SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
GRAD CRES

31.

Na temelju članka 163., 164., 165., 171. i 172. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114/18), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/13, 05/18 i 25/08), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za sklapanje
Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture

I.

Gradsko vijeće Grada Cresa suglasno je da društvo »Ćurković smještaj« d.o.o. iz Cresa, Skalnica 2, OIB: 11631382255 koje zastupa direktor Željko Ćurković iz Cresa, Skalnica 2, OIB: 92033771751 (u daljnjem tekstu: Investitor), u svrhu uređenja građevinskog zemljišta, o svom trošku izradi projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole i izgradi javni pješačko kolni prilaz

uz pripadajuću komunalnu infrastrukturu (oborinska odvodnja, javna rasvjeta i DTK) na dijelu č.zem. 4233/2 i č.zem. 4230/2, obje k.o. Cres, odnosno na novoformiranim č.zem. 4233/17, površine 598 m2 i 4230/2 k.o. Cres, površine 150 m2.

II.

Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture između Grada Cresa i Investitora, kojim će se pobliže urediti prava i obveze ugovornih strana.

Ugovorom će se utvrditi obveza Investitora da snosi troškove izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i izgradnje javnog pješačko kolnog prilaza s pripadajućom komunalnom infrastrukturom (oborinska odvodnja, javna rasvjeta i DTK) te da financira troškove obavljanja stručnog nadzora izvođenja radova,

Investitoru će se priznati troškovi za usluge i radove navedne u stavci 2. Ove točke, maksimalno do iznosa komunalnog doprinosa za stambene jedinice koje se priključuju na javni pješačko kolni prilaz.

Ugovorom će se utvrditi obveza Grada Cresa da troškove izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, troškove izgradnje predmetne prometnice te vrijednost nekretnine č.zem. 4233/17 k.o. Cres prizna Investitoru kao obvezniku komunalnog doprinosa koji će se utvrditi za izgradnju stambenih zgrada na č.zem. 4233/ 2 k.o. Cres.

Konačni troškovi izgradnje javnog kolno - pješačkog prilaza utvrditi će se po okončanju radova, prema procjeni stalnog sudskog vještaka građevinske struke izabranog od Grada Cresa, a temeljem uvida u građevinsku i obračunsku dokumentaciju ovjerenu po nadzornom inženjeru.

III.

Grad Cres će izvršiti odabir stručnog nadzora izvođenja radova, a troškove obavljanja stručnog nadzora u cijelosti će snositi Investitor.

IV.

Ovlašćuje se gradonačelnik na potpis ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture između Grada Cresa i Investitora.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/19-1/5

Ur. broj: 2213/02-01-19-6

Cres, 27. lipnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=10002&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr