SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
GRAD KRK

15.

Na temelju članka109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja »Galija« u Gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18) i suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA: 350-02/19-13/25, URBROJ: 531-06-1-19-6 od 29. svibnja 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU 1- Krk (NA1, R1
1, R38, R310, R311)

I. UVODNE ODREDBE

Glava I.

Donose se IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/ 15-pročišćeni tekst, 11/17, 12/17-pročišćeni tekst, 26/18 i 45/ 18-pročišćeni tekst), što ga je izradila tvrtka PLANIMETAR d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca, u koordinaciji s nositeljem izrade Jedinstvenim upravnim odjelom Grada Krka.

Glava II.

Elaborat IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) sastavni je dio ove Odluke, a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela Plana te priloga.

Grafički dijelovi Izmjena i dopuna Plana i prilozi Izmjena i dopuna Plana nisu predmet objave.

I - TEKSTUALNI DIO sadrži:

- Odredbe za provođenje - Izmjene i dopune

II - GRAFIČKI DIO PLANA sadrži kartografski prikaz u mj.1:5000:

- br. 3b. »UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Područja primjene planskih mjera zaštite - Oblici korištenja«

III - OBVEZNI PRILOZI:

III-1 Obrazloženje

III-2 Sažetak za javnost

III-3 Izvješće o javnoj raspravi

Glava III.

Sadržajem Elaborata IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) navedenim u Glavi II. ove Odluke, zamjenjuju se odgovarajući dijelovi Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 11/17, 12/17 - pročišćeni tekst, 26/18 i 45/18- pročišćeni tekst).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE - IZMJENE I DOPUNE

Članak 1.

Iza članka 29. dodaje se novi članak 29.a koji glasi:

»Iznimno, od odredbi članka 29. ovih Odredbi za provođenje, dopuštena je rekonstrukcija postojeće građevine na k.č. 2670 k.o. Krk-grad, odnosno prenamjena postojeće građevine u ugostiteljsko-turističku građevinu sa smještajnim kapacitetima (hotel baštinu) uz sljedeće granične uvjete:

1. oblik i veličina građevne čestice

- Površina građevne čestice iznosi 434 m2 (istovjetna je postojećoj građevnoj čestici).

2. namjena građevine

- U sklopu građevne čestice dopuštena je rekonstrukcija postojeće građevine, odnosno prenamjena postojeće građevine u ugostiteljsko-turističku građevinu sa smještajnim kapacitetima (hotel baštinu) i smještaj pratećih sadržaja (sportsko-rekreacijski, zabavni, ugostiteljski, uslužni i sl.) koji upotpunjuju osnovnu namjenu.

- Građevina ugostiteljsko-turističke namjene nije građevina za stalno ili povremeno stanovanje (apartmanska građevina za tržište) nego isključivo gospodarski objekti, ali je unutar građevine ugostiteljsko-turističke namjene (hotela baštine) dopušten smještaj jednog prostora stambene namjene najveće dopuštene građevinske (bruto) površine 120 m2.

3. veličina i smještaj građevina na građevnoj čestici

- Na građevnoj čestici dopušteno je graditi jednu građevinu.

- Najveći dopušteni kapacitet hotela baštine iznosi 45 kreveta.

- Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,912 (istovjetan je koeficijentu izgrađenosti prema građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/08-08/173; URBROJ: 2170/1-07-04/2-08-10 od 06. studenog 2008. godine).

- Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) nadzemnih etaža iznosi 2,8, a ukoliko se ispod građevine gradi podrum najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 3,3 od čega je 0,5 koeficijent iskorištenosti (kis) potpuno ukopane etaže,

- Najveća dopuštena građevinska (bruto) površina građevine se ne određuje,

- Najveća dopuštena visina građevine iznosi 8,8 m za dio građevine sa brojem etaža podrum i 3 nadzemne etaže, a 11,8 m (za dvorišni dio građevine) sa brojem etaža podrum i 4 nadzemne etaže ali uz uvjet da dvorišni dio građevine - nadogradnja ne bude vidljiva s Frankopanske ulice odnosno da ne utječe na vizure gledajući s istoka (s ulice Narodnog preporoda) sukladno uvjetima Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

- Najveći broj etaža građevine iznosi podrum i 3 nadzemne etaže, osim na dvorišnom dijelu građevine za koju iznosi podrum i 4 nadzemne etaže, sukladno uvjetima Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

- Građevinu je dopušteno smjestiti na granici sa susjednim građevnim česticama odnosno na regulacijskom pravcu osim što se:

- na površini vrta-atrija ne dozvoljava gradnja,

- na prizemnom dijelu građevine istočno od vrta-atrija ne dozvoljava nadogradnja,

- na prizemnom dijelu građevine sjeverno od vrta-atrija ne dozvoljava nadogradnja ali se može formirati prohodna terasa. Nad prohodnom terasom istaci balkona gornjih etaža mogu biti najviše 2,5 m.

4. oblikovanje građevina

- Građevina mora biti oblikovanjem sukladna s izvornim urbanim i arhitektonskim obilježjima uz upotrebu postojanih materijala i boja.

- Krovište može biti ravno ili koso nagiba između 17o i 23o, te pokrova kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine.

5. način priključenja građevne čestice na prometnu i komunalnu infrastrukturu

- Širina prometnica uz građevnu česticu se ne određuje. Građevna čestica mora imati osiguran pješački pristup.

- Postojeća građevna čestica je priključena na postojeću komunalnu infrastrukturu.

- Uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice, na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže, s pripadajućim građevinama i površinama i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. »Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Prometi sustav« i br. 4. »Način i uvjeti gradnje«.

6. uređenje građevne čestice

- Postotak zelenih površina u odnosu na građevnu česticu se ne određuje.

- U sklopu građevne čestice mogu se graditi i uređivati terase, te površine namijenjene rekreaciji, odmoru i sl.

- Parkiranje ili garažiranje vozila ne određuje se ovim Odredbama.

7. pomoćne građevine

- Na građevnoj čestici nije dopušten smještaj pomoćnih građevina.

8. mjere zaštite okoliša, zaštite prirode, sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

- Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje građevina ima utjecaj.

Uvjeti određeni ovim člankom su maksimalni dopušteni uvjeti za rekonstrukciju i prenamjenu postojeće građevine i mogu se realizirati isključivo ukoliko su ispoštivani svi uvjeti i smjernice sukladno mišljenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci (KLASA: 612-08/17-23/0204, URBROJ: 532-04-02- 11/13-17-2 od 23.10.2017. g.; KLASA: 612-08/17-23/0204, URBROJ: 532-04-02-11/13-17-4 od 12.12.2017), a koji glase:

»- Prilikom obnove južne zgrade poštivati zatečenu visinu, geometriju krovišta, raster i dimenzije otvora, oblikovanje potkrovnog vijenca i kamene erte otvora,

- Visinu uličnog pročelja sjeverne zgrade izjednačiti s južnom zgradom (P+2), plašt pročelja prelomiti u dvije fasete i oblikovati poput pročelja južne zgrade (raster otvora, krovište, potkrovni vijenac),

- Dozvoljava se podizanje trećeg kata na način da nadogradnja ne bude vidljiva s Frankopanske ulice odnosno da ne utječe na vizure gledajući s istoka (s ulice Narodnog preporoda),

- Krovove i ulične fasade oblikovati u skladu s lokalnom urbanom tradicijskom gradnjom 19. stoljeća,

- Na investitoru je odabir jedne od dviju predloženih varijanti rješenja segmenta fasade iznad sjevernog ulaza, a koji spaja pročelje škole s pročeljem novouređenog objekta,

- Sve krovove prekriti kupom kanalicom, bez izvođenja krovnih kućica, terasa, lođa i sl.

- Oluke izvesti od nebojanog pocinčanog lima odnosno cinkotita,

- Zadržati izvorno oblikovanje konkavnog potkrovnog vijenca na južnoj zgradi, a po uzoru na ovaj oblikovati i nove potkrovne vijence,

- Nakon uklanjanja žbuke s vanjske fasade južne zgrade, a prije nanošenja nove, pozvati konzervatora radi dokumentiranja stanja,

- Sve ulične fasade žbukati produžnom vapnenom žbukom i ličiti upojnom bojom mineralnog porijekla. Niti jedan dio uličnih fasada ne ostaviti nežbukano; »Fasete« ličiti različitim tonovima; izbor boje i tona dogovoriti s konzervatorom; proizvođača boje izabire investitor,

- Na svim otvorima ulične fasade ponoviti dimenzije postojećih otvora na južnoj zgradi,

- Prozore ulične fasade opremiti standardnim dvokrilnim drvenim griljama, a vrata vratnicama od kvalitetnog masivnog drva,

- Erte standardnih dimenzija (cca 15x15cm) i pragove izvesti u lokalnom vapnencu ili žbuci. Ne postavljati klupčice od mramora, umjetnih materijala i sl.

- Ne izvoditi okapnice niti strehe nad vratima i prozorima,

- Zonu sokla moguće je naglasiti nešto grubljom obradom i tamnijim tonom iste boje s fasadom.»

Ostali uvjeti za rekonstrukciju i prenamjenu postojeće građevine u ugostiteljsko-turističku građevinu sa smještajnim kapacitetima (hotel baštinu), koji nisu određeni ovim člankom, moraju biti u skladu s uvjetima određenim ovim Odredbama za provođenje izuzev uvjeta određenih člankom 29.«

Članak 2.

U članku 142., stavak 1. se mijenja i glasi:

»Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/ 16) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).«

Članak 3.

U članku 145., stavak 5. se mijenja i glasi:

»Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe čl. 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) i propisa donijetih na temelju njega.«

II. ZAVRŠNE ODREDBE

Glava IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage kartografski prikaz Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/15-pročišćeni tekst, 11/17, 12/17-pročišćeni tekst, 26/18 i 45/18-pročišćeni tekst):

- br. 3b. »UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Područja primjene planskih mjera zaštite - Oblici korištenja« u mj. 1:5000.

Sukladno odredbama članka 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19) i članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09, 13/13 i 3/18) ovlašćuje se Odbor za statutarno- pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Krka da utvrdi pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Plana. Kartografski prikaz IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) istovjetan je pročišćenom grafičkom dijelu Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311).

Glava V.

IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) su izrađene u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostave Krk, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Glava VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/16-01/02

Ur. broj: 2142/01-01-19-102

Krk, 11. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=51500&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr