SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

32.

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 9/18), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Malinska - Dubašnica

I. UVODNE ODREDBE

Glava I.

Ovom Odlukom donose se VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica («Službene novine Primorsko-goranske županije »broj 13/ 04, 14/06, 38/09, 9/13, 5/17 i 33/18) - u daljnjem tekstu Izmjene i dopune PPUO-a.

Izrađivač VI. Izmjena i dopuna PPUO-a je tvrtka URBANISTICA d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Općinom Malinska - Dubašnica.

Glava II.

VI. Izmjene i dopune PPUO-a sastavni su dio ove Odluke, a sastoje se od:

I. TEKSTUALNOG DIJELA - Odredbe za provođenje

III. PRILOGA

1. OBRAZLOŽENJE PLANA

2. SAŽETAK ZA JAVNOST

3. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Sadržajem Elaborata VI. Izmjena i dopuna PPUO-a iz glave II. odgovarajuće se zamjenjuju dijelovi Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica («Službene novine Primorsko-goranske županije »broj 13/04, 14/06, 38/09, 9/13, 5/17 i 33/18).

II. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

U članku 20. Odredbi za provođenje stavku 2. iza riječi: »navedenih planova« dodaje se zarez i riječi: »kao i Interpretacijski centar maritimne baštine (na lokaciji k.č. 3357 i 3239/2 k.o. Bogovići), neposrednom provedbom ovog plana«.

Članak 2.

U članku 21. stavku 1. iza prve rečenice dodaju se riječi: »Iznimno, kod gradnje Interpretacijskog centara maritimne baštine (na lokaciji k.č. 3357 i 3239/2 k.o. Bogovići) dopuštena je gradnja građevina do granica građevne čestice, uključujući i gradnju na regulacijskom pravcu, uz mogućnost gradnje otvora.«

Članak 3.

U članku 25. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»Iznimno, elementi oblikovanja iz ovog članka ne odnose se na gradnju Interpretacijskog centara maritimne baštine (na lokaciji k.č. 3357 i 3239/2 k.o. Bogovići), čije oblikovanje treba biti u skladu s izričajem prvonagrađenog rada natječaja za izradu rješenja obalnog pojasa centra Malinske, što podrazumijeva suvremeno oblikovanu građevinu, sa zelenim prohodnim krovom, kojemu se pristupa javnom rampom i stubištem.«

Članak 4.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: »zelenilo na građevnoj čestici - minimalna površina prirodnog terena je 40% površine građevne čestice, za planirane građevine stambene namjene, te 25% za planirane građevine gospodarske namjene.« dodaju se riječi: »Iznimno, kod gradnje Interpretacijskog centara maritimne baštine (na lokaciji k.č. 3357 i 3239/2 k.o. Bogovići) udio prirodnog terena ne određuje se.«

Članak 5.

U članku 47. iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»Iznimno, Interpretacijski centar maritimne baštine (na lokaciji k.č. 3357 i 3239/2 k.o. Bogovići) gradi se neposrednom provedbom ovog Plana, uz sljedeće uvjete:

- minimalna površina građevne čestice ne određuje se,

- maksimalna tlocrtna površina građevine iznosi 650 m2,

- najveći dopušteni broj etaža je prizemlje s prohodnim krovom (P+1),

- najveća dopuštena visina građevine iznosi 5 metara,

- dopuštena je gradnja građevina do granica građevne čestice, uključujući i gradnju na regulacijskom pravcu, uz mogućnost gradnje otvora,

- udio prirodnog terena ne određuje se,

- oblikovanje treba biti u skladu s izričajem prvonagrađenog rada natječaja za izradu rješenja obalnog pojasa centra Malinske, što podrazumijeva suvremeno oblikovanu građevinu, sa zelenim prohodnim krovom kojemu se pristupa javnom rampom i stubištem,

- ostali uvjeti u skladu sa sveukupnim odredbama ovog Plana.

- za potrebe Interpretacijskog centra moguća je izgradnja trafostanice na dijelu k.č. 3357 k.o. Bogovići, neposrednom provedbom ovog Plana, u skladu s uvjetima iz članka 112. odredbi ovog Plana.«

Članak 6.

U članku 58. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno, unutar građevinskog područja poslovne namjene K-3 Barušići moguć je smještaj zgrade Vatrogasnog doma (koji uz prostorije za potrebe vatrogasne službe može sadržavati i ostale sadržaje društvene namjene) te smještaj uljare (na zasebnoj građevnoj čestici), u skladu sa sljedećim smjernicama:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 1500 m2,

- najveća dopuštena tlocrtna površina građevine iznosi 600 m2,

- najveća dopuštena visina iznosi 10 metara,

- najveći dopušteni broj nadzemnih etaža: 2 etaže,

- najveći dopušteni broj podzemnih etaža: 1 etaža,

- ukopani ulazi u garaže maksimalne širine 5,5m i stepeništa ulaza u podrum se izuzimaju kod mjerenja najniže točke terena. Odstupanja u visini i broju etaža pri posrednoj provedbi plana su moguća kada proizlaze iz tehnoloških zahtjeva namjene,

- smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici određuje se uvjetima plana užeg područja, na temelju smjernica ovog Plana,

- oblikovanje građevine mora biti sukladno odredbama ovog Plana,

- udio ozelenjenog hortikulturno uređenog terena nije određen, a definirat će se planom užeg područja, uzimajući u obzir mogućnosti lokacije,

- zadovoljenje potrebnog broja parkirališnih mjesta odredit će se planom užeg područja na temelju analize potreba te uzimajući u obzir moguće preklapanje namjena, s tim da je potreban broj parkirališnih mjesta za zgradu Vatrogasnog doma, moguće osigurati i izvan građevne čestice, ali na udaljenosti ne većoj od 300 metara,

- način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu odredit će se planom užeg područja.«

Članak 7.

U članku 64. stavku 1. iza alineje 10. dodaje se alineja 11. koji glasi:

»- izgradnja sanitarnog čvora i kabina za presvlačenje tlocrtne površine do 15 m2, visine prizemlja, uz obaveznu izvedbu kosog krova,«.

Dosadašnje alineje 11. i 12. postaju alineje 12. i 13.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Na površini plaže Vruja, na k.č. 34/8 i 34/2 k.o. Bogovići, moguća je, neposrednom provedbom ovog Plana, izgradnja sanitarnog čvora i kabina za presvlačenje, tlocrtne površine do 15 m2, visine prizemlja, uz obaveznu izvedbu kosog krova, s tim da je moguć smještaj navedene građevine i na udaljenosti manjoj od 15 metara od obale.«

Članak 8.

U članku 73. stavku 17. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. Interpretacijski centar maritimne baštine,«

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Članak 9.

U članku 112. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Za potrebe Interpretacijskog centra maritimne baštine moguća je izgradnja trafostanice na dijelu k.č. 3357 k.o. Bogovići, neposrednom provedbom ovog Plana, s tim da je moguća gradnja i na granici građevne čestice, uključujući i gradnju na regulacijskom pravcu.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Glava III.

Izmjene i dopune PPUO-a izrađene su u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.

Elaborat izvornika čuva se u pismohrani:

- Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica,

Elaborat izvornika dostavlja se:

- nadležnom upravnom tijelu za provođenje Plana,

- JU Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,

- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Uvid u Plan osiguran je u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22.

Glava IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/18-01/43

Ur. broj: 2142/05-01-19-73

Malinska, 9. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=51511&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr