SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

35.

Na temelju odredbe članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

(2) Komunalni red propisan ovom Odlukom primjenjuje se i obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općine), ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovom su Odlukom naročito propisane odredbe o:

- uređenju naselja,

- načinu uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina) za gospodarske i druge svrhe,

- uvjetima korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

- održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene,

- prikupljanju, odvozu i postupanju sa prikupljenim komunalnim otpadom,

- uklanjanju snijega i leda,

- uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

- mjerama za provođenje komunalnog reda,

- kaznama za učinjene prekršaje.

Članak 3.

(1) Pod površinom javne namjene iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke smatra se svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima.

(2) Pod površinama iz stavka 1. ovoga članka, u smislu ove Odluke, razumijevaju se:

- javne zelene površine: općinski parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, općinske šumice, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice, javni objekti i slične površine koje su uređene i koriste se kao javne zelene površine,

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, pješačke i biciklističke staze, pješačke zone, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, nathodnici, mostovi, tuneli, nogostupi, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste,

- nerazvrstane ceste te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

- javna parkirališta, stajališta javnog općinskog prijevoza i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

- kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj upotrebi,

- kopneni dijelovi na području plaža (izvan pomorskog dobra),

- površine unutar područja groblja koje nisu utvrđene kao grobno mjesto sukladno posebnim propisima (pješačke i zelene površine),

- neuređene površine javne namjene čije stavljanje u funkciju je u pripremi ili u tijeku,

- površine na kojima se sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

(3) U slučaju spora o tome što se smatra površinom javne namjene, odluku donosi općinski Načelnik (u daljnjem tekstu: Načelnik)

Članak 4.

(1) Pod predmetima u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu.

(2) Pod predmetima iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se naročito:

1. kiosk, kao prenosiva, tipizirana i prefabricirana jednoprostorna jedinica proizvedena od ovlaštenog proizvođača u modularnom sistemu, čije se postavljanje na terenu izvodi sa suhom montažom na odgovarajuću podlogu te podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije u komadu,

2. montažni objekt koji svojom namjenom, veličinom, oblikovanjem te montažom i suhom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema predstavlja građevinu privremenog karaktera, koja podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije,

3. stolovi, stolice, zaštite od sunca i druga oprema ugostiteljskih terasa,

4. pokretna radnja, kao prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima),

5. uslužna naprava (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i slično),

6. naprava za zabavu (uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih - vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, šator za zabavne i druge prilike),

7. štand (tipiziran lako prenosivi element, predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju),

8. reklamni i oglasni predmeti (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, reklamni logo, reklamna tenda, reklamni ormarić, reklamna vitrina, reklamni uređaj, reklamni stup, reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu građevinske skele, oglasni pano, oglasni stup i oglasni ormarić),

9. predmeti za prikupljanje otpada, kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije,

(3) U slučaju spora, što se smatra predmetom u smislu ove Odluke, odluku donosi općinski načelnik.

(4) Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovoga članka dužni su iste održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne sposobnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

Pod uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra se:

- označavanje ulica, trgova, parkova i kuća,

- uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica, dvorišta zgrada i ograda u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv sa površina javne namjene,

- postavljanje izloga, reklama, natpisa, terasa i drugih predmeta, određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

- održavanje javnih površina, javne rasvjete i komunalnih objekata,

- odvodnja oborinskih voda i čišćenje septičkih i crnih jama,

- dezinsekcija i deratizacija i

- držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca.

Članak 6.

(1) Uvjeti i način korištenja i privremenog korištenja površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Općine za postavljanje predmeta iz članka 4. stavka 2. ove Odluke te za postavljanje predmeta, opreme i uređaja iz članka 5. stavka 1. podstavka 3. ove Odluke određeni su općim aktom Općine kojim se uređuje davanje na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Općine.

(2) Uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje predmeta iz članka 4. stavka 2. ove Odluke te predmeta, opreme i uređaja iz članka 5. stavka 1. podstavka 3. ove Odluke na području općine Malinska-Dubašnica određeni su općim aktom općine kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata

Članak 7.

(1) Imena ulica, trgova, parkova i stuba određuje Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Vijeće) uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnog odbora.

(2) Ime iz stavka 1. ovoga članka mora biti vidljivo označeno pločom.

(3) Natpisna ploča mora biti postavljena u suglasju s propisom kojim se uređuje način označavanja imena naselja, ulica i trgova.

(4) Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem, kojeg određuje nadležni Ured.

(5) Način označavanja i obilježavanja imena u smislu stavka 3. i 4. ovoga članka određen je posebnim propisom, kojega donosi općinski načelnik.

(6) Natpisne ploče nabavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), a troškove nabave, postavljanja i održavanja natpisnih ploča snosi Općina Malinska-Dubašnica.

(7) Pločicu s brojem zgrade nabavlja, postavlja i održava vlasnik, odnosno suvlasnik zgrade o svome trošku.

(8) Vlasnik odnosno suvlasnik stambenog i poslovnog objekta dužan je pločicu s brojem zgrade održavati i čistiti.

(9) Zabranjeno je oštećivati i uništavati, neovlašteno skidati i mijenjati natpisne pločice s imenima ulica, trgova, parkova i sl., te one s kućnim brojevima.

Članak 8.

(1) Vlasnik zgrade dužan je održavati vanjske dijelove zgrade (pročelje, balkon, terasa, lođa, ulazna vrata, prozori, prozorski otvori, žljebovi i drugi vanjski uređaji i oprema) urednim i čistim.

(2) Posuda s cvijećem izvan gabarita zgrade mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi pad posude, tj. izlijevanje vode na prolaznike kod zalijevanja cvijeća.

(3) Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

(4) Po vanjskim dijelovima zgrada zabranjeno je šarati, crtati ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati.

(5) Na prozorima i vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade koji su okrenuti prema javno prometnoj površini nije dozvoljeno vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrade.

(6) Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta, dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini, koja ne smije ometati korištenje javno prometne površine.

(7) Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1. ovoga članka mora biti uređena.

(8) Na javnim površinama i na nekretninama koje su vidljive s javne površine nije dozvoljeno uskladištenje niti odlaganje otpada .

(9) Vlasnik ili posjednik neobrađene zelene površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta dužan je redovito s iste površine uklanjati korov i otpad.

(10) Radi provedbi mjera iz stavka 8. i 9. ovog članka komunalni redar će rješenjem narediti vlasniku odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru)

(11) Ukoliko vlasnik odnosno posjednik iz stavka 10. ovog članka ne postupi sukladno rješenju komunalnog redara, nedostatci će se ukloniti putem treće osobe na trošak vlasnika odnosno posjednika .

(12) Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka, dužan je podrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

(13) Vrt, voćnjak i druga slična površina ispred zgrade mora se ograditi.

(14) Ograda prema javnoj površini mora biti izgrađena tako da se uklapa u okolni izgled dijela naselja.

(15) Ako zgrada, ogradni zid i druga zidana konstrukcija zbog urušavanja pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost, vlasnik ili korisnik je dužan odmah pristupiti sanaciji.

Članak 9.

(1) Predmeti iz članka 4. stavka 2. ove Odluke moraju materijalnom obradom i oblikovanjem zadovoljavati kriterije tehničkih i tehnoloških standarda i biti estetski oblikovani te predstavljeni u skladu s izgledom okoline ili zgrade.

(2) Općinski načelnik može za predmete iz točke 1. ovog članka pobliže propisati izgled, oblikovanje, tehničke i tehnološke standarde.

(3) Predmeti iz stavka 1. ovoga članka moraju se održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajale predmete treba obnoviti, zamijeniti ili ukloniti.

(4) Troškove održavanja, čišćenja, zamjene i uklanjanja ovih predmeta snosi njihov vlasnik odnosno korisnik.

(5) Na pročeljima i zidovima objekata, prozorima, balkonima, ogradama i drugima vanjskim dijelovima zgrada odnosno poslovnih prostora (radnji) zabranjeno je vješati ili drugačije izlagati tekstil i drugu robu u svrhu obavljanja djelatnosti.

Članak 10.

(1) Izlozi u poslovnim prostorima na području Općine Malinska-Dubašnica trebaju biti uredni i čisti, osvijet1jeni i primjereno dekorirani.

(2) Izlog u smislu stavka 1. ovoga članka čini zastakljeni otvor u zidovima zgrade i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe ili koji služe za ugostiteljstvo, banku, agenciju, uredski prostor, obrtničku radnju ili drugu djelatnost.

(3) Za dane blagdana i manifestacija izlozi moraju biti prigodno dekorirani.

Članak 11.

(1) Ako se ploča sa nazivom tvrtke ili obrta ističe na pročelju zgrade, tvrtka mora biti napisana čitljivo na ploči koja je tehnički i estetski oblikovana i uredna.

(2) Zastave, prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski za to određeno mjesto moraju biti uredni i čisti te se moraju ukloniti u roku od 24 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.

Članak 12.

(1) Javne površine moraju imati javnu rasvjetu.

(2) Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, prometa i potreba građana.

Članak 13.

(1) Djelatnost održavanja objekata i uređaja javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti obavlja pravna ili fizička osoba sukladno posebnim propisima, a u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

(2) Javna rasvjeta mora u pravilu svijetliti cijele noći prema sezonskoj satnici koju donosi općinski načelnik.

Članak 14.

(1) Korištenje uređaja javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka moguće je samo na temelju odobrenja Odjela.

(2) Oštećivanje rasvjetnih tijela i uređaja javne rasvjete kažnjivo je prema odredbama ove Odluke.

Članak 15.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost dužne su održavati u stanju funkcionalne sposobnosti klupe, košarice za otpad, opremu dječjih igrališta, javne satove, stajališta javnog prijevoza, fontane, vodoskoke, spomenike i skulpture, orijentacijske planove naselja i druge slične predmete ili objekte koji predstavljaju urbanu opremu.

(2) Urbanu opremu iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljeno uništavati, oštećivati te po njoj šarati ili je na drugi način prljati ili nagrđivati.

Članak 16.

(1) Na važnijim trgovima i križanjima mogu se postaviti javni satovi.

(2) Javne satove postavlja i održava Odjel.

(3) Satove koje postavljaju druge pravne ili fizičke osobe mora se održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 17.

(1) Javni nužnici izgrađuju se na javnim površinama na kojima se okuplja ili zadržava veći broj građana.

(2) Uz odobrenje Odjela, na javnoj površini dozvoljeno je postaviti kemijski WC.

(3) Javni nužnici moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete i mora ih se održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 18.

Protupožarne hidrante i hidrante za pranje zalijevanje javnih površina vlasnik je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 19.

(1) Stajališta javnog općinskog prijevoza moraju, u pravilu, biti natkrivena i opremljena klupama.

(2) Stajališta javnog općinskog prijevoza moraju se održavati urednim i ispravnim, a svako oštećenje tog prostora mora biti u najkraćem roku uklonjeno.

(3) Na stajalištima se obavezno postavljaju košarice za smeće i ističe vozni red.

Članak 20.

Javna zelena površina mora se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšava naselje i služi svrsi za koju je namijenjena.

Članak 21.

Održavanje javnih zelenih površina se provodi sukladno godišnjem Programu održavanja zelenih površina.

Članak 22.

(1) Oborinske vode s izgrađenih i neizgrađenih površina moraju biti u sustavu oborinske kanalizacije.

(2) Ako ne postoji mogućnost odvodnje oborinskih voda u sustav kanalizacije, odvod se izvodi na način da ne ugrožava susjedna zemljišta, objekte, instalacije i prometnice.

(3) Zabranjeno je bacanje otpadnih materijala u vodotoke.

Članak 23.

(1) Čišćenje (pražnjenje) septičkih jama od strane ovlaštene osobe mora se obaviti kada se iste napune do 2/3 svoje zapremnine, u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke jame.

(2) Korisnik usluga dužan je prijaviti na vrijeme čišćenje (pražnjenje), a davatelj usluga dužan je svaki zahtjev izvršiti čim prije, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva.

(3) Čišćenje septičkih jama unutar centra naselja i turističkih zona, tijekom turističke sezone smije se obavljati samo noću, u vremenu od 22,00 do 04,00 sata ujutro.

(4) Kada nadležna inspekcija (sanitarna) utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, rješenjem će naložiti prekid dovoda vode objektu, čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame, dok se ne sanira postojeće stanje.

(5) Troškove sanacije snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

(6) Zabranjeno je fekalije iz septičkih jama ispuštati u okoliš , osim ukoliko nisu prethodno obrađene putem certificiranih bioloških pročistača na način da se osigura njihova neškodljivost za okoliš.

(7) Komunalno društvo koje postupa s otpadom, dužno je fekalije izlijevati na mjesta koja su za to određena i snosi odgovornost za moguće zagađenje okoline.

Članak 24.

(1) U svrhu zaštite zdravlja građana, tijekom godine obavlja se sustavna dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

(2) Pod pojmom sustavne dezinsekcije razumijeva se prskanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

(3) Pod pojmom sustavne deratizacije podrazumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca, te prikupljanje uginulih životinja.

(4) Pravna osoba kojoj jer povjereno obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije dužna je održavati sanitarne norme tijekom cijele godine.

(5) Na poziv Odsjeka za komunalni sustav, pravna osoba iz stavka 4. ovoga članka, dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju i/ili deratizaciju, ukoliko se ocijeni da je taj postupak opravdan.

(6) Pravna osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je, prije početka izvođenja sustavne dezinsekcije i deratizacije, na odgovarajući način, obavijestiti pučanstvo o početku i završetku izvođenja radova.

Članak 25.

(1) U Općini Malinska-Dubašnica nije dozvoljeno držati životinje - kopitare, papkare i perad u naselju Malinska.

(2) Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule. Pod papkarima smatraju se goveda, ovce, koze i svinje. Pod peradi smatraju se kokoši, pure, guske, patke i druga domaća perad i pernata divljač.

Članak 26.

Držanje pasa i mačaka propisano je posebnom odlukom, koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 27.

(1) Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom članka 25. stavka 1. ove Odluke, mogu se držati životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete.

(2) Odjel može u povodu prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 28.

Pod održavanjem čistoće i čuvanjem javnih površina u smislu ove Odluke smatra se:

- čišćenje javnih površina,

- određivanje mjera za čuvanje javnih površina.

Članak 29.

(1) Održavanje čistoće javnih površina osigurava Općina.

(2) Čišćenje javnih površina obavlja pravna ili fizička osoba sukladno posebnim propisima a u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Vijeće.

(3) Operativnim programom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se opseg, vrijeme, tehnologija, intenzitet i ostali uvjeti čišćenja javnih prometnih površina.

Članak 30.

(1) Standard održavanja čistoće javnih prometnih površina određuje općinski načelnik.

(2) Izvanredno čišćenje javnih prometnih površina odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja javne prometne površine budu prekomjerno onečišćene te kada ih je iz drugih razloga potrebno izvanredno očistiti.

Članak 31.

Redovito i izvanredno čišćenje javnih parkirališta za čije se korištenje plaća naknada osigurava pravna ili fizička osoba koja upravlja parkiralištem.

Članak 32.

(1) Na javnim površinama postavljaju se košarice za otpad. Zabranjeno je postavljanje košarica za otpad na stup na kojem se nalazi prometni znak, uređaj javne rasvjete, stup za isticanje zastave, drveće te na drugim mjestima na kojima nagrđuju izgled okoliša ili ometaju promet.

(2) Postavljene košarice za otpad ne smiju se uništavati ili oštećivati.

Članak 33.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u objektu uz javnu površinu dužna je svakodnevno čistiti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem njene djelatnosti.

Pravna ili fizička osoba-obrtnik dužni su održavati čistoću na zakupljenoj javnoj površini za čitavo vrijeme trajanja zakupa javne površine.

Članak 34.

(1) Na javnoj površini nije dozvoljeno:

- odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja Odjela,

- izlagati slike, knjige, rabljene stvari, cvijeće, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja Odjela,

- postavljati predmete, naprave ili strojeve,

- koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,

- popravljati motorna vozila (osim u opravdanim slučajevima) te obavljati druge obrtničke radove,

- prati osobe i motorna vozila ili ostale predmete na javnim vodovodnim uređajima i objektima,

- izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

- pljuvati i obavljati nuždu,

- bacati reklamne letke bez odobrenja Odjela,

- paliti otpad,

- obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina.

(2) Zabranjeno je neovlašteno korištenje i priključivanje na uređaje i opremu komunalne infrastrukture.

Članak 35.

(1) Postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala dozvoljeno je samo na površinama i predmetima predviđenim za tu svrhu.

(2) Zabranjeno je lijepiti i postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na stablima, potpornim zidovima i stupovima, pročeljima zgrada, telefonskim govornicama, čekaonicama javnog Općinskog prijevoza, semaforima, automobilima parkiranim na javnim površinama, posudama za odlaganje otpada, ogradama i drugim sličnim mjestima.

(3) Zabranjeno je neovlašteno postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na nekretninama u vlasništvu Općine određenim općim aktom o davanju u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

(4) Pravna ili fizička osoba koja postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na nedozvoljenim mjestima kaznit će se prema odredbama ove Odluke.

(5) Postavljanje reklamnih ploča, reklama , natpisa i putokaza na zemljištima u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba koja graniče s javnom površinom ili su vidljiva s javne površine, dozvoljeno je isključivo uz odobrenje općinskog načelnika kojim se detaljno propisuje izgled, dimenzija i materijal izrade te ostala tehničko/estetska svojstva predmeta.

Članak 36.

Na javnoj površini nije dozvoljeno ostavljati motorna i druga vozila u nevoznom stanju (bez registarskih oznaka ili ne registrirana), plovila te razne uređaje i njihove dijelove.

Članak 37.

Radi zaštite javne zelene površine, nije dozvoljeno:

- rezati i skidati grane i vrhove s ukrasnog drveća i grmlja,

- guliti koru stabala, zasijecati, zarezivati, savijati, trgati, zabadati noževe, zabijati čavle, stavljati plakate i sl., bušiti, gaziti te na drugi način oštećivati drveće, grmlje i živicu,

- penjati se po drveću,

- ne ovlašteno skidati plodove s drveća i grmlja, trgati i brati cvijeće, vaditi cvjetne i travnate busenove te kidati grane s grmlja i drveća,

- neovlašteno sakupljati i odnositi suho granje, kore ili lisnice,

- gaziti, hodati, igrati se i ležati po uređenom travnjaku,

- kopati i odnositi zemlju, humus i bilje,

- bacati smeće, piljevinu, pepeo, drozgu, odrezano šiblje i grane,

- dovoditi i puštati životinje,

- oštećivati, prljati, zagađivati i onesposobljavati opremu postavljenu na javnoj zelenoj površini,

- puštati otpadne vode, kiseline, motorna ulja i slično, na bilo koji način zagađivati javnu zelenu površinu,

- voziti se biciklom, motorom, automobilom, gurati biciklu ili slično vozilo, kolica za teret (osim ako se takva vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine) te parkirati na javnoj zelenoj površini,

- ložiti vatru i potpaljivati stabla,

- poduzimati zahvate koji mogu izazvati stvaranje popuzina (klizišta) na području koje nije utvrđeno posebnim propisima kao erozivno područje,

- prati vozila,

- hvatati i uznemirivati ptice i ostale životinje.

Članak 38.

(1) Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata te postavljanja naprave, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću zelenu površinu, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i uništene zelene površine u prvobitno stanje.

(2) Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje zelene površine obavlja Odjel na teret osobe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 39.

(1) Osoba koja namjerno ili iz nepažnje počini štetu na javnoj zelenoj površini obvezna je počinjenu štetu nadoknaditi.

(2) Šteta se procjenjuje prema hortikulturnoj vrijednosti biljne vrste određene prema stvarnim troškovima.

Članak 40.

Na javnoj zelenoj površini namijenjenoj široj upotrebi na vidnom mjestu u pravilu se ističe ploča koja sadrži odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite i ostalom.

Članak 41.

(1) Nije dozvoljeno puštanje životinja na javne površine bez nadzora.

(2) Posjednik životinje dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegove životinje.

(3) Zabranjeno je hranjenje životinja lutalica i divljih životinja na javnim površinama, ostavljanje hrane i vode na javnim površinama za životinje lutalice i divlje životinje, osim na uređenim hranilištima koja postavi i odredi Općina Malinska-Dubašnica.

Članak 42.

(1) Na javnu površinu dozvoljeno je dovoditi pse na povodcu.

(2) U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

(3) Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na travnjake, cvijetnjake i dječja igrališta.

(4) Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je kupanje kućnih ljubimaca, osim na za to označenim mjestima

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 43.

(1) Predmeti iz članka 4. stavka 2. točke 1. - 7. ove Odluke smiju biti postavljeni na javnoj površini isključivo na lokaciji određenoj Planom lokacija za postavljanje predmeta, kojeg donosi općinsko vijeće, u skladu s uvjetima i na način određen općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata.

(2) Predmeti iz članka 4. stavka 2. točke 8. ove Odluke smiju se postavljati isključivo na površinama određenim Planom lokacija, u skladu s uvjetima i na način određen propisima kojima se uređuje postavljanje i oblikovanje reklamnih i oglasnih površina te davanje u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje, koje donosi općinsko vijeće.

(3) Vlasnik predmeta iz prethodnog stavka dužan ih je držati urednim i ispravnim.

(4) Predmeti iz članka 4. stavak 2 točke 9. ove odluke smiju se postavljati na površini javne namjene isključivo na temelju pisane suglasnosti nadležnog tijela temeljem odluke o davanju u zakup javne površine.

(5) Svi predmeti postavljeni bez suglasnosti smatrat će se protupravno postavljenima i biti će uklonjeni sa javne površine.

Članak 44.

(1) Na javnoj površini dozvoljeno je postavljati posude s ukrasnim biljem po odobrenju Odjela.

(2) Vlasnik je obvezan posudu s ukrasnim biljem održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti, u protivnom ju je obvezan ukloniti.

Članak 45.

(1) Unutar javne zelene površine dozvoljeno je postavljanje električnih, telefonskih, vodovodnih, kanalizacijskih i plinskih vodova, na temelju odobrenja Odjela, uz obvezu izvoditelja radova da uspostavi prvobitno stanje javne zelene površine.

(2) Ako izvoditelj radova ne uspostavi prijašnje stanje u određenom roku, to će učiniti Odjel na teret izvoditelja radova.

Članak 46.

(1) Nije dozvoljeno iskrcavati, smještati i ukrcavati građevinski materijal, podizati skele i obavljati slične radove u građevinske svrhe na javnoj površini bez odobrenja Odjela.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži uvjete pod kojima se mogu obavljati radovi i koristiti dijelovi javne površine.

(3) Korisnik odobrenja dužan je u roku od 24 sata obavijestiti Odjel o završetku radova.

(4) Korisnik odobrenja obvezan je javnu površinu vratiti u prvobitno stanje. Ako korisnik to ne učini, dovođenje javne površine u prvobitno stanje obavit će Odjel na teret korisnika.

Članak 47.

(1) Za iskrcaj ogrjeva, te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno se koristi vlastito zemljište.

(2) Privremeno se, za iskrcaj drva, može koristiti javna prometna površina, na način da se javna prometna površina ne oštećuje i da se ne ometa promet. Iskrcana drva moraju se složiti okomito na rub kolnika, tako da se ne ruše.

(3) Općinski načelnik može, u pojedinim dijelovima naselja ili u pojedinim ulicama potpuno zabraniti ili vremenski ograničiti obavljanje radova iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Drva se moraju ukloniti najkasnije u roku od tri dana, a javna površina mora se očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Članak 48.

(1) Ukrcaj i iskrcaj robe se prvenstveno obavlja na površinama koje nisu javne.

(2) U opravdanim slučajevima, ukrcaj i iskrcaj robe može se privremeno obaviti i na javno prometnoj površini, pod uvjetom da se javno prometna površina ne oštećuje.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, roba se mora složiti tako da ne ometa promet i mora se odmah ukloniti.

Članak 49.

Ako se na javnoj površini održava javna priredba ili skup, organizator priredbe ili skupa dužan je u roku od 48 sati po završetku priredbe odnosno skupa očistiti javnu površinu i prilaz istoj.

Članak 50.

Način utvrđivanja lokacija i uvjeta za postavljanje promidžbenog materijala na javnim površinama u vrijeme izborne promidžbe utvrđuje i donosi općinski načelnik, sukladno odredbama općeg akta kojim se uređuje davanje u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

Članak 51.

(1) Lokacije za prodaju na otvorenim prostorima (tržnice na malo, tržnice na veliko, prigodne prodaje, sajmovi, izložbe i sl.) kojima upravlja Općina Malinska- Dubašnica određuje općinski načelnik.

(2) Pravne i fizičke osobe mogu obavljati prodaju proizvoda na otvorenim prostorima u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine i tržnim redom.

(3) Tržni red donosi općinski načelnik.

(4) Na otvorenim prostorima kojima upravlja Općina Malinska-Dubašnica nije dozvoljena prodaja čije je obavljanje zabranjeno na temelju rješenja nadležnog inspektora.

(5) Stolice, stolovi, police, reklamni panoi, suncobrani i drugi predmeti iz članka 4. stavak 2. ove Odluke postavljaju se isključivo u okviru odobrene javne površine.

V. UVJETI KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA

Članak 52.

(1) Javnim parkiralištem, u smislu ove Odluke, smatra se dio javno prometne površine namijenjen isključivo za parkiranje vozila i građevinski objekt namijenjen za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: javno parkiralište).

(2) Uvjeti korištenja javnih parkirališta uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Članak 53.

Uvjeti korištenja nerazvrstanih cesta na području općine Malinska-Dubašnica uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuju ceste te općem aktu općine kojim se uređuju nerazvrstane ceste.

Članak 54.

Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na odgovarajući se način primjenjuju na javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine javne namjene za parkiranje vozila.,

Članak 55.

(1) Vlasnik ili korisnik javnog parkirališta dužan je na njima održavati red i čistoću, te njima namjenski gospodariti.

(2) Na javnim parkiralištima zabranjeno je:

- zadržavanje kamp kućica, kampera i kombi vozila za boravak osoba izvan radnog vremena parkirališta, a na parkiralištima koja rade cijeli dan zadržavanje nakon ponoći, odnosno nakon 24,00 sata,

- neovlašteno trgovanje,

- pretovar robe,

- druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom parkiranja.

(3) Uređenje i održavanje javnih gradskih parkirališta uređuje se posebnom Odlukom.

VI. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 56.

(1) Komunalni otpad (u daljnjem tekstu: otpad) je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

(2) Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke smatra i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično).

Članak 57.

Djelatnost sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Malinska - Dubašnica obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine Malinska - Dubašnica - Ponikve eko otok Krk d.o.o. u skladu sa Programom skupljanja i odvoza otpada.

Članak 58.

(1) Korisnik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Korisnik) je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio Čistoću.

(2) Korisnik usluge obvezan je koristiti uslugu odvoza otpada i postupati s otpadom na način određen ovom Odlukom i propisima o otpadu.

(3) Korisnik usluge dužan je iz kućnog otpada izdvojiti otpad koji se može reciklirati (papir, stakla, plastika, metal i drugi korisni otpad) i odložiti ga u posudu namijenjenu toj vrsti otpada.

(4) Glomazni kućni otpad prikuplja se u otvorene posude većeg volumena.

Članak 59.

(1) Ponikve eko otok Krk d.o.o. dužno je osigurati dovoljan broj posuda za reciklažni i ostali kućni otpad.

(2) Broj posuda za odlaganje otpada određuje Odjel na prijedlog Ponikve eko otok Krk d.o.o..

(3) Ponikve eko otok Krk d.o.o. je dužno održavati posude u tehnički i sanitarno ispravnom stanju.

Članak 60.

(1) Mjesto za postavljanje posuda određuje Odjel, na prijedlog Ponikve eko otok Krk d.o.o.

(2) Mjesto na kojem se postavlja posuda mora se označiti bojom ili na drugi način obilježiti.

(3) Posude se moraju smjestiti tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa, da su na strminama osigurane od pomicanja i da su dostupne specijalnom vozilu za odvoz otpada.

(4) Korisnik je dužan na vlastitoj okućnici osigurati mjesto za smještaj posuda za otpad

(5) Korisnik je dužan na dan odvoza otpada prema rasporedu odvoza posudu sa otpadom postaviti neposredno uz javnu površinu ili na javnu površinu na način da ne ometa promet te je isti dan po pražnjenju otpada ukloniti.

(6) Korisnici usluga na čijoj nekretnini zbog prostornih uvjeta nije moguće smjestiti posude, dužni su odlagati otpad u posude za otpad javne namjene najbliže njihovoj nekretnini ili na reciklažno dvorište.

Članak 61.

(1) U posude za otpad zabranjeno je odlagati opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polu tekuće tvari.

(2) Nije dozvoljeno odlagati otpad izvan posuda.

(3) Zabranjeno je odlaganje i odbacivanje svih vrsta otpada u okoliš. Pod okolišem se smatraju sva zemljišta u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica te sva zemljišta u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba.

Članak 62.

Posude za otpad je zabranjeno oštećivati, po njima crtati i pisati te premještati s obilježenog mjesta.

Članak 63.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogućuje odvoz otpada na drugi način.

Članak 64.

(1) Ponikve eko otok Krk d.o.o. je dužno redovito odvoziti otpad na način utvrđen Programom skupljanja i odvoza otpada.

(2) Ponikve eko otok Krk d.o.o. je dužno upoznati korisnike s Programom iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 65.

(1) Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, privremeno se skladišti u građevine za skladištenje otpada i reciklažna dvorišta.

(2) Otpad iz stavka 1. ovoga članka prodaje se na tržištu, a iznimno se može, uz suglasnost nadležnog tijela za zaštitu okoliša, odložiti na odlagalište otpada ako je to gospodarski opravdano i neškodljivo za okoliš.

Članak 66.

(1) Otpad iz kojeg su izdvojeni korisni sastojci, Ponikve eko otok Krk d.o.o. odlaže na uređeno odlagalište.

(2) Odlaganje otpada na odlagalištu otpada obavlja se prema stručnom projektu i propisima o građevinama i opremi za odlaganje otpada.

(3) Na odlagalište otpada ne smije se odlagati opasni otpad.

Članak 67.

Ponikve eko otok Krk d.o.o. je dužno pri skupljanju, odvozu i deponiranju otpada poduzimati mjere zaštite javnih površina i higijenske i sanitarne mjere te pridržavati se propisa o otpadu i zaštiti okoliša.

VII. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 68.

Uklanjanje snijega i leda s javne površine obavlja trgovačko društvo u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja te javne površine, izuzev s javnih površina za koje je ovom Odlukom drugačije određeno.

Članak 69.

(1) Snijeg se s javne površine počinje uklanjati kada napadne 5 cm, a ako pada duže vrijeme mora se uklanjati i više puta.

(2) Led se s javne površine uklanja čim nastane.

Članak 70.

(1) Dio nogostupa koji se nalazi ispred stambenog ili poslovnog objekta dužan je čistiti od leda i snijega vlasnik ili korisnik tog objekta, na način da se uklanjanjem ili posipanjem solju ili pijeskom osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.

(2) Uklanjanje snijega i leda s kolodvora, parkirališta na kojem se plaća naknada, tržnica na malo, pješačkih staza i drugih pješačkih površina na groblju i auto taksi stajališta, obveza je pravnih i fizičkih osoba koje koriste taj prostor za obavljanje djelatnosti.

(3) uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz kiosk ili pokretnu napravu dužan je brinuti se vlasnik odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave.

(4) Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna površina ukloni u roku od osam dana od otapanja snijega ili leda.

VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 71.

(1) Svi predmeti iz članka 4. ove Odluke, kao i ostali predmeti postavljeni suprotno odredbama ove odluke na javnoj površini, na zgradama ili drugim objektima, smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti.

(2) Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenog ili smještenog suprotno odredbama ove Odluke.

(3) Ako je vlasnik protupravno postavljenog predmeta nepoznat, nalog za uklanjanje oglasit će se na oglasnoj ploči u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

(4) Ako vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, uklanjanje će, o trošku vlasnika ili korisnika, provesti komunalni redar.

(5) Uklonjeni predmet vlasnik može preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i dr. troškova ako ih je bilo.

(6) Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete, ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u dva pokušaja, s uklonjenim predmetima postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

(7) U slučaju potrebe žurnog oslobađanja javne površine od protupravno postavljenih ili ostavljenih predmeta, komunalni redar može takve predmete odmah ukloniti s javne površine, uz pomoć odgovarajućih službi, te rješenjem obvezati vlasnika ili korisnika, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja, preuzeti predmete, uz prethodno plaćanje troškova postupka, prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo.

(8) Ako objekt ili predmet koji je postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja nadležnog tijela Općine Malinska - Dubašnica ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

(9) Ako vlasnik ili korisnik objekta ili predmeta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar će narediti njegovo uklanjanje s javne površine, o trošku vlasnika, odnosno korisnika.

(10) Reklame koje su postavljene bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju, ili po odobrenju kome je istekao rok, odmah će se ukloniti.

(11) Reklame će se ukloniti u organizaciji komunalnog redarstva ili preko treće osobe na trošak vlasnika.

(12) Korisniku javne površine, koji u roku važenja odobrenja ili ugovora za korištenje javne površine, učini dvije povrede odredaba ove Odluke, uskratit će se daljnje korištenje javne površine odnosno raskinuti ugovor o korištenju javne površine, te narediti uklanjanje svih naprava i objekata koji se nalaze na javnoj površini.

(13) Učinjene povrede dokazuju se zapisnicima komunalnog redara.

IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 72.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo.

(2) Komunalni redari poslove nadzora obavljaju sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, posebnim propisima i ovoj Odluci.

(3) Komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

(4) Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara propisuje Općinsko vijeće.

Članak 73

(1) U provedbi nadzora nad ovom Odlukom komunalni redar ovlašten je:

- zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i slično) na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

- uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

- zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,

- prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i slično),

- obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora,

- rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane zakonom,

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

(2) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba Upravnom tijelu Županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka rješenja.

(3) Žalba uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Ako pravne osobe, fizičke osobe obrtnici, osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost i fizičke osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe.

(5) U slučaju kad je obveznik nepoznat ili nepoznatog prebivališta odnosno boravišta sredstva za izvršenje osigurava općina.

Članak 74.

(1) Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekata, naprava i uređaja, dati osobne podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

(2) U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Općine Malinska-Dubašnica komunalni redar može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama. Poduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatraju se hitnim i od javnog interesa za općinu Malinska- Dubašnica.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 75.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako postupi suprotno odredbama članaka: 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 22., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 55., 58., 60., 61., 62., 63., 70., 74., ove Odluke.

(2) Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 76.

Novčanom kaznom od 1000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako postupi suprotno odredbama članaka: 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 22., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 55., 58., 60., 61., 62., 63., 70., 74., ove Odluke.

Članak 77.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ostale fizičke osobe ako postupe suprotno odredbama članaka: 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 22., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 55., 58., 60., 61., 62., 63., 70., 74., ove Odluke.

Članak 78.

(1) Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu sukladno odredbama Prekršajnog zakona.

(2) U slučajevima direktnog postupanja komunalnog redara temeljem nadležnosti Zakona o održivom gospodarenju otpadom primjenjuju se prekršajne odredbe iz istog Zakona.

Članak 79.

Novčanim kaznama iz članka 70. stavak 3. ove Odluke kaznit će se roditelji maloljetne osobe, odnosno drugi tko je nadzire ako počini prekršaj iz spomenutih članka ove Odluke, sukladno zakonu.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/15).

Članak 81.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-14

Malinska, 9. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=51511&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr