SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 15. Utorak, 11. lipnja 2019.
GRAD RAB

28.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/ 18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 10. lipnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
O PLANU MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA
PODRUČJU GRADA RABA I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o planu mreže dječjih vrtića na području Grada Raba utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj.

Odluka o planu mreže dječjih vrtića na području Grada Raba iskaz je usklađivanja potreba građana s područja Grada Raba i financijskih mogućnosti Grada.

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Grada Raba u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Raba.

Članak 2.

Objekti u kojima se provodi predškolski odgoj moraju imati odobrenje za početak obavljanja djelatnosti izdano od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Programi predškolskog odgoja moraju imati suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Na području Grada Raba djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić »Pahuljica« Rab (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) čiji je osnivač Grad Rab.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Rabu, Palit 135/A.

Dječji vrtić provodi djelatnost predškolskog odgoja u sjedištu i podružnicama.

Podružnice Dječjeg vrtića nalaze se na području Grada Raba u Supetarskoj Dragi, Supetarska Draga 41 i Banjolu, Banjol 524 te u Općini Lopar, Lopar 289.

Članak 4.

Mrežu dječjih vrtića na području Grada Raba čine Dječji vrtić »Pahuljica« Rab koji obavlja svoju djelatnost u sjedištu te u podružnicama na području Grada Raba: Supetarska Draga i Banjol i u podružnici Lopar u Općini Lopar.

Članak 5.

Redoviti vrtićki program provodi se u svim lokalitetima Dječjeg vrtića.

Redoviti jaslički program provodi se u sjedištu Dječjeg vrtića.

Program javnih potreba - program predškole provodi se u svim lokalitetima Dječjeg vrtića.

Posebni programi: katoličko-vjerski odgoj, učenje stranih jezika, glazbeni i lutkarsko-scenski program provode se u sjedištu Dječjeg vrtića, a sukladno interesima djece i udovoljavanju prostorno-materijalnim uvjetima mogu se provoditi u podružnicama Dječjeg vrtića.

Članak 6.

U sjedištu Dječjeg vrtića može se istovremeno osigurati provedba predškolskog odgoja u devet (9) odgojno-obrazovnih skupina, u Loparu u dvije (2), u Supetarskoj Dragi u jednoj (1) i u Banjolu u jednoj (1) odgojno-obrazovnoj skupini.

Broj djece po skupinama i programima te trajanje programa utvrđuje se za svaku pedagošku godinu sukladno odluci o upisima, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine« broj 63/ 08 i 90/10) te potrebama i sposobnostima djece.

Dječji vrtić provodi program rada za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju po posebnim uvjetima i programima, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića se usklađuje s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

Članak 7.

Radi zadovoljavanja potreba predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Raba ova Odluka o planu mreže dječjih vrtića na području Grada Raba ne ograničava otvaranje novih podružnica ili objekata u sklopu Dječjeg vrtića »Pahuljica«, kao ni osnivanje dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

Troškove smještaja u dječjim vrtićima snose osnivači ustanove i roditelji djece koja polaze vrtić u skladu sa Zakonom.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ova Odluka dostavlja se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o planu mreže dječjih vrtića na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/ 07).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/03

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-1

Rab, 10. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2105&mjesto=51280&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr