SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
GRAD KRK

14.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja »Galija« u Gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18) i suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA: 350-02/19-11/10, URBROJ: 531-06-1-2-19-4 od 1. travnja 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Krka

I. UVODNE ODREDBE

Glava I.

Donose se IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/09, 28/11 i 23/15), što ih je izradila tvrtka PLANIMETAR d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca, u koordinaciji s nositeljem izrade Jedinstvenim upravnim odjelom Grada Krka.

Glava II.

Elaborat IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka sastavni je dio ove Odluke, a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela Plana te priloga.

Grafički dijelovi Izmjena i dopuna Plana i prilozi Izmjena i dopuna Plana nisu predmet objave.

I - TEKSTUALNI DIO sadrži:

- Odredbe za provođenje - Izmjene i dopune

II - GRAFIČKI DIO PLANA sadrži kartografske prikaze:

- 3B. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora« mj.1:25.000

- 4.a. »Građevinska područja: Krk« mj.1: 5.000

III - OBVEZNI PRILOZI:

III-1 Obrazloženje

III-2 Sažetak za javnost

III-3 Izvješće o javnoj raspravi

Glava III.

Sadržajem Elaborata IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka navedenim u Glavi II. ove Odluke, zamjenjuju se odgovarajući dijelovi Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/09, 28/11 i 23/15).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE - IZMJENE I DOPUNE

Članak 1.

U članku 17., stavak 5. se mijenja i glasi:

»Unutar registriranih i evidentiranih povijesnih graditeljskih cjelina građevinskih područja naselja UPU-om se može odrediti veći koeficijent izgrađenosti (kig), koeficijent iskoristivosti (kis), etažnost i visina, odnosno manja udaljenost građevine od granice građevne čestice od onih koji su određeni za pojedinu vrstu građevina ovim Odredbama, a uz uvjete i suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.«

U članku 17., iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Unutar registriranih i evidentiranih povijesnih graditeljskih cjelina građevinskih područja naselja UPU-om se osim odredbi koje su već utvrđene stavkom (5) ovog članka može odrediti i manja minimalna površine građevne čestice od one koja je određena ovim Odredbama za građevine ugostiteljsko turističke namjene (hotel, hotel baština i pansion), a uz uvjete i suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.

(7) Unutar registriranih i evidentiranih povijesnih graditeljskih cjelina građevinskih područja naselja UPU-om se mogu odrediti drugačiji uvjeti za prenamjenu postojećih građevina drugih namjena u građevine ugostiteljsko turističke namjene (hotel, hotel baština i pansion) od uvjeta određenih čl. 52. stavkom (1) ovih Odredbi, a uz uvjete i suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.«

U članku 17., dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Glava IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Grada Krka broj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/09, 28/11 i 23/15):

- 3B. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora« mj.1:25.000

- 4.a: »Građevinska područja: Krk« mj.1: 5.000

Sukladno odredbama članka 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09, 13/13 i 3/18) ovlašćuje se Odbor za statutarno- pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Krka da utvrdi pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Plana. Kartografski prikazi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka istovjetni su pročišćenom grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Grada Krka.

Glava V.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka su izrađene u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostave Krk, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Glava VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/16-01/02

Ur. broj: 2142/01-01-19-103

Krk, 11. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=51500&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr