SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 15. Utorak, 11. lipnja 2019.
GRAD RAB

32.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članaka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/ 12) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 10. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova
Socijalnog vijeća Grada Raba

Članak 1.

MARIJAN RIBARIĆ, ing. prestaje biti članom Socijalnog vijeća Grada Raba.

Dužnosti člana Socijalnog vijeća Grada Raba razrješuje se FEDOR PELIKAN, mag. socijalnog rada.

Članak 2.

U Socijalno vijeće Grada Raba imenuju se MARTINA MAŠKARIN, magistra prava i TATJANA KOVAČIĆ, magistra socijalnog rada.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/03

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-8

Rab, 10. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2105&mjesto=51280&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr