SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
KOMUNALNO DRUŠTVO KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ D.O.O.

1.

Temeljem članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NARODNE NOVINE br. 68/18, 110/18) te prethodne suglasnosti Vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 024-01/19-10/15, URBROJ: 2107/02-01-19-2, do dana 10. svibnja 2019. g., Direktor Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. donio je

OPĆE UVJETE
usluge javnih tržnica na malo

I. UVJETI PRUŽANJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima usluge javnih tržnica na malo (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju međusobni odnosi između Isporučitelja usluge i Korisnika usluge i to:

- uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,

- međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge,

- način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

Članak 2.

Isporučitelj komunalne usluge javne tržnice na malo je Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 5, (u daljnjem tekstu: Isporučitelj usluge).

Korisnici uslužne komunalne djelatnosti tržnice na malo su pravne i fizičke osobe koje pod određenim uvjetima koriste prostor tržnice u cilju izravne prodaje proizvoda, odnosno koje se putem tržnica bave djelatnošću trgovine na osnovi odgovarajućeg ugovora zaključenog s Isporučiteljem usluge.

Članak 3.

Tržnica je uređeni i opremljeni prostor i/ili zgrade gdje Korisnik usluge obavlja izravnu prodaju proizvoda nudeći ih u prvom redu Građanima kao krajnjim potrošačima, sukladno odredbama zakona, drugih propisa i ovih Općih uvjeta.

Promet poljoprivrednih i drugih proizvoda na javnim tržnicama na malo je slobodan, a obavlja se na način kako to uređuju pozitivni propisi i Opći uvjeti.

Članak 4.

Prodajno mjesto na tržnici je uređeni prostor namijenjen za prodaju u pravilu istovrsnih i sličnih proizvoda. Prodajna mjesta mogu biti:

1. betonski stol u unutrašnjosti tržnice,

2. plastični stol na natkrivenoj tržnici,

3. plastični stol na otvorenoj tržnici,

4. zatvoreni prostor na vanjskom prostoru - kiosk i Štand-kiosk,

5. zatvoreni prostor lokal, boks, arkada i slično.

Prodajna mjesta, njihova namjena, raspored i način korištenja određuje se prema Planu prodajnih mjesta. Plan prodajnih mjesta donosi Uprava Isporučitelja usluge.

Općim uvjetima isporuke se uređuje promet na javnoj tržnici na malo u Novom Vinodolskom, Trg Ivana Mažuranića 1.

Isporučitelj usluge može organizirati po potrebi i drugu/e tržnice na drugim za to prikladnim prostorima u Gradu Novom Vinodolskom, ako ih za te namjene odredi i odobri nadležno tijelo Grada Novog Vinodolskog. U tom slučaju odredbe Općih uvjeta odnose se i na te prostore ukoliko njima upravlja Isporučitelj usluge.

Članak 5.

Promet roba na tržnici na malo i na otvorenim prostorima obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima, odlukama nadležnih tijela, tržnim redom, ovim Općim uvjetima i dobrim poslovnim običajima.

Članak 6.

Roba na tržnici izložena prodaji može se prodavati samo na malo individualnim potrošačima za njihove potrebe. Preprodaja roba na tržnici na malo je zabranjena.

Članak 7.

Pravo obavljanja prometa roba na malo i pravo korištenja tržnih usluga imaju, pod jednakim uvjetima, sve fizičke i pravne osobe ako udovoljavaju odredbama zakona, drugih propisa i ovih Općih uvjeta.

Na tržnici može prodavati:

- pravna ili fizička osoba registrirana za obavijanje djelatnosti trgovine na malo,

- pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti proizvodnje koja svoje proizvode prodaje na tržištu,

- fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i prodaje vlastite proizvode u skladu s propisima.

Svi korisnici usluga na tržnici moraju imati dokaz o pravu na obavljanje djelatnosti.

Članak 8.

Proizvodi koji se nude na tržnici i otvorenim prostorima moraju odgovarati sanitarnim, veterinarskim i drugim uvjetima određenim u odgovarajućim propisima, vezano uz prodaju roba na malo.

Odgovornost preuzimaju korisnici usluge - prodavatelji.

Članak 9.

Isporučitelj usluge na tržnici pruža slijedeće usluge:

-daje na korištenje prodajna mjesta,

-daje na korištenje tehnička sredstva i uređaje potrebne pri obavijanju prometa robe,

-daje na korištenje poslovne prostore izgrađene u sklopu tržnice,

-daje u zakup poslovne prostore izgrađene u sklopu tržnice,

-daje na korištenje skladišne prostore,

-vrši rezervaciju prodajnih mjesta i skladišnog prostora,

-obavlja i druge poslove vezane za promet na tržnicama.

Isporučitelj usluge osigurava potrebne tehničke i sanitarne uvjete za korištenje tržnih prostora, održava tržne objekte i prostore, uređaje i opremu te provodi sanitarne mjere.

Članak 10.

Na tržnici se mogu prodavati:

-poljoprivredni proizvodi: voće, povrće, kruh i pekarski proizvodi, mliječni proizvodi vlastite proizvodnje, meso i mesni proizvodi, jaja, med vlastite proizvodnje, jestivo ulje vlastite proizvodnje, uzgojene i samonikle jestive gljive, cvijeće,

-morska i slatkovodna riba, rakovi, školjke i drugo,

-proizvodi za kućanstvo izrađeni od pruća, slame, drveta i drugih materijala, razni alati za kućanstvo, posuđe, pribor za jelo te proizvodi od keramike, stakla i plastike,

-ostali proizvodi čija je prodaja sukladno propisima dozvoljena na tržnici, kao što su duhan, tekstil i dr.

Članak 11.

Svježe voće i povrće, meso i mesne prerađevine, pasterizirano ili sterilizirano mlijeko u originalnom pakiranju, mliječne prerađevine i svi drugi prehrambeni proizvodi moraju se prodavati, čuvati i uskladištavati na način kojim se osigurava čuvanje kvalitete i higijenske ispravnosti namirnica.

Prehrambeni proizvodi izloženi prodaji moraju udovoljavati sanitarnim i veterinarskim uvjetima propisanim zakonom i drugim propisima.

Higijenski neispravni i zdravlju škodljivi prehrambeni proizvodi ne smiju se prodavati i pohranjivati u prostorima tržnice.

Proizvodi koji podliježu odredbama propisa o kakvoći moraju biti vidljivo označeni oznakom odgovarajuće kakvoće.

Članak 12.

Promet roba na tržnici obavlja se u pravilu na prostoru tržnice. Iznimno se promet roba može obavljati i na drugim prostorima koje u tu svrhu odobri nadležno tijelo Grada Novog Vinodolskog.

Članak 13.

Roba se mora prodavati samo na za to određenom prodajnom mjestu, prema utvrđenom rasporedu i namjeni prostora tržnice.

Roba se mora prodavati s klupe, štanda, iz vitrine ili kioska. Nije dozvoljena prodaja roba s tla. Nije dozvoljeno montiranje nikakvih naprava kojima se proširuje ili povećava kapacitet prodajnog mjesta.

II. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE JAVNE TRŽNICE NA MALO

Članak 14.

Isporučitelj osigurava pružanje usluge javne tržnice na malo svim sudionicima u prometu roba na malo pod jednakim uvjetima.

Članak 15.

Prodajna mjesta zakupljuju se na način da se za slobodna (ne zakupljena) mjesta održi javni natječaj (javna licitacija ili putem pisanih zatvorenih ponuda), tako da osoba koja ponudi najveću cijenu zakupljuje prodajno mjesto. Iznimno, kada se prodajno mjesto daje u jednodnevni zakup Isporučitelj usluge neće provoditi javni natječaj.

Isporučitelj usluge imenuju Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja koje utvrđuje pravila natječaja i provodi postupak.

Javni poziv za javni natječaj prodajnih mjesta objavljuje se na oglasnoj ploči tržnice te na drugi prikladni način.

Članak 16.

Isporučitelj usluge daje korisniku usluge na korištenje prodajno mjesto temeljem ugovora o zakupu na određeno vrijeme, ugovora o najmu na određeno vrijeme ili temeljem usmenog dogovora kada se radi o jednodnevnom zakupu.

Prodajna mjesta ne mogu se dati u podzakup.

Članak 17.

Ugovor iz članka 16. ovih Općih uvjeta osobito sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. naznaku prodajnog mjesta,

3. rok trajanja ugovora,

4. predmet prodaje na prodajnom mjestu.

Članak 18.

Korisnik usluge se prilikom prodaje mora služiti tehničkim sredstvima i uređajima (vaga i utezi) koje mu na korištenje daje Isporučitelj usluge.

Za ispravnost tehničkih sredstava i uređaja iz stavka 1. ovoga članka odgovara Isporučitelj usluge, a za točnost uporabe istih Korisnik usluge.

Korisnik usluge mora vagu smjestiti na prodajnom mjestu na način da kupac može neometano kontrolirati vaganje robe.

Članak 19.

Korisnik ugovorenog prodajnog mjesta ne može taj prostor ustupiti drugoj osobi na stalnu, privremenu ili zajedničku upotrebu, niti vršiti bilo kakve preinake ili adaptacije bez suglasnosti Isporučitelja usluge.

Članak 20.

Za obavljanje prometa roba na malo na tržnici moraju biti ispunjeni svi minimalni tehnički uvjeti korištenja poslovno- prodajnog prostora, uređaja i opreme sa svrhom osiguravanja ispravnosti i kvalitete roba stavljenih u prodaju.

Članak 21.

Za korištenje poslovno-prodajnog prostora, korištenje tehničkih sredstava i pružanje usluga korisnici su dužni plaćati zakupninu ili najamninu, odnosno naknadu.

Članak 22.

Za naplaćenu dnevnu tržnu uslugu (jednodnevni zakup) odgovorni zaposlenik Isporučitelja usluge izdaje potvrdu koju je korisnik dužan čuvati i na zahtjev ovlaštene osobe pokazati. Ako se tijekom kontrole korisnik zateče bez potvrde ili je zauzeo veći prostor od plaćenog, plaća peterostruku naknadu za zauzeti prodajni prostor.

Članak 23.

Korisniku prodajnog prostora koji odbija platiti usluge iz članka 21. ovih Općih uvjeta ili da u podzakup prodajni prostor, Isporučitelj usluge može raskinuti ugovor o zakupu ili najmu prodajnog mjesta na tržnici i prije isteka vremena na koje je zaključen.

Članak 24.

Korisnik prodajnog prostora i korisnici usluga tržnice dužni su se pridržavati odredaba ovih Općih uvjeta i uputa i naloga ovlaštenih djelatnik Isporučitelja usluge.

U slučaju nepoštivanja odredaba iz stavka 1. ovog članka, Isporučitelj usluge može raskinuti ugovor o zakupu ili najmu prodajnog mjesta na tržnici i prije isteka vremena na koje je zaključen.

Članak 25.

U slučaju da Isporučitelj usluge raskine ugovor o zakupu prodajnog mjesta na tržnici sukladno članku 23. i članku 24. ovih Općih uvjeta, Korisnik usluge ne može se javiti na javni natječaj istog narednih 12 mjeseci. Otkazni rok iznosi mjesec dana.

Po isteku ugovora Isporučitelj usluge može sa zakupcem produžiti ugovor za zakupljeno prodajno mjesto bez ponovnog javnog natječaja uz uvjet da je podmirio sve dugove za proteklo razdoblje, odnosno pridržavao se Općih uvjeta.

Članak 26.

Radno vrijeme tržnice radnim danom, nedjeljom i blagdanom utvrđuje se kako slijedi:

od 01. listopada do 30. travnja radnim danom od 6.00 do 19.00 sati.

-nedjeljom i blagdanima, u razdoblju od 01. listopada do 30. travnja mogu započeti u 6,00 sati i završiti najkasnije u 13,00 kn.

-nedjelje u prosincu i nedjelje koje padaju uoči blagdana i neradnih dana, mogu započeti poslovanje najranije u 6,00 sati i završiti najkasnije 18,00 sati.

-na blagdan 26. prosinac-Božićni blagdani tržnica na malo može započeti poslovanje u 6,00 sati i završiti poslovanje u 13,00 sati.

od 01. svibnja do 30. rujna radnim danom, nedjeljom i blagdanima raditi od 6.00 do 22.00 sati

Članak 27.

Kad za to postoje opravdani razlozi, tržnica može temeljem odgovarajuće odluke Isporučitelja usluge poslovati duže ili kraće od radnog vremena iz članka 26. ovih Općih uvjeta.

Članak 28.

Ukoliko Korisnik usluge zakupljenog mjesta ne započne sa korištenjem prodajnog mjesta na tržnici do 8 sati (za razdoblje od 15. svibnja do 15. rujna) odnosno do 9 sati (za razdoblje od 16. rujna do 14. svibnja) prodajno mjesto se taj dan može ustupiti drugome na korištenje.

Članak 29.

Robu zatečenu izvan radnog vremena na tržnom prostoru, Isporučitelj usluge može ukloniti s tržnog prostora.

Isporučitelj usluge nije dužan nadoknaditi štetu koja nastane na stvarima uslijed poduzimanja mjera iz prethodnog stavka.

Članak 30.

Korisnik usluge je dužan pola sata prije isteka radnog vremena započeti pripreme radi napuštanja prodajnog mjesta, a najkasnije pola sata nakon isteka radnog vremena dužan je vratiti u skladište preuzeta tehnička sredstva i uređaje, pohraniti neprodanu robu, očistiti prodajno mjesto i napustiti prostor tržnice.

Članak 31.

Opskrba tržnice voćem i povrćem dozvoljena je u radne dane tržnice, od 5.00 do 7.00 sati. Opskrba tržnice ostalim proizvodima dozvoljena je u radne dane tržnice od 5.00 sati pa do završetka radnog vremena utvrđenog ovim Općim uvjetima.

Članak 32.

Dostavna vozila mogu koristiti dostavno parkiralište samo za dopremu robe u vremenu određeno člankom 31. ovih Općih uvjeta.

Nakon istovara robe isto vozilo mora napustiti dostavno parkiralište. Parkiranje i kretanje dostavnih vozila mimo dostavnog parkirališta tržnice nije dozvoljeno.

Članak 33.

Korisnik usluge je obvezan prije početka prodaje robu sortirati po grupama i izložiti za prodaju.

Na svakoj vrsti izložene robe Korisnik usluge je obvezan istaknuti čitko ispisanu cijenu i druge podatke o robi sukladno propisima.

Članak 34.

Uskladištenje robe na tržnicama izvan skladišta i drugih prostora namijenjenih toj svrsi nije dopušteno.

Članak 35.

Radi nesmetanog odvijanja rada i poslovanja, održavanja reda i discipline, svi sudionici u prometu robe na malo na tržnici dužni su se pridržavati zakona, drugih propisa i ovih Općih uvjeta.

Članak 36.

Isporučitelj usluge je dužan urediti prostor tržnice te ga održava u stanju funkcionalne sposobnosti.

Zaposlenici Isporučitelja usluge su dužni ponašati se u skladu s ovim Općim uvjetima i drugim pravnim aktima, a osobito:

1. osigurati sve uvjete poslovanja na tržnici propisane ovim Općim uvjetima i drugim propisima

2. poduzeti mjere za osiguranje pravovremene opskrbe te početka i završetka radnog vremena tržnice, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta,

3. postaviti dovoljan broj odgovarajućih posuda za skupljanje svih vrsta otpada, osigurati prostor za smještaj posuda te s otpadom postupati sukladno propisima za pojedinu vrstu otpada,

4. osigurati da se redovito, sukladno propisima, obavija dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija tržnice i ostalih prostora u funkciji tržnice,

5. osigurati dovoljnu količinu higijenski ispravne vode za piće, osvježenje povrća te za pranje prostora tržnice i ostale potrebe, osigurati da su sanitarno-higijenski uređaji, WC i drugi javni objekti na tržnici tijekom rada tržnice, otvoreni, ispravni i čisti

6. obavljati pregled prostora tržnice prije njegove uporabe,

7. na vidnom mjestu na tržnici istaknuti iznose zakupnine i naknada i radno vrijeme tržnice,

8. pratiti rad i ponašanje Korisnika usluge na tržnici od početka vremena određenog za dostavu robe do završetka radnog vremena, upozoravati ih se ne pridržavaju odredbi ovih Općih uvjeta te poduzimati odgovarajuće mjere,

9. s inspekcijskim službama i drugim organima surađivati u sprječavanju prodaje prehrambenih proizvoda promet kojih nije dozvoljen, jer nemaju utvrđeno podrijetlo i zdravstvenu ispravnost, higijenski nisu ispravni i u promet nisu stavljeni pod propisanim uvjetima, nisu deklarirani, prekupljeni i sl., te ih s pojedinog prostora uklanjati na posebno određeno mjesto

10. poduzeti i druge mjere koje osiguravaju nesmetan promet roba na tržnici.

Članak 37.

Korisnici tržnih usluga dužni su se na tržnici ponašati tako da ne remete rad i red, a osobito:

1. pridržavati se ovih Općih uvjeta i drugih propisa kojima se uređuju promet roba, javni red i mir i ponašanje na javnim mjestima

2. pridržavati se vremena propisanog za dostavu robe te radnog vremena tržnice,

3. pridržavati se rasporeda prodajnih mjesta i prodavati isključivo proizvode sukladno ugovoru o zakupu ili najmu,

4. na svakoj robi izloženoj prodaji jasno i vidljivo istaknuti cijenu i oznaku mjere ili količine te robu mjeriti propisanim mjernim jedinicama. Vage i mjerni uređaji moraju biti baždareni i postavljeni tako da kupci mogu kontrolirati vaganje odnosno mjerenje.

5. prodajno mjesto održavati čistim, a tijekom prodaje i prije napuštanja prodajnog mjesta, ambalažu i drugi otpad odlagati u posude namijenjene za tu vrstu otpada,

6. robu prodavati samo na iznajmljenom prodajnom mjestu ili poslovnom prostoru i na sektoru ili odjeljku za to određenom na tržnici

7. pri prodaji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda strogo se pridržavati propisanih higijensko-zdravstvenih mjera,

8. tijekom rada uljudno se ponašati prema potrošačima i drugim sudionicima u prodaji te svojim ponašanjem ne narušavati red na tržnici,

9. na zahtjev ovlaštene osobe Isporučitelja usluge pokazati odgovarajuće dokumente.

Članak 38.

Potrošači svojim ponašanjem ne smiju narušavati rad i red na tržnici.

Djelatnici tržnice koji rade na pružanju tržnih usluga dužni su odmah obavijestiti nadležne organe ako na tržnici zapaze osobe neprimjerenog ili nedostojnog vladanja ili izazivače nereda, osobe koje ugrožavaju sigurnost korisnika tržnice i osobe na kojima su očiti znakovi zaraznih bolesti.

Članak 39.

Za održavanje reda i čistoće, protupožarne zaštite, zaštite na radu i ispravnosti tehničkih uređaja i sredstava za rad, unutar poslovno-prodajnih prostora koje koriste, odgovorni su korisnici usluga.

Članak 40.

Na tržnici se mogu prodavati poljoprivredno-prehrambeni proizvodi koji su zdravstveno ispravni i koji udovoljavaju ostalim propisanima uvjetima. Proizvodi koji podliježu zdravstvenom nadzoru mogu se prodavati samo nakon pregleda i uz potvrdu ili Žig o izvršenom pregledu.

Članak 41.

Prodaju samoniklih i uzgojenih jestivih gljiva na tržnici može obavijati samo ovlašteni Korisnik usluge sukladno propisima te na posebno određenom mjestu prostora tržnice.

Korisnik usluge je dužan istaknuti naziv vrste svake gljive.

Korisnik usluge mora posjedovati potvrdu o jestivosti gljiva koju izdaje ovlašteno tijelo sukladno propisima.

Gljive moraju biti svježe i imati odgovarajuću deklaraciju.

Izloženo prodaji meso, mesni proizvodi, riba, rakovi i školjke, mliječni proizvodi, med, sve vrste ukiseljenog povrća, proizvodi od tijesta, moraju biti zaštićeni od zagađivanja.

Za umatanje i zaštitu prehrambenih proizvoda mogu se koristiti samo čisti bijeli papir, papirnate i plastične vrećice, plastične i aluminijske folije.

Članak 42.

Zdravstveni list, posebnu radnu odjeću ili obuću moraju imati oni prodavači koji na tržnici prodaju poljoprivredno- prehrambene proizvode, ako je to određeno te sukladno posebnim propisima.

Članak 43.

Sudionici u prometu roba na tržnici dužni su voditi računa o posebnoj higijeni, moraju biti čisti i uredni, primjerno odjeveni, ne smiju biti pod utjecajem droge ili alkohola, preglasni ili nedostojnog ponašanja.

Članak 44.

Isporučitelj usluge je ovlašten prijaviti nadležnoj inspekciji nepravilnosti u vezi higijensko- tehničkih i uvjeta propisanih ovim općim uvjetima.

Članak 45.

Tehnička sredstva i uređaji, omoti (ambalaža) i posude u kojima se drži roba izložena za prodaju moraju biti uredni i čisti, tehnički ispravni i izrađeni od materijala neškodljivog za ljudsko zdravije.

Članak 46.

Kupcu je zabranjeno dirati prehrambene proizvode, odlagati otpad izvan odgovarajućih posuda, nepotrebno se zadržavati oko prodajnih mjesta i na drugi način remetiti red na tržnici.

Zabranjeno je dovoditi životinje na prostor tržnice.

Članak 47.

Korisnik usluge dužan je omogućiti ovlaštenom zaposleniku Isporučitelja usluge nesmetani nadzor i obavijanje njegove dužnosti te poštivati naputke i naloge koje u provedbi ovih Općih uvjeta on odredi. U slučaju narušavanja javnog reda i mira na tržnici, te za slučaj nezakonite prodaje robe, ovlašteni zaposlenik će narediti Korisniku usluge (ili Građanima koji se kao kupci ili iz drugih razloga nazočni na tržnici) određene radnje ili suzdržavanje od činjenja određenih radnji, a ukoliko je potrebno zatražiti intervenciju inspektora Državnog inspektorata, komunalnog redarstva ili policije.

III. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 48.

Prodajna mjesta daju se na korištenje temeljem pisanih ugovora kada se radi o zakupu ili najmu ili temeljem usmenog dogovora kada se radi o jednodnevnom zakupu sukladno članku 16. i 17. ovih Općih uvjeta.

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme.

Dokaz da je zaključen usmeni dogovor je potvrda o plaćenoj jednodnevnoj naknadi.

Članak 49.

Korisnici usluge javne tržnice na malo plaćaju uslugu na temelju važećeg Cjenika.

Isporučitelj komunalne usluge tržnice na malo dužan je za Cjenik usluga na tržnici i za svaku njegovu izmjenu i dopunu pribaviti prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog te se objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranicama Isporučitelja usluge.

Članak 50.

Cijena komunalne usluge plaća se Isporučitelju usluge za isporučenu uslugu na temelju ispostavljenog računa.

Za naplaćenu dnevnu tržnu uslugu ovlašteni zaposlenik Isporučitelja usluge izdaje potvrdu-račun koju je korisnik dužan čuvati.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ovi će se opći uvjeti objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja usluge.

Klasa: 363-02/2018-1/10

Ur. broj: 2107/142/2019-167

Datum: 20. ožujka 2019.

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o.

Direktor

Alen Bruketa, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=60002&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr