SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
KOMUNALNO DRUŠTVO KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ D.O.O.

3.

Temeljem članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NARODNE NOVINE br. 68/18, 110/18) te suglasnosti Vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 340-01/19-01/18, URBROJ: 2107/02-01-19-2, od dana 27. lipnja 2019. g., Direktor Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. donio je

OPĆE UVJETE
usluge pakiranja na uređenim javnim površinama

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima uređuje način obavljanja komunalne djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Novog Vinodolskog koju obavlja Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. iz Novog Vinodolskog (dalje: Isporučitelj usluge).

Javna parkirališta određena su Odlukom o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novog Vinodolskog.

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM

Članak 2.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom koje je kao javno parkiralište određeno odlukom Grada Novog Vinodolskog, tj. na parkirnom mjestu označenom horizontalnom i/ili vertikalnom signalizacijom ili unutar područja javnog parkirališta koje označeno prometnom signalizacijom u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, korisnik odnosno vlasnik

vozila zaključuje s Isporučiteljem usluge Ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom.

Sklapanjem Ugovora iz stavka 1. ovog članka, korisnik odnosno vlasnik vozila prihvaća odredbe Ugovora o korištenju javnog parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima.

Članak 3.

Ugovorom iz članka 2. ovih Općih uvjeta isključuje se odgovornost Isporučitelja usluge za čuvanje, oštećenje ili krađu vozila.

Članak 4.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom u upotrebi su slijedeće vrste parkirnih karata, a ovisno o lokaciji i zoni naplate parkirališta:

- dnevna parkirna karta

- satna karta (jednosatna ili višesatna)

- povlaštena mjesečna parkirna karta, odnosno karta po povoljnijim uvjetima

Cijena parkirnih karata iz stavka 1. ovog članka određuje Isporučitelj usluge uz suglasnost Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog te se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja usluge.

Članak 5.

Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu obavlja se:

-automatski

-poluautomatski

-putem mobilnog telefona ili mobilne aplikacije/web trgovine

-na blagajni i ostalim prodajnim mjestima Isporučitelja usluge

Automatska naplata podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje istovremenom kupnjom i preuzimanjem parkirne karte putem parkirnog automata.

Poluautomatska naplata pretpostavlja preuzimanje parkirne karte u automatu, a naplatu naknade za parkiranje obavlja ovlaštena osoba Isporučitelja usluge.

Naplata putem mobilnog telefona m-parking smatra se automatskom naplatom, a podrazumijeva plaćanje i preuzimanje satne karte kupnjom parkirne karte elektronskim putem, putem GSM operatera, upućivanjem SMS poruke sa sadržajem ispravne registarske oznake vozila za koje se plaća naknada za parkiranje te se za plaćeno parkiranje ne izdaje potvrda (parkirna karta), već se povratnom SMS porukom potvrđuje plaćanje obavještavanjem korisnika da je plaćanje satne karte uspješno obavljeno.

Naplata putem mobilne aplikacije, odnosno web trgovine smatra se automatskom naplatom, a podrazumijeva plaćanje i preuzimanje satne, dnevne ili povlaštene parkirne karte putem informatičke opreme, računala ili mobilnog uređaja, registriranjem i unosom ispravne registarske oznake vozila za koje se plaća naknada za parkiranje te se za plaćeno ne izdaje potvrda (parkirna karta), već se povratnom porukom potvrđuje plaćanje obavještavanjem korisnika da je plaćanje parkirne karte uspješno obavljeno.

Kupnja dnevne i mjesečne povlaštene parkirne karte za otvorena i zatvorena javna parkirališta može se ostvariti na blagajni i prodajnim mjestima Isporučitelja usluge i njegovih partnera.

Članak 6.

Korisnik mora kupljenu parkirnu kartu za ručnu, automatsku i poluautomatsku naplatu te parkirnu kartu kupljenu u naplatnoj parking kućici na uličnim, otvorenim i zatvorenim parkiralištima vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, a ukoliko je ista kupljena putem m-parking usluge ili mobilne aplikacije/web trgovine, mora sačuvati povratnu poruku o kupljenoj parkirnoj karti do prestanka korištenja parkirališta radi eventualnog dokazivanja ispravnosti kupljene parkirne karte.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio naknadu za parkiranje, a povratna poruka da je platio naknadu za parkiranje putem mobilnog telefona ili računala te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena zadržavanja.

Parkirna karta vrijedi isključivo za onu zonu za koju je izdana.

Parkiranje vozila na javnom parkiralištu Centar Škola ograničeno je na vrijeme od 16 sati, osim za vozila s povlaštenom parkirnom kartom ili rezerviranim parkirališnim mjestima.

Članak 7.

Ukoliko korisnik zaključi s Isporučiteljem usluge Ugovor o korištenju javnog parkirališta na način iz članka 2. stavka 1. ovih Općih uvjeta, a pri tome: ne istakne kupljenu valjanu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila u roku od 10 minuta od dolaska na parkiralište ili ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona u roku od 10 minuta od dolaska na parkiralište ili nije korisnik valjane mjesečne povlaštene parkirne karte ili ne koristi ispravnu parkirnu kartu ili koristi parkirališno mjesto bez parkirne karte ili ne koristi parkirališno mjesto sukladno horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji ili prekorači dopušteno vrijeme trajanja parkiranja, smatrat će se da je kupio Dnevnu parkirališnu kartu.

Dnevna parkirališna karta u tom slučaju vrijedi isključivo u parkirališnoj zoni (na lokaciji) u kojoj je izdana i to od trenutka izdavanja pa sve do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Korisnik zatvorenog javnog parkirališta dužan je svojim vozilom napustiti zatvoreno javno parkiralište u roku od 10 minuta od trenutka plaćanja parkirne karte, a ukoliko ne napusti sukladno tome, obavezan je platiti satnu kartu u visini iznosa određenog za jedan sat parkiranja za svaki sljedeći sat parkiranja.

Iznimno, gore navedenim vremenima besplatnog parkiranja na javnim parkiralištima, a u sklopu parkirališta Luka nalaze se tri (3) parkirna mjesta rezervirana za potrebe groblja. U vremenskom periodu od 1.5. do 30.9. vrijeme besplatnog parkiranja na ovim parkirališnim mjestima iznosi maksimalno 60 minuta. Nakon toga obavezno je kupiti parkirnu kartu. Vlasniku/korisniku koji ne postupi u skladu sa ovim izdat će se Dnevna parkirna karta.

Na parkiralištu Rasadnik, a u sklopu dostavnog dvorišta Tržnica pravo pristupa i privremenog zadržavanja radi poslova dostave robe na Tržnicu imaju isključivo dostavna vozila korisnika Tržnice i to u vremenu besplatnog parkiranja od 30 minuta. Nakon toga vozilo mora izaći iz dostavnog dvorišta Tržnice. Vlasniku/korisniku koji ne postupi u skladu s ovim, izdat će se Dnevna parkirana karta.

Članak 8.

Ukoliko korisnik zatvorenog javnog parkirališta ošteti ili izgubi parkirnu kartu, dužan je platiti dnevnu parkirnu kartu koja se primjenjuje za tu zonu/lokaciju parkirališta.

Korisnik zatvorenog javnog parkirališta koji započne koristiti parkiralište van radnog vremena naplate naknade za parkiranje te nije u mogućnosti podignuti i istaknuti potvrdu o sklapanju ugovora o korištenju parkirališta ispod vjetrobranskog stakla, dužan je pristupiti kupnji parkirne karte po započinjanju naplate parkiranja na naplatnoj kućici ili putem m-parking usluge odnosno mobilne aplikacije/web trgovine.

Ukoliko po započinjanju rada naplate parkinga na parkiralištu korisnik zatvorenog javnog parkirališta nema na vjetrobranskom staklu istaknutu parkirnu kartu, odnosno ako nije kupio parkirnu kartu putem m-parking usluge ili mobilne aplikacije/web trgovine, smatrat će se da je sklopio ugovor o korištenju zatvorenog parkirališta u vrijeme početka naplate parkirališta o čemu će mu se dostaviti ispod vjetrobranskog stakla potvrda o sklapanju ugovora odnosno satna parkirna karta ili dnevna parkirna karta.

Članak 9.

Naplata dnevne parkirne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje preko žiro-računa Isporučitelja usluge, kod ovlaštene osobe Isporučitelja usluge ili na blagajni i prodajnim mjestima Isporučitelja usluge i njegovih partnera, izuzev kada tehnički ili neki drugi objektivni razlozi ne dopuštaju naplatu na nekim od navedenih mjesta.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja dnevne karte. Ukoliko u tom roku to ne učini, Isporučitelj usluge će na kućnu adresu korisnika dostaviti račun koji je isti dužan platiti po dospijeću.

Članak 10.

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte smatra se vlasnik ili korisnik vozila na temelju ugovora o leasingu koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 11.

Kontrolu parkiranja (pravilnost korištenja rezerviranih parkirališnih mjesta, kolnih ulaza u zoni naplate i javnih parkirališnih mjesta pod naplatom - plaćanja naknade za parkiranje i vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja, kao i ometanje pristupa parkirnom automatu i nesmetanom izlasku drugog korisnika parkirališta pod naplatom) obavlja ovlaštena osoba Isporučitelja usluge.

Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke i registarske oznake vozila te ispisivanje naloga za plaćanje dnevne parkirne karte, u skladu s odredbama općih uvjeta Ugovora o korištenju parkirališta propisanih ovim Općim uvjetima.

Dnevnu parkirnu kartu s nalogom izdaje ovlaštena osoba Isporučitelja usluge za nadzor nad parkiranjem vozila, koja kartu i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

Karta dostavljena na način opisan u prethodnom stavku ovog članka, smatra se urednom dostavom, a svako kasnije uništenje ili oštećenje nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne parkirne karte.

Članak 12.

Korisnik parkirališta čini povredu obveze iz Ugovora o korištenju parkirališta ako:

1. ne koristi javno parkiralište sukladno utvrđenoj prometnoj signalizaciji

2. zauzme vozilom dva parkirna mjesta

3. ne parkira sukladno horizontalnoj signalizaciji, parkira van označenih parkirnih mjesta unutar javnog parkirališta ili ometa ispravno korištenje parkirališta i onemogućava normalno odvijanje prometa na parkiralištu ili javnoj prometnici.

Članak 13.

U slučaju hitnoće i izvanrednih prilika, a radi sprečavanja ugroze i u cilju zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te zaštite imovine, materijalnih dobara i prirode vozilo će se odmah ukloniti.

Isporučitelj usluge ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima iz ovih Općih uvjeta kao ni za njihovo otuđenje.

Članak 14.

Prigovor na izdanu dnevnu parkirnu kartu ili na bilo koju drugu uslugu vezanu uz pružanje usluge organiziranja parkiranja podnose se pisanim putem izravno u poslovnim prostorijama sjedišta Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o., putem pošte na adresu sjedišta Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o., putem telefaksa +385 51 445 551 ili putem e-maila parking@ivanj.net , a sve sukladno važećim zakonskim propisima, a sve sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 15.

Za ručnu i automatsku naplatu te naplatu putem naplatnih parkirnih kućica koristi se parkirna karta.

Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

-ime grada i skraćeni naziv tvrtke organizatora parkiranja

-naziv javnog parkirališta za koje je kupljena parkirna karta i oznaka zone

-serijski, odnosno redni broj parkirnog automata (za automatsku naplatu) i serijski broj karte

-datum i godinu izdavanja

-vrijeme početka parkiranja

-vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja

-visinu naknade jediničnog sata parkiranja

-obavijest o načinu isticanja parkirne karte (za automatsku i poluautomatsku naplatu)

Parkirna karta za ručnu i automatsku naplatu, parkirna karta kupljena elektronskim putem te parkirna karta kupljena na naplatnoj parkirnoj kućici vrijedi samo za parkiralište za koje je kupljena.

Izgled parkirne karte određuje Isporučitelj usluge.

Članak 16.

Povlaštene mjesečne parkirne karte izdaju se isključivo pod uvjetom da je izdavanje mjesečne povlaštene parkirne karte zatraženo i dobiveno prije izdavanja dnevne parkirne karte.

Pravo na povlaštenu mjesečnu parkirnu kartu u periodu od 1.10. do 31.5. imaju sve pravne osobe i fizičke osobe.

Pravo na povlaštenu mjesečnu parkirnu kartu u periodu od 1.6. do 30.9. imaju:

1. fizička osoba koja ima prebivalište u zoni naplate parkiranja, jedna povlaštena karta

2. fizička osoba koja je registrirana za obavljanje poslovne djelatnosti u zoni naplate parkiranja, jedna povlaštena karta

3. fizička osoba koja je zaposlena u zoni naplate parkiranja, jedna povlaštena karta

4. fizička osoba koja obavlja djelatnost pružanja usluga u turizmu (iznajmljivanje plovila za smještaj) i ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu - iznajmljivanja soba, apartmana, kuća za odmor u domaćinstvu i kampova u domaćinstvu na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, maksimalno četiri povlaštene karte za potrebe obavljanja usluga

5. pravna osoba i fizička osoba koja obavlja djelatnost pružanja usluga u ugostiteljstvu - hoteli, pansioni, kampovi i drugi ugostiteljski objekti za smještaj na području na

kojem se obavlja naplata parkiranja i djelatnost za pružanje usluga u turizmu (iznajmljivanje plovila za smještaj), ovisno o raspoloživim kapacitetima, o čemu odlučuje isporučitelj usluge

6. pravna osoba koja posluje u zoni naplate parkiranja, jedna povlaštena karta

7. fizička osoba koja je vlasnik nekretnine, kuće za odmor u zoni naplate parkiranja, jedna povlaštena karta

8. pravna i fizička osoba koje ne zadovoljavaju prethodne uvjete navedene u ovom članku ili koje žele pribaviti povlaštenu kartu iznad maksimalno dozvoljenog broja povlaštenih karata pod posebnom cijenom

Ukoliko neka osoba ispunjava više kriterija za izdavanje povlaštene parkirne karte za jedno vozilo (po njegovom odabiru) primijenit će se jeftiniji kriterij, a za ostala vozila skuplji kriterij.

Članak 18.

Uvjeti za ostvarivanje prava na povlaštenu mjesečnu parkirnu kartu iz prethodnog članka dokazuju se na sljedeći način:

1. fizička osoba koja ima prebivalište u zoni naplate parkiranja ako:

-ima prijavljeno prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem MUP-a RH o adresi stanovanja

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila

2. fizička osoba (obrtnik) koja je registrirana za obavljanje poslovne djelatnosti u zoni naplate parkiranja i pravna osoba koja posluje u zoni naplate parkiranja ako:

-koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora i izvodom iz obrtnog, odnosno sudskog registra

-ima vozilo registrirano na ime pravne osobe čije je sjedište registrirano na području zone naplate parkiranja, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom (za pravne osobe)

-ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom

3. fizička osoba koja je zaposlena u zoni naplate parkiranja mora dostaviti:

-potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Zavoda ili elektronički zapis ili potvrdu poslodavca da je zaposlena kod obrtnika ili u pravnoj osobi sa sjedištem u zoni naplate parkiranja ili koja obavlja djelatnost u zoni naplate

-ima vozilo registrirano na svoje ime ili na ime osobe s kojom živi u zajedničkom kućanstvu, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnim iskaznicama (svojom i vlasnika vozila), ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila

4. fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost pružanja usluga u turizmu (iznajmljivanje plovila za smještaj) ili ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu- iznajmljivanja soba, apartmana, kuća za odmor u domaćinstvu i kampova u domaćinstvu te pruža usluge u turizmu za potrebe korisnika njihovih usluga mora dostaviti:

-važeće rješenje o obavljanju i kategorizaciji djelatnosti / usluge sa sjedištem u zoni naplate

-prijavu turista, odnosno vlasnika vozila Turističkoj zajednici Grada Novog Vinodolskog i potvrdu o uplati boravišne pristojbe

-dokaz o vlasništvu vozila i registarsku oznaku vozila prijavljenog turista

5. fizička osoba - vlasnik objekta obiteljske kuće za odmor u zoni naplate ako:

-posjeduje nekretninu u zoni naplate što dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu predmetnog objekta

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom

-ima potvrdu Turističke zajednice Grada Novog Vinodolskog o plaćenoj boravišnoj pristojbi te potvrdu Porezne uprave o plaćenom porezu na kuće za odmor

Članak 19.

Povlaštenu mjesečnu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Korisnik povlaštene mjesečne parkirne karte može i za vrijeme njenog korištenja izvršiti promjenu vozila za koju je izdana ukoliko to dokaže potrebnom dokumentacijom.

Povlaštena mjesečna parkirna karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s mjesečnom povlaštenom parkirnom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na parkiralištima koja pripadaju zoni (lokaciji) za koju je kupljena karta.

Iznimno, zatvorena javna parkirališta mogu koristiti isključivo korisnici povlaštenih mjesečnih parkirnih karata koji imaju PREPAID kartice, a koje izdaje Isporučitelj usluge. Kartica se izdaje isključivo vlasnicima nekretnina i njihovim gostima, fizičkim i pravnim osobama koje posluju u neposrednoj blizini parkirališta ili zaposlenicima koji jedino parkiranjem na zatvorenom parkiralištu mogu doći do svojih kuća, poslovnih objekata, radnih mjesta i sl.

Davatelj usluge naplaćuje svako izdavanje PREPAID kartice korisnicima koji plaćaju uslugu parkiranja te se svako slijedeće izdavanje kartice nastalo zbog oštećenja ili gubitka naplaćuje. Svaka zloupotreba kartice sankcionira se oduzimanjem prava na daljnje korištenje kartice.

Isporučitelj usluge određuje kvote mjesečnih povlaštenih parkirnih karata.

Članak 20.

Vlasnicima nekretnina koji imaju kolni prilaz automobilom u svoje dvorište preko parkirališta Lukavice i Obala Petra Krešimira IV omogućuje se nenaplatni prolaz uz predočenje propusnice izdane od Isporučitelja usluge.

Korisnici ove besplatne propusnice imaju pravo na jednu propusnicu po vozilu, a kojega su oni vlasnici ili korisnici te nemaju pravo parkiranja na prostoru javnog parkirališta na kojemu parkiranje organizira Isporučitelj usluge.

Također, vlasnicima nekretnina koji imaju kolni prilaz automobilima u svoje dvorište preko parkirališta Lukavice i Obala Petra Krešimira IV, a bave se izdavanjem soba ili apartmana omogućit će se izdavanje jedne besplatne propusnice po apartmanu ili sobi.

Svaka zloupotreba ili davanje propusnice drugom korisniku sankcionirat će se oduzimanjem besplatne propusnice.

Isporučitelj usluge će izdati propusnicu osobama iz stavka 1. ovoga članka na osnovu pismenog zahtjeva i uz predočenje osobne iskaznice, odnosno potvrde Turističke zajednice o obavljanju turističke djelatnosti.

Ukoliko korisnik besplatne propusnice istu izgubi ili ošteti, obavezan je Isporučitelju usluge podmiriti troškove izrade nove propusnice.

Članak 21.

Naknada za parkiranje za vozila osoba s invaliditetom definiranih Pravilnikom o znaku pristupačnosti, na mjestima označenim za invalide ne plaća se.

Parkirna mjesta označena za parkiranje vozila osoba s invaliditetom iz st. 1. ovog članka mogu se koristiti ako je znak pristupačnosti propisno istaknut na vozilu i ako se u vozilu nalazi ili njime upravlja invalidna osoba.

Broj pristupačnih parkirališnih mjesta na javnom parkiralištu definiran je Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Članak 22.

Vozila interventnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci) pri obavljanju redovne djelatnosti mogu koristiti parkirna mjesta bez plaćanja naknade.

Liječnici i medicinske sestre primarne zdravstvene zaštite Grada Novi Vinodolski te mrtvozornik i svećenik kada obavljaju kućne posjete na područjima na kojima se obavlja naplata parkiranja, mogu koristiti parkirna mjesta bez plaćanja naknade, službenim ili osobnim vozilom, s time da u vozilu mora biti na vidljivom mjestu istaknuto odobrenje s naznakom »liječnik/medicinska sestra/mrtvozornik u kućnoj posjeti«. Odobrenje izdaje Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Redakcijama medijskih kuća koje redovito izvješćuju o događajima sa područja Grada Novi Vinodolski može se izdati jedna povlaštena karta bez naknade koja nije vezana uz registarsku oznaku vozila, već mora biti vidljivo istaknuta s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla. Odobrenje izdaje Isporučitelj usluge.

Članak 23.

Isporučitelj usluge je ovlašten sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, autobusu, teretnom vozilu, priključnom vozilu i radnom stroju, po nalogu policijskog službenika ili prometnog redara Grada, u slučaju zatjecanja istih na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila, zapriječiti slobodno pomicanje vozila sa zatečenog mjesta.

Prilikom postavljanja naprava za zadržavanje, odnosno blokadu vozila koje sprečavaju samovoljno uklanjanje, odnosno odvoženje vozila, osoba zadužena za naplatu parkiranja dužna je na prednje staklo staviti pisanu obavijest da je vozilo privremeno blokirano s uputom što vozač mora učiniti radi skidanja naprave. Tekst pisane obavijesti mora biti na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Nalog za zadržavanje, odnosno blokiranje vozila sadrži vrijeme i datum izdavanja, registarsku oznaku i tip vozila, oznaku parkirališta i razlog zbog kojeg se vozilo blokira, te potpis ovlaštene osobe.

Troškove deblokade snosi vlasnik ili korisnik vozila u iznosu propisanom Cjenikom Isporučitelja usluge.

Ukoliko vlasnik ili korisnik blokiranog vozila ne preuzme vozilo u roku od 24 sata ili ne zatraži deblokadu, vozilo će ostati blokirano, a vlasniku ili korisniku će se zaračunati ležarina u iznosu propisanom Cjenikom Isporučitelja usluge.

Prigovor protiv mjere privremene blokade vozila, može se izjaviti Isporučitelju usluge pisanim putem u roku od osam dana od dana preuzimanja vozila. Prigovor ne odgađa plaćanje dnevne parkirne karte, troškova deblokade i ležarine vozila.

Članak 24.

Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom u prvoj zoni, utvrđuje se kako slijedi:

-od 1.6. do 30.9. s radnim vremenom od 0:00 do 24:00 sata

-od 1.10. do 31.5. s radnim vremenom od 7:00 do 19:00 sati za parkirališta: CENTAR ŠKOLA, TRŽNICA, RASADNIK, BRAJDA, JURKOVO (ulično javno parkiralište), AUTOBUSNA STANICA, LUKA, KORZO HRVATSKIH BRANITELJA i LOKVICA

-od 1.10. do 31.5. ne naplaćuje se korištenje parkirališta za parkirališta: SLAVUJ, ULICA ANDRIJE ŠERMANA, ULICA STJEPANA MAŽURANIĆA, MEL i RIBARSKA OBALA (KLENOVICA)

Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom u drugoj i trećoj zoni, utvrđuje se kako slijedi:

-od 1.6. do 30.9. s radnim vremenom od 7:00 do 22:00 sata za parkirališta LUKAVICE i OBALA PETRA KREŠIMIRA IV

-od 1.10. do 31.5. ne naplaćuje se korištenje parkirališta za parkirališta LUKAVICE i OBALA PETRA KREŠIMIRA IV

Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima od 1.6. do 30.9. naplaćuje se radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanima, a od 1.10. do 31.5. naknada se naplaćuje radnim danom te subotom do 13:00 sati.

Iznimno, parkiralište CENTAR-ŠKOLA u vremenskom periodu od 1.10. do 31.5 postaje otvoreno parkiralište.

Članak 25.

Isti parkirni automat zbog specifičnosti lokacije koriste parkirališta TRŽNICA i RASADNIK.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ovi će se opći uvjeti objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja usluge.

Klasa: 363-02/2018-1/10

Ur. broj: 2017/142/2019-176

Datum: 20. ožujka 2019.

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o.

Direktor

Alen Bruketa, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=60002&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr