4) Kod većih zemljanih radova na pojedinom gradilištu, Jedinstveni upravni odjel može posebnim aktom odrediti ulice i druge površine javne namjene za kretanje vozila, a radi odvoza i dovoza materijala i odrediti naknadu za njihovo korištenje

(5) Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuju se uvjeti za korištenje površine javne namjene.

(6) Ukoliko korisnik u zadanom roku ne vrati predmetnu površinu u prvobitno stanje, uništi ili ošteti postojeću površinu javne namjene, dovođenje iste površine u prvobitno stanje ili njeno privođenje namjeni odnosno otklanjanje oštećenja, obavit će Općina putem treće osobe na teret korisnika.

Članak 20.

(1) Površina javne namjene može se privremeno zauzeti za parkiranje teretnih vozila, specijalnih građevinskih vozila i strojeva, reportažnih, mjernih i sličnih specijalnih vozila temeljem odobrenja kojeg donosi Jedinstveni upravni odjel.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ukoliko se površina javne namjene zauzima u trajanju do 2 sata nije potrebno ishoditi odobrenje, ali je vlasnik vozila iz stavka 1. ovog članka dužan o tome obavijestiti komunalnog redara, a ukoliko se ograničava promet o tome se mora obavijestiti i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 21.

(1) Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja komunalne i druge infrastrukture, priključaka građevina na komunalnu i drugu infrastrukturu te izvođenja istraživačkih i drugih građevinskih radova može se vršiti prekop površine javne namjene, privremeno zauzeti površinu javne namjene i privremeno ograničiti promet vozila i pješaka, a sve sukladno uvjetima iz odobrenja izdanim od strane Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Pod prekopom razumijevaju se radovi na iskopima na površinama koje u naravi predstavljaju površine javne namjene.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka podnosi se na propisanom obrascu.

(4) Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka odredit će se vrijeme i način zauzimanja površine javne namjene, privremena regulacija prometa, način obavještavanja javnosti o radovima ukoliko je to potrebno te vraćanje u prvobitno stanje.

(5) Iznimno, u osobito hitnim slučajevima radi otklanjanja kvara (havarije) koji mogu izazvati velike štete i neposrednu opasnost za živote ljudi i imovinu, sanaciji se može pristupiti bez prethodno ishođenog odobrenja uz obvezu izvođača ili investitora da poduzme sve potrebne mjere za sigurno odvijanje prometa.

(6) Obveza je investitora, odnosno izvođača radova da po detekciji kvara (havarije), a najkasnije početkom sljedećeg radnog dana, o tome obavijesti komunalnog redara. Na zahtjev komunalnog redara, vlasnik infrastrukture na kojoj se zahvat izvodi dužan je u roku od 24 sata a najkasnije idućeg radnog dana, dokazati da je zahvat bilo nužno izvesti kao hitnu intervenciju.

(7) Izvođač radova na površini javne namjene dužan je radove izvoditi uz prethodnu obavijest vlasnicima vodova i instalacija i drugih objekata komunalne infrastrukture na području izvođenja radova.

(8) Nakon završetka prekopavanja ili drugih radnji na površini javne namjene, nastala oštećenja i kvarovi na kolniku, instalacijama i drugim objektima na ili uz površinu javne namjene, izvođač mora odmah popraviti i dovesti u prvobitno stanje.

(9)Ako izvođač odmah ne ukloni nastale kvarove ili oštećenja komunalni redar odredit će uklanjanje nastalih oštećenja na trošak izvođača.

(10) Novoizgrađenu, rekonstruiranu i novoasfaltiranu nerazvrstanu cestu ili bilo koju površinu javne namjene, zabranjeno je prekopavati najmanje 5 godina, računajući od dana završetka asfalterskih radova. Iznimno, općinski načelnik može odobriti po posebnim uvjetima, prekopavanje površine javne namjene ili nerazvrstane ceste i prije isteka roka, ako za to postoje opravdani razlozi.

Članak 22.

(1) Lokacije za prodaju robe i vršenje usluga izvan prodavaonica na otvorenim prostorima određuje Općinsko vijeće svojom odlukom.

(2) Pravne i fizičke osobe mogu obavljati prodaju proizvoda na otvorenim prostorima u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine.

(3) Komunalni redar dužan je prijaviti nadležnoj inspekciji prodaju robe izvan prodavaonica na lokacijama koje Općina nije odobrila.

4.1. PRIVREMENO ZAUZIMANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE

Članak 23.

(1) Na površinama javne namjene nije dopušteno kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama i drugim sličnim sredstvima.

(2) Na površinama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba nije dopušteno kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama i drugim sličnim sredstvima osim ako za takvu djelatnost imaju odobrenja nadležnih tijela.

Članak 24.

(1)Za iskrcaj ogrjeva te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno se koristi zemljište koje služi redovitoj uporabi zgrade.

(2) Privremeno se za iskrcaj ogrijeva, može koristiti površina javne namjene na način da se ista ne oštećuje te da se ne ometa promet, odnosno njeno korištenje za određenu javnu namjenu.

(3) Drva se moraju ukloniti, a predmetna površina očistiti od svih ostataka najkasnije u roku od 48 sati od trenutka iskrcaja drva na površinu javne namjene.

Članak 25.

(1) Utovar i istovar roba i materijala prvenstveno se obavlja u građevinama i na zemljištu izvan površina javne namjene, a u opravdanim slučajevima može se izvršiti privremeno i na površinama javne namjene, osim gdje je to zabranjeno.

(2) Prilikom ukrcaja i iskrcaja robe na površinama javne namjene mora se voditi računa da se ne ometa promet i dovodi u opasnost pješake te da se ista ukloni što prije.

4.2. DRŽANJE ŽIVOTINJA

Članak 26.

(1) Na području Općine životinje se drže sukladno odredbama Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti životinja te odredbama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

(2) Unutar naseljenih dijelova mjesta Punat i Stara Baška nije dozvoljeno držati životinje - kopitare, papkare, pčele, perad, pernatu divljač, glodavce, zvijeri i druge opasne životinje ukoliko nisu kućni ljubimci koji se drže unutar stambenog objekta ili životinje koje se nalaze unutar poslovnog prostora s ishođenim dozvolama za obavljanje djelatnosti koje podrazumijevaju držanje životinja.

(3) Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbama stavka 2. mogu se držati životinje, ukoliko njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete i ako su udaljene više od 50 metara od najbliže kategorizirane javne prometnice i 100 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje.

(4) Vlasnik domaće životinje (ovce, koze, goveda i drugih životinja) dužan je označiti svoje životinje uobičajenim oznakama (sinjalima).

(5) Domaćim životinjama dopušta se prolaz prometnicama, šetalištima i ulicama jedino uz prisustvo pastira, u slučaju ako ne postoji druga mogućnost dolaska do pašnjaka. Prolaz u ovom slučaju mora biti brz i bez zaustavljanja tako da se ne ugrožava promet. Pastir je dužan očistiti onečišćenu površinu javne namjene (prometnicu) prilikom prolaska domaćih životinja istom.

(6) Zabranjeno je puštati domaće životinje na površinu javne namjene bez prisustva vlasnika ili čuvara.

Članak 27.

(1) Komunalni redar može povodom prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ako držanje životinja ne ispunjava sanitarno-higijenske uvjete ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

(2) Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni komunalni redar izdati će rješenje o uklanjanju istih s rokom izvršenja, a ukoliko vlasnik životinje ne izvrši uklanjanje u zadanom roku, isto će se izvršiti putem treće osobe o trošku vlasnika životinje.

4.3. PARKIRALIŠTA

Članak 28.

(1)Vlasnik ili koncesionar javnih parkirališta dužan je na njima održavati red i čistoću te njima namjenski gospodariti.

(2)Na javnim parkiralištima zabranjeno je zadržavanje vozila, kao i neovlašteno trgovanje, pretovar robe i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom parkiranja.

5. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 29.

(1) Čišćenje snijega i leda s javno prometnih površina vrši komunalno društvo kojemu je Općina povjerila te poslove.

(2) Snijeg se uklanja kada napada više od 5 cm visine, a ako pada neprekidno mora se uklanjati u više navrata.

(3) Led s javno prometnih površina potrebno je ukloniti odmah po nastajanju istog.

(4)Vlasnici odnosno korisnici stanova, stambenih i poslovnih zgrada, prostorija, montažnih objekata, zakupnici javnih površina dužni su odmah očistiti snijeg i led s nogostupa i ulaza te na prilazima objekta.

(5) Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade, ispred uličnih lokala, kioska i pokretnih naprava odgovorni su vlasnici i korisnici stanova te poslovnih prostorija.

(6) Osobe iz stavka 4. i 5. ovog članka odgovaraju za štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

(7) Javno prometne površine mogu se, radi sprječavanja nastanka leda i radi sprječavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

(8) Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje cesta odnosno javnih površina, dužna je ukloniti materijal kojim je kolnik zasipan odmah, a najkasnije u roku od 3 dana po prestanku potrebe za istim.

6. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 30.

(1) Predmeti postavljeni na površini javne namjene, kao i na zemljišta, zgrade i druge

objekte i površine suprotno odredbama ove Odluke, moraju se odmah ukloniti.

(2) Komunalni redar naredit će rješenjem fizičkim ili pravnim osobama bez odlaganja uklanjanje predmeta iz stavka 1. ovoga članka postavljenih bez odobrenja Općine.

3) Ako vlasnik ili posjednik objekte i predmete iz stavka 1. ovog članka sam ne ukloni, uklonit će se po nalogu komunalnog redara na odgovarajuće odlagalište, a o trošku vlasnika odnosno posjednika, uključujući troškove premještanja, skladištenja i čuvanja.

(3) Protupravno postavljeni predmeti iz stavka 1.ovoga članka nepoznatog počinitelja ukloniti će se sukladno propisima, o trošku Općine.

Članak 31.

(1) Protupravno postavljeni predmeti, vozila, objekti i uređaji uklonjeni s površina javne namjene te privatnih površina mogu se temeljem pisanog zahtjeva preuzeti u roku od 30 dana uz predočenje dokaza o vlasništvu i dokaza o podmirenim sveukupnim troškovima uklanjanja, skladištenje i čuvanja.

(2) Ukoliko vlasnik ne preuzme u zadanom roku uklonjen predmet, vozilo, objekt ili uređaj, isti će se smatrati komunalnim otpadom odnosno napuštenim stvarima i s njima će se tako i postupati.

(3) Odluku o troškovima premještanja i skladištenja tehnički neispravnih vozila, neregistriranih vozila i ostalih napuštenih vozila, kamp kućica te drugog krupnog otpada kao i plovnih objekata i prikolica za prijevoz istih donosi općinski načelnik.

7. MJERE ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA

Članak 32.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo.

(2) Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

(3) Komunalni redar dužan je kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju, činjenice i podatke utvrđene u redovitom postupanju.

(4) Komunalni redari moraju nositi službenu odoru u obavljanju poslova nadzora provedbe komunalnog reda. Službeno svojstvo komunalnog redara, njegov identitet i ovlasti dokazuju se posebnom iskaznicom.

(5) Obrazac iskaznice i službena odora propisuje se Pravilnikom o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Općine Punat.

Članak 33.

(1) Komunalni redar naredit će fizičkim ili pravnim osobama radnje u svrhu provođenja komunalnog reda. Komunalni redar u provođenju komunalnog reda iz ove Odluke sukladno Zakonu ovlašten je:

- rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda

- izricati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka

(2) Komunalni redar dužan je fizičku ili pravnu osobu prijaviti nadležnoj inspekciji ili dugom javnopravnom tijelu kada je za određeno postupanje nadzor predviđen posebnim propisima.

(3) Komunalni redar ovlašten je u provedbi komunalnog reda zatražiti i pregledati isprave temeljem kojih je moguće utvrditi identitet fizičke osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi.

(4) Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora.

(5) Fizičke i pravne osobe dužne su na traženje komunalnog redara dati na uvid, dostaviti ili pripremiti točne i potpune podatke koji su potrebni za obavljanje nadzora.

(6) Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

8. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 34.

(1) Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna ako:

- ne održava urednim, čistim te u stanju funkcionalne sposobnosti opremu iz članka 4.,

- ne pridržava se odredaba članka 7.,

- ne pridržava se odredaba članka 8.,

- ne pridržava se odredaba članka 10.,

- ne pridržava se odredaba članka 11.,

- ne pridržava se odredaba članka 12.,

- ne pridržava se odredaba članka 14.,

- ne pridržava se odredaba članka 15.,

- ne pridržava se odredaba članka 16.,

- ne pridržava se odredaba članka 18.,

- ne pridržava se odredaba članka 19.,

- ne pridržava se odredaba članka 20.,

- ne pridržava se odredaba članka 21.,

- ne pridržava se odredaba članka 23.,

- ne pridržava se odredaba članka 24.,

- ne pridržava se odredaba članka 25.,

- ne pridržava se odredaba članka 26.,

- ne pridržava se odredaba članka 28.,

- ne pridržava se odredaba članka 29.,

- ne pridržava se odredaba članka 30.,

- na traženje komunalnog redara ne predoči, dostavi ili pripremiti točne i potpune podatke ili isprave koje su potrebne za obavljanje nadzora, onemogućuje nesmetano obavljanje nadzora, odnosno postupa protivno odredbama članka 33.

(2) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(3) Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1.ovog članka.

(4) Komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez obaveznog prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde sukladno odredbama zakona i ove Odluke.

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 8/18).

(2) Svi postojeći akti doneseni na temelju Odluke o komunalnom redu («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 8/18), ostaju na snazi.

(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-19-5

Punat, 9. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=51521&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr