SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
GRAD CRES

36.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/17), članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 5/ 18, 25/18),), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Gradonačelnik Grada Cresa donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Cresa

Članak 1.

Gradonačelnik je dana 25. ožujka 2019. donio Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Cresa (dalje u tekstu: Plan) KLASA: 350-01/18-1/7, URBROJ: 2213/02-01-02-19-8.

Temeljem navedene odluke Grad Cres je proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je da predmetna izrada Plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Članak 2.

Razlozi izrade Plana su sljedeći:

- utvrditi uvjete i smjernice za rekonstrukciju postojećih građevina i gradnju novih građevina i sadržaja u luci nautičkog turizma - ACI marina Cres, a u svrhu dogradnje marine, dopune pratećih sadržaja te postizanja više kvalitete usluge

- razmotri mogućnost korekcije uvjeta gradnje za hotel na k.č. 3672 k.o. Cres-grad

Članak 3.

Ciljevi i programska polazišta Plana na području obuhvata su:

- podizanje standarda i kvalitete usluge u luci nautičkog turizma- ACI marini Cres,

- korekcija smjernica i uvjeta gradnje u tekstualnom dijelu Plana - Odredbi za provedbu, a vezano za gradnju u ACI marini Cres,

- smanjivanje akvatorijalnog dijela marine i korekcija koncesioniranog područja sukladno tome.

- istraživanje mogućnosti za korekciju uvjeta gradnje hotela na k.č. 3672 k.o. Cres-grad na način da uvjeti gradnje i uređenja odgovaraju lokaciji.

Članak 4.

U provedenom postupku u cilju utvrđivanja značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, Grad Cres zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:

- Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka - Lučke ispostave Cres, Jadranska obala1, 51557 Cres,

- Županijska lučka uprava Cres, Jadranska obala 1, 51557 Cres,

- JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektro primorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- HEP- Obnovljivi izvori energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka,

- Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/ A 51 557 Cres,

- Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20/ A 51 557 Cres

Svoje očitovanje dostavili su sljedeća tijela/osobe:

- Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka, (KLASA: 351-01/19-04/42, urbroj:2170/1- 03-08/7-19/3, Rijeka, 12. lipanj 2019.)

- Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka, (KLASA: 351-01/19-04/42, urbroj:2170/1- 03-08/7-19/4, Rijeka, 12. lipanj 2019.)

- Hrvatska elektroprivreda, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektro primorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka, (Naš znak: 401200101-7645/19- GG, od 16. travnja 2019.)

Na temelju prethodnog mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 612-07/19-30/125, URBROJ: 517-19-2 od 7. lipnja 2019.) o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja Izmjena i dopuna Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranska županija (KLASA: 351-01/19-04/42, urbroj:2170/ 1-03-08/7-19/3, Rijeka, 12. lipanj 2019.) daje mišljenje da su III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Cresa prihvatljive su za ekološku mrežu, uz provedbu ocjene prihvatljivosti za pojedinačne zahvate te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/19-04/42, urbroj: 2170/1-03-08/7-19/4, Rijeka, 12. lipanj 2019.) daje mišljenje da za III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Cresa ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Hrvatska elektroprivreda, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektro primorje Rijeka, (Naš znak: 401200101-7645/19-GG, od 16. travnja 2019.) ne uvjetuje izradu strateške studije utjecaja za III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Cres na okoliš.

Svoje očitovanje nisu dostavile slijedeće institucije/ osobe, te se stoga smatra da su suglasni s mišljenjem Grada Cresa da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš:

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka - Lučke ispostave Cres, Jadranska obala1, 51557 Cres,

- Županijska lučka uprava Cres, Jadranska obala 1, 51557 Cres,

- JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka,

- Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/ A 51 557 Cres,

- Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20/ A 51 557 Cres

Članak 5.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih izmjena na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

Sukladno kriterijima za utvrđivanje značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da se unutar obuhvata Plana ne nalaze zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te se, s obzirom na navedene razloge izrade predmetnog Plana, smatra da su potencijalni štetni utjecaji minimalni za stanje u prostoru, te da se uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša i prirode prilikom realizacije planiranih ciljeva izrade Plana ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost, stoga predmetni Plan neće imati utjecaj na okoliš i prirodu.

Također, sagledan je i mogući utjecaj izrade Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je zaključeno da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.

Članak 6.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana i dana 03. srpnja 2019. godine izdano je mišljenje kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (KLASA: 351-03/19-01/34, URBROJ: 2170/1-03-08/7-19-2, od 03. srpnja 2019. god.).

Članak 7.

Grad Cres informirati će javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 64/08), objavom na službenim stranicama Grada Cresa.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/18-1/7

Ur. broj: 2213/02-01-02-19-14

Cres, 8. srpnja 2019.

Gradonačelnik

Kristijan Jurjako, struč. spec. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=10002&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr