SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
GRAD CRES

27.

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13,65/17, 114/18 i 39/ 19), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13 i 5/18, 25/18) i na osnovu suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Klasa: 350-02/19-13/46, Ur.br.: 531-06-1-2-19-2 od 10. lipnja 2019. godine Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 27. lipnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o V. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana
uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja
NA 7 i površina izdvojenih namjena

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim V. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena mijenja se i dopunjuje Urbanistički plan uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena (SN PGŽ br. 45/07, 03/11, 53/12, 43/13, 09/16).

Članak 2.

Elaborat »V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena« se sastoji od:

A. TEKSTUALNOG DIJELA PLANA koji sadrži:

I. TEMELJNE ODREDBE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

III. ZAVRŠNE ODREDBE

B. PRILOGA PLANA koji nisu predmet objave i sadrže sljedeće:

OBRAZLOŽENJE PLANA

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI IZMJENE I DOPUNE PLANA

ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA IZ ČLANKA 90. ZAKONA

SAŽETAK ZA JAVNOST

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena izradio je Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Rijeka, broj elaborata 04/19 temeljem ugovora sklopljenog s tvrtkom »Cresanka d.d.«, Varozina 25, Cres od 15.1.2019. i ovjerio sukladno posebnom propisu.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U članku 21:, drugi stavak se mijenja i glasi:

»Poslovna zona »Volnik« (K11) - pretežito uslužna namjena

Prostor zone namijenjen je poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju širi raspon poslovnih sadržaja: proizvodnih, prerađivačkih, uslužnih, skladišnih, trgovačkih, komunalno-servisnih, infrastrukturnih i drugih kompatibilnih, bez štetnih utjecaja na okoliš te njima pratećih sadržaja kao što su: proizvodni pogoni, skladišta, servisi, radionice proizvodnog zanatstva i sl., proizvodni, uslužni i prerađivački pogoni male privrede za tretman i preradu svježe ribe, veletrgovine i sl. , kao i smještaj zaposlenika.»

U trećem stavku briše se tekst »za Autotrans (K11C),«.

Iza trećeg stavka dodaje se novi četvrti stavak koji glasi: »Površine planskih oznaka K11, K11A, K11B i K11C planiraju se za sve djelatnosti određene stavkom 2. ovog članka.«

Četvrti i peti stavak postaju peti i šesti stavak.

Članak 5.

U članku 31., drugi stavak se mijenja i glasi: »Iznimno od prethodnog stavka, u zoni »Volnik«, uključujući površinu planske oznake (K12) - predio »Kandia« na jugoistočnom dijelu zone, najveća dopuštena visina (V) građevina gospodarske namjene iznosi 9,0 m, a najveća visina do sljemena 10,5 m. U dijelu zone »Volnik«, na površini planske oznake (K-1-1B), dozvoljena je gradnja upravne građevine visine 11,0 m. Visina građevine se mjeri od najniže kote zaravnatog okolnog zemljišta, koja može biti najviše 0,5 m iznad kote ceste na koju se građevna čestica priključuje.«

Članak 6.

U članku 32. treći stavak se mijenja i glasi: »U zoni »Volnik«, planske oznake K-1-1, na površinama poslovne namjene oznaka K11, K11A, K11B i K11C mogu se graditi i uređivati građevine: poslovnih sadržaja, proizvodnih, prerađivačkih, servisnih, skladišnih, komunalno-servisnih, infrastrukturnih i drugih kompatibilnih, bez štetnih utjecaja na okoliš te njima pratećih sadržaja kao što su proizvodni pogoni, skladišta, servisi, radionice proizvodnog zanatstva i sl., proizvodni, uslužni i prerađivački pogoni male privrede za tretman i preradu svježe ribe, veletrgovine i sl., kao i smještaj zaposlenika.«

Iza trećeg stavka dodaje se novi četvrti stavak koji glasi: »Pratećim građevinama smatraju se građevine u funkciji pojedinačne građevine osnovne namjene i mogu se graditi na građevnoj čestici osnovne namjene.«

Iza novog četvrtog stavka dodaje se novi peti stavak koji glasi: »Prateći sadržaji mogu zauzimati najviše 20% ukupne građevinske (bruto) površine osnovnih, pratećih i pomoćnih građevina na građevnoj čestici.«

Iza novog petog stavka dodaje se novi šesti stavak koji glasi: »Prateći sadržaji za smještaj zaposlenika grade se unutar građevine osnovne namjene, tako da, uz poštivanje uvjeta iz prethodnog stavka, mogu zauzeti najviše 20% ukupne građevinske (bruto) površine te građevine.«

Četvrti i peti stavak postaju sedmi i osmi stavak.

Šesti stavak se briše.

Sedmi stavak postaje deveti stavak.

Osmi stavak postaje deseti stavak, mijenja se i glasi: »Na površinama gospodarske namjene mogu se uz građevine osnovne namjene graditi prateće i pomoćne građevine te ostale građevine kao što su: nadstrešnice i trjemovi, prostori za manipulaciju, parkirališta, potporni zidovi, komunalne građevine i uređaji, prometne građevine i uređaji, površine i građevine za sport i rekreaciju, druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa te ostale građevine koje se grade na površini građevne čestice poslovne građevine.«

Deveti i deseti stavak postaju jedanaesti i dvanaesti stavak.

Članak 7.

U članku 33., u drugom stavku, iza riječi »komunalni« dodaju se riječi »i prometni«.

Članak 8.

U članku 34., četvrti stavak se mijenja glasi: »Pri gradnji građevine osnovne namjene, pratećih i pomoćnih te ostalih građevina na jednoj građevnoj čestici koje su dio zajedničkog kompleksa potrebno je ostvariti prostornu ravnotežu: kompozicijom, proporcijama, kontrastom, ponavljanjem oblika, visinom, materijalom i drugim elementima. Osnovni elementi oblikovanja i materijali izvedbe građevina na jednoj građevnoj čestici trebaju biti u cijelosti ujednačeni.«

Iza petog stavka dodaje se novi šesti stavak koji glasi: »Unutar zone »Volnik«, najveći dozvoljeni nagib kosog krovišta iznosi 20Ê, uz poštivanje odredbe kojom se određuje najveća ukupna visina građevine.»

Šesti i sedmi stavak postaju sedmi i osmi stavak.

Članak 9.

U članku 35., stavku 3., broj »1,5« zamjenjuje se brojem »2,0«.

Članak 10.

U članku 103., iza prvog stavka, dodaje se novi drugi stavak koji glasi:

»Unutar zone »Volnik« broj parkirališnih mjesta određuje se kako slijedi:

- za trgovačku djelatnost potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na 35 m2 građevinske (bruto) površine građevine i jedno PM na 1-5 zaposlenih,

- za zanatsku i uslužnu djelatnost potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na 35 m2 građevinske (bruto) površine građevine,

- za komunalno-servisnu djelatnost potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na 40 m2 građevinske (bruto) površine građevine

- za ostale poslovne sadržaje potrebno je osigurati jedno parkirališno/garažno mjesto na 50 m2 građevinske (bruto) površine građevine, odnosno jedno parkirališno/ garažno mjesto na tri zaposlena u smjeni

- za proizvodnu namjenu, poslovnu namjenu - servisni i skladišni sadržaji potrebno je osigurati jedno parkirališno/ garažno mjesto na 100 m2 građevinske (bruto) površine građevine i jedno PM na 1-5 zaposlenih.

- dozvoljeno je parkirališne sadržaje planirati kao otvoreno parkiralište, unutar građevine osnovne namjene u sklopu svih etaža te kao prateće građevine - garaže.»

Drugi i treći stavak postaju treći i četvrti.

Članak 11.

U članku 178., u petom stavku brišu se riječi »područje Kandia«.

U petom stavku, točki 6. ispred riječi »planirani objekt«, dodaju se riječi »na području Kandia«.

Članak 12.

U članku 205., peti stavak se mijenja i glasi: »Kod projektiranja građevina na području zahvata Urbanističkog plana uređenja naselja Cres, radi veće kvalitativne unificiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti građevine od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15).«

Šesti stavak se briše.

Sedmi stavak postaje šesti stavak te se u zadnjoj rečenici nakon riječi »mjere zaštite od požara« dodaje tekst »sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13 i 87/15).«

Osmi, deveti, deseti, jedanaesti, dvanaesti, trinaesti i četrnaesti stavak postaju sedmi, osmi, deveti, deseti, jedanaesti, dvanaesti i trinaesti stavak.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Elaborat V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja

NA 7 i površina izdvojenih namjena izrađen je u 6 (šest) izvornika koji su ovjereni pečatom Gradskog vijeća Grada Cresa i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članak 14.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/18-01/6

Ur. broj: 2213/02-03- 19-30

Cres, 27. lipnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=10002&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr