SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
GRAD RAB

39.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 4/18), na prijedlog pročelnika Upravnih odjela, Gradonačelnik Grada Raba, dana 2. srpnja 2019. godine, donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU GRADSKE
UPRAVE GRADA RABA

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Raba (KLASA: 023-01/15-02/56, URBROJ: 2169-01-01- 15-01 od 15. srpnja 2015. i KLASA: 023-01/16-01/107, URBROJ: 2169-01-01-16-3-1 od 8. rujna 2016.), članak 10. mijenja se i glasi:

»Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Raba, pravilima struke te uputama pročelnika upravnog odjela.«.

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, kod radnog mjesta pod rednim brojem 3. »Savjetnik za pravne i kadrovske poslove« kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta mijenja se Složenost poslova i glasi:

»stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika«.

Kod Samostalnosti u radu iza riječi »uključuje« dodaje se riječ »češći«.

Kod Stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama iza riječi »svrhu« brišu se riječi »pružanja savjeta«.

Kod Stupnja odgovornosti i utjecaja na donošenje odluka iza riječi »provedbu« dodaje se riječ »pojedinačnih«, a riječi »iz odgovarajućeg područja« brišu se.

Članak 3.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, kod radnog mjesta pod rednim brojem 4. »Administrativni tajnik« u Opisu poslova i zadataka, iza riječi »nalogu« brišu se riječi »Gradonačelnika i«.

Kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama riječ »komunikaciju« zamjenjuje se riječju »kontakte«.

Članak 4.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, kod radnog mjesta pod rednim brojem 5. »Referent za uredsko poslovanje, pisarnicu i arhiv«, kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama riječ »komunikaciju« zamjenjuje se riječju »kontakte«.

Članak 5.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, kod radnog mjesta pod rednim brojem 6. »Savjetnik za društvene djelatnosti« kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta mijenja se Složenost poslova i glasi:

»stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika«.

Kod Stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama iza riječi »prikupljanja« riječ »i« zamjenjuje se riječju »ili«.

Kod Stupnja odgovornosti i utjecaja na donošenje odluka iza riječi »provedbu« dodaje se riječ »pojedinačnih« , a riječi »iz odgovarajućeg područja« brišu se.

Članak 6.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, kod radnog mjesta pod rednim brojem 7. »Spremačica« u Opisu poslova i zadataka iza riječi »financije« brišu se riječi » i poslove ureda grada«.

Riječi »Podiže prispjelu poštu i vrši otpremu pošte« brišu se.

Iza riječi »nalogu« riječi »Gradonačelnika i« brišu se.

U dijelu Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla broj »80« zamjenjuje se brojem »90«.

Članak 7.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, kod radnog mjesta pod rednim brojem 8. »Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol« kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Složenost poslova iza riječi »složenosti« dodaje se riječ »posla«.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama mijenja se i glasi:

»stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija«.

Članak 8.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, kod radnog mjesta pod rednim brojem 2. »Savjetnik za komunalne poslove« kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta mijenja se Složenost poslova i glasi:

Grad Rab

»stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika«.

Kod Stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama iza riječi »prikupljanja« riječ »i« zamjenjuje se riječju »ili«.

Kod Stupnja odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka iza riječi »provedbu« dodaje se riječ »pojedinačnih«, a riječi »iz odgovarajućeg područja« brišu se.

Članak 9.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, kod radnog mjesta pod rednim brojem 4. »Referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu« kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka iza riječi »tehnika« riječi »i metoda rada« brišu se.

Članak 10.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, kod radnog mjesta pod rednim brojem 5. »Referent-komunalni redar« u Opisu poslova i zadataka, iza riječi »Pročelnika« brišu se riječi »i Gradonačelnika«.

Kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Potrebno stručno znanje mijenja se i glasi:

»gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen vozački ispit B kategorije, položen državni stručni ispit«.

Kod Stupnja odgovornosti i utjecaja na donošenje odluka iza riječi »tehnika« riječi »i metoda rada« brišu se.

Članak 11.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, kod radnog mjesta pod rednim brojem 6. »Referent-prometni redar« u Opisu poslova i zadataka, iza riječi »Pročelnik« brišu se riječi »i Gradonačelnik«.

Kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Potrebno stručno znanje riječi »IV.stupanj stručne spreme tehničke struke« zamjenjuju se riječima »srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju«.

Kod Stupnja odgovornosti i utjecaja na donošenje odluka iza riječi »tehnika« riječi »i metoda rada« brišu se.

Članak 12.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, kod radnog mjesta pod rednim brojem 7. »Viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove« u Opisu poslova i zadataka, iza riječi »povjeri« brišu se riječi »Gradonačelnik i«.

Kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Složenost poslova iza riječi »složenosti« dodaje se riječ »posla«.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama mijenja se i glasi:

»stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija«.

Članak 13.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, kod radnog mjesta pod rednim brojem 3. »Stručni suradnik za gospodarstvo i turizam« kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Samostalnost u radu iza riječi »strane« riječ »pročelnika« zamjenjuje se riječima »nadređenog službenika«.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama mijenja se i glasi:

»stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija«.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka mijenja se i glasi:

»stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika«.

Članak 14.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za financije, kod radnog mjesta pod rednim brojem 2. »Referent za financije i praćenje prihoda i rashoda« kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama, riječ »komunikaciju« zamjenjuje se riječju »kontakte«.

Članak 15.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za financije, kod radnog mjesta pod rednim brojem 3. »Referent za razrez i naplatu poreza« kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Složenost poslova mijenja se i glasi:

»stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika ».

Samostalnost u radu mijenja se i glasi:

»stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika«.

Kod stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama riječ »komunikaciju« zamjenjuje se riječju »kontakte«, a iza riječi »jedinica« dodaju se riječi »upravnoga tijela«.

Kod Stupnja odgovornosti i utjecaja na donošenje odluka iza riječi »primjenu« dodaje se riječ »izričito«.

Članak 16.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za financije, kod radnog mjesta pod rednim brojem 4. »Knjigovodstveno-računovodstveni referent«, kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama riječ »komunikaciju« zamjenjuje se riječju »kontakte«.

Članak 17.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za financije, kod radnog mjesta pod rednim brojem 5. »Referent blagajnik-likvidator«, Kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama riječ »komunikaciju« zamjenjuje se riječju »kontakte«.

Članak 18.

U Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za financije, kod radnog mjesta pod rednim brojem 6. »Viši stručni suradnik za financije« kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama mijenja se i glasi:

»stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija«.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/19-01/88.

Ur. broj: 2169-01-01-19-1-1.

Rab, 2. srpnja 2019.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=51280&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr