SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 15. Utorak, 11. lipnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

28.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 38/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 26/09, 43/09, 14/ 13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 5. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/11) - dalje u tekstu: Izmjene i dopune UPU Barušići.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna UPU Barušići, razlozi za izradu Izmjena i dopuna UPU Barušići, obuhvat Izmjena i dopuna UPU Barušići, ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna UPU Barušići, ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna UPU Barušići, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna UPU Barušići, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna UPU Barušići te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna UPU Barušići, rokovi za izradu Izmjena i dopuna UPU Barušići te izvori financiranja Izmjena i dopuna UPU Barušići.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU BARUŠIĆI

Članak 3.

Izmjene i dopune UPU Barušići izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/1, 65/17, 114/18 i 38/19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna UPU Barušići je Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica.

II. RAZLOZI POKRETANJA IZMJENA I DOPUNA UPU BARUŠIĆI

Članak 4.

Izradi Izmjena i dopuna UPU Barušići pristupit će se radi stvaranja prostornih i planskih preduvjeta za izgradnju zgrade Vatrogasnog doma, koji uz prostorije za potrebe vatrogasne službe može sadržavati i ostale sadržaje društvene namjene te smještaj uljare (na zasebnoj građevnoj čestici), a sve u skladu sa odredbama plana šireg područja i Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/1, 65/17, 114/18 i 38/19).

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU BARUŠIĆI

Članak 5.

Obuhvat Izmjena i dopuna UPU Barušići iznosi cca 2,00 ha i istovjetan je obuhvatu danas važećeg plana, čije su granice određene Prostornim planom uređenja Općine Malinska - Dubašnica.

Područje obuhvata Izmjena i dopuna UPU Barušići smješteno je unutar zaštićenog obalnog područja (ZOP - područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje obuhvaća područje obalnih jedinica lokalne samouprave, ali izvan prostora ograničenja koji obuhvaća pojas kopna u širini 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini 300 m od obalne crte, južno od građevinskog područja naselja Ljutići i Barušići, uz odvojak prema naselju Sv. Ivan.

Granice obuhvata Izmjena i dopuna UPU Barušići prikazane su na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

IV. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU BARUŠIĆI

Članak 6.

Urbanističkim planom uređenja zone poslovne namjene Barušići utvrđeni su osnovni uvjeti korištenja i namjene površina, ulična i komunalna mrežu te dane smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

Područje obuhvata plana razgraničeno je na površine javne namjene (površine prometnica i površine komunalnih građevina te površine gospodarske namjene (poslovne - pretežito uslužne, poslovne - pretežito trgovački kompleksi i poslovne - pretežito komunalno - servisne namjene.

UPU Barušići nije mijenjan i dopunjavan od donošenja, 2011. g.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU BARUŠIĆI

Članak 7.

Izradi Izmjena i dopuna UPU Barušići pristupa zbog stvaranja prostorno-planskih preduvjeta za realizaciju projekata od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica, za koje je smještaj predviđen unutar granica obuhvata predmetnog plana.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 4. ove Odluke, a temeljem tih izmjena korigirat će se elaborat urbanističkog plana uređenja u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, grafičkom dijelu te u Obrazloženju plana.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU BARUŠIĆI

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna UPU Barušići nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 136/15), u suradnji s nositeljem izrade - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska - Dubašnica.

XIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU BARUŠIĆI TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU BARUŠIĆI

Članak 10.

U postupku izrade Izmjena i dopuna UPU Barušići tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 10, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb,

- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

- Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska bb, 51500 Krk.

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna UPU Barušići ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna UPU Barušići je 8 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Izmjena i dopuna UPU Barušići uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna UPU Barušići određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU BARUŠIĆI

Članak 14.

Ovom Odlukom utvrđuju se slijedeći rokovi za izradu pojedinih faza u postupku izrade Izmjena i dopuna UPU Barušići:

- izrada nacrta prijedloga plana: 30 dana od dana dostave potrebne dokumentacije i očitovanja javnopravnih tijela na Odluku o izradi,

- izrada prijedloga plana za javnu raspravu: 5 dana od utvrđivanja istog od strane općinskog načelnika,

- trajanje javnog uvida: najmanje 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi: 5 dana od okončanja javne rasprave i javnog uvida,

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana: 5 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi od strane nositelja izrade,

- izrada konačnog prijedloga plana: 5 dana od utvrđivanja istog od strane općinskog načelnika,

- izrada pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela UPU Barušići: 15 dana od donošenja na Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do produženja ili smanjenja trajanja pojedinog roka, ostali rokovi se pomiču uz obrazloženje.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU BARUŠIĆI

Članak 15.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna UPU Barušići osigurat će se iz sredstava proračuna Općine Malinska- Dubašnica.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/19-01/10

Ur. broj: 2142/05-04-01/1-19-6

Malinska, 5. lipnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2105&mjesto=51511&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr