SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

116.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 52. točke 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), te na prijedlog pročelnika upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Župan Primorsko-goranske županije, dana 4. srpnja 2019. godine utvrđuje

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Primorsko-goranske
županije za 2019. godinu

I.

Ovaj Plan utvrđuje se za upravna tijela Primorsko- goranske županije ustrojena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14-pročišćeni tekst, 32/15 i 36/18).

Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma u službu) je kratkoročni plan.

Plan prijma u službu utvrđen je na temelju pisanih prijedloga pročelnika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za slobodna radna mjesta utvrđena Pravilnicima o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije i planiranih sredstava za prijam službenika i namještenika utvrđenih Proračunom Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

II.

Na temelju Plana prijma u službu, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja, premještajem ili sporazumom o prijmu u službu.

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se obvezno objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

III.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

IV.

U Primorsko-goranskoj županiji osigurana je zastupljenost nacionalnih manjina temeljem članka 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 123/17).

V.

Pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje se sukladno posebnim zakonima i to:

.Članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17);

.Članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14 i 39/18);

.Članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine« broj 33/92, 77/92, 86/92 - pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno navedenim zakonima, ukoliko su se u prijavi na natječaj pozvali na to pravo te priložili potrebne isprave kao dokaz o statusu, odnosno druge isprave sukladno posebnim propisima, imaju prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI.

Župan će revidirati, u suradnji s pročelnicima upravnih tijela Primorsko-goranske županije, planirane potrebe popunjavanja radnih mjesta radi utvrđivanja potrebe izmjena i dopuna usvojenog Plana prijma u službu.

Revizija Plana prijma u službu vršiti će se u pravilu jednom godišnje ili ukoliko se utvrdi da upravna tijela Primorsko-goranske županije ne provode planirane postupke popunjavanja radnih mjesta.

Župan može, po reviziji ovog Plana ili izvan rokova navedenih u stavku 2. ove točke, izmijeniti ili dopuniti Plan prijma u službu i na obrazloženi zahtjev pročelnika upravnog tijela.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/19-01/2

Ur. broj: 2170/1-06-02/2-19-3

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=00001&odluka=116
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr