SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
GRAD KRK

22.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za dodjelu stipendija i postupak dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima sa prebivalištem na području Grada Krka.

Izrazi koje se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Stipendijom u smislu ove Odluke smatra se:

1. stipendija na temelju školskog/akademskog uspjeha,

2. stipendija za deficitarna zanimanja.

Pod pojmom deficitarna zanimanja, u smislu ove Odluke, smatraju se zvanja na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada za kojima postoji potreba prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja koju izrađuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Deficitarna zanimanja za koja se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za svaku godinu utvrđuje odlukom Gradonačelnik.

Članak 3.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske.

Članak 4.

Sredstva za stipendija osiguravaju se u proračunu Grada Krka.

Iznos stipendije utvrđuje Gradonačelnik za svaku školsku odnosno akademsku godinu, ovisno o broju kandidata i visini osiguranih sredstava.

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 5.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija na temelju školskog uspjeha ima redoviti učenik drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Krka te koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da ima prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,5;

2. da nije stariji od 20 godina.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija na temelju akademskog uspjeha ima redoviti student prve, druge, treće ili viših godina studija, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Krka te koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. student prve godine studija da ima prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 4,5;

2. student druge, treće ili viših godina studija da ima prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 3,8 i da je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 50 ECTS bodova;

3. da nije stariji od 25 godina.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti na poslijediplomskim studijima, državljani Republike Hrvatske koji imaju stalno mjesto prebivališta na području Grada Krka najmanje 1 godinu.

Članak 6.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Krka te koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem sukladno Odluci Gradonačelnika iz članka 2. stavak 3. ove Odluke;

2. da ima prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 3,5;

3. da nije stariji od 20 godina.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja ima redoviti student prve, druge, treće ili viših godina studija u Republici Hrvatskoj, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Krka te koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem sukladno Odluci Gradonačelnika iz članka 2. stavak 3. ove Odluke;

2. student prve godine studija da ima prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 3,5;

3. student druge, treće ili viših godina studija da ima prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 3,0 i da je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 50 ECTS bodova;

4. da nije stariji od 25 godina.

Članak 7.

Uvjeti ostvarenja prava na stipendiju propisani ovom Odlukom primjenjuju se i na redovite studente izvan Republike Hrvatske ako je sustav ocjenjivanja u suglasju sa sustavom ocjenjivanja Republike Hrvatske.

Ako je sustav ocjenjivanja različit, pravo na prijavu za dodjelu stipendije imaju redoviti studenti kojima prosjek ocjena svih prethodnih akademskih godina tog studija iznosi 76% najvećeg mogućeg prosjeka na odnosnom studiju.

Članak 8.

Pravo na stipendiju nemaju učenici odnosno studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

Prijavitelj za dodjelu stipendija može ostvariti pravo na stipendiju samo na temelju jednog kriterija iz članka 2. ove Odluke.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 9.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja za dodjelu stipendija kojeg raspisuje Gradonačelnik najkasnije do kraja listopada tekuće godine.

Tekst natječaja sadrži: uvjete za dodjelu stipendija, dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu i rok za podnošenje prijave.

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Krka, Odluku o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka za koja se raspisuje Natječaj te propisani obrasci prijave objavljuju se na internetskim stranicama Grada Krka.

Članak 10.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija sa svom traženom dokumentacijom dostavljaju se u pisarnici Grada Krka ili se upućuju poštanskim putem preporučenom pošiljkom na adresu Grad Krk, Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Članak 11.

Na temelju podnijetih prijava na natječaj za dodjelu stipendija, Odsjek za društvene djelatnosti sastavlja listu kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima te istu dostavlja Gradonačelniku u roku 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik.

Stipendije se dodjeljuju učenicima srednjih škola i studentima za jednu školsku odnosno akademsku godinu.

Stipendije se isplaćuju u razdoblju od devet mjeseci.

Stipendije se isplaćuju do desetog u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 12.

Stipendist Grada Krka koji tijekom godine prekine obrazovanje odnosno izgubi status učenika ili studenta dužan je u roku 15 dana od nastanka promjene o tome obavijestiti Odsjek za društvene djelatnosti Grada Krka.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obustavlja se daljnja isplata stipendije.

U slučaju da stipendist iz stavka 1. ovog članka ne obavijesti Odsjek o prekidu obrazovanja odnosno o gubitku statusa učenika ili studenta u propisanom roku, dužan je vratiti odmah iznos stipendije koji mu je isplaćen nakon toga.

Stipendist Grada Krka koji u okviru istog stupnja obrazovanja ostvari pravo na stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od drugog isplatitelja dužan je u roku od 15 dana od ostvarenja tog prava o tome obavijestiti Odsjek za društvene djelatnosti Grada Krka.

U slučaju iz stavka 4. ovog članka obustavlja se daljnja isplata stipendije te je stipendist dužan Gradu vratiti odmah cjelokupni primljeni iznos stipendije Grada Krka počev od prvog mjeseca u kojem je zaprimljena stipendije od drugog isplatitelja.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 39/ 10 i 27/16).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-01/19-01/01

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 11. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=51500&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr