SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
OPĆINA PUNAT

38.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), a vezano uz članak 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11, 64/15 i 112/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 21. sjednici održanoj 9. srpnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 16) članak 5. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe članka 2. stavka 1. ove Odluke, Općina Punat može dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme na rok od 5 godina pod istim uvjetima (iznos mjesečne zakupnine, zakupnik...) kao u postojećem ugovoru o zakupu, kada je to ekonomski opravdano, isključivo zakupniku koji ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, kada mu istječe takav ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog natječaja, a na njegov pisani zahtjev.

Zakupnik je dužan pisani zahtjev podnijeti Općini Punat, najkasnije 120 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, a Općina Punat dužna je najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen zakupniku dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora ili ga pisanim putem obavijestiti da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

Ako zakupnik ne podnese pisani zahtjev u roku iz stavka 2. ovoga članka ili ako Općina Punat pisanim putem obavijesti zakupnika da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu, za navedeni prostor objavit će se natječaj za davanje u zakup.«

Članak 2.

U članku 14. mijenja se i dopunjuje tablica koja glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe članka 31. ove Odluke poslovni prostor može se prodati sadašnjem zakupniku iz članka 1. ove Odluke uz uvjet da uredno ispunjava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Općini i to na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, a koji će se javno objaviti.

Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje utvrđuje Općinsko vijeće Općine Punat na prijedlog općinskog načelnika.

Zahtjev za kupnju poslovnoga prostora podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat u roku od 90 dana od javne objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje.«

Članak 4.

U članku 33. stavku 1. mijenja se alineja 3. koja sada glasi:

»- ukoliko je kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta ili kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo obrt, a bio je u zakupnom odnosu u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, u koje vrijeme se uračunava i vrijeme zakupa njegova prednika.«

Članak 5.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnoga prostora obavlja se isključivo jednokratnom uplatom.

Rok isplate kupoprodajne cijene iz stavka 1. ovog članka ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora.«

Članak 6.

Članak 37. briše se.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-19-4

Punat, 9. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=51521&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr