SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from 2003-10-M-Losinj 882..890

22.

Na osnovi članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/01- pročišćeni tekst, 6/01 i 10/02) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02 i 13/02), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 7. travnja 2003. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja
slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se minimalni tehnički uvjeti uređenja koje mora zadovoljavati slobodni poslovni prostor u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: prostor) radi njegovog osposobljavanja za obavljanje utvrđene djelatnosti.

Članak 2.

Pod ispunjavanjem minimalnih tehničkih uvjeta uređenja prostora u smislu članka 1. ovoga Pravilnika, podrazumijeva se izvođenje sljedećih radova:

1. Vodoinstalaterski radovi, i to:

- izrada vodovodnog priključka sa redukcijskim ventilom uz razvod instalacije do sanitarnog čvora,

- zamjena dotrajalih instalacija vodovoda i kanalizacije.

2. Elektroinstalaterski radovi, i to:

- izrada glavnog voda sa razvodnom pločom primar i sekundar,

- uređenje instalacija u sanitarnom čvoru,

- ugradnja ormara glavnog voda po elektroenergetskoj suglasnosti HEP-a,

- izrada instalacija za IPR tipkalo,

- zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela, prekidača i utičnica,

- zamjena razvoda elektroinstalacija po nalogu HEP-a.

3. Zidarski radovi, i to:

- sanacija vlage te otklanjanje uzroka vlage,

- grubo i fino žbukanje zidova,

- radovi hidroizolacije i betonske podloge podova,

- ugradnja gips kartonskih ploča kod pregradnje ili sanacije zidova i stropova.

4. Izgradnja novog ili rekonstrukcija postojećeg sanitarnog čvora, i to:

- ugradnja ili zamjena sanitarnih uređaja, instalacija, podne i zidne keramike.

5. Stolarski i bravarski radovi, i to:

- zamjena vanjske i unutarnje dotrajale stolarije ili bravarije.

6. Staklarski radovi, i to:

- zamjena razbijenih stakala u prostoru,

7. Parketarski radovi, i to:

- popravak ili zamjena dotrajalog parketa, laminata i slično.

8. Krovopokrivački i limarski radovi na samostojećim prostorima, i to:

- popravak ili zamjena pokrova i ravnog krova,

- zamjena ili popravak limarije i oluka.

9. Strojarski radovi, i to:

- sanacija i rekonstrukcija postojeće instalacije centralnog grijanja, ventilacije i klimatizacije.

10. Zemljani radovi, i to:

- ukopavanje podova radi dobivanja potrebne visine prostora.

11. Sanacija ili rekonstrukcija dizala u samostojećim poslovnim prostorima po nalogu ovlaštene osobe.

Članak 3.

Ako bi radi osposobljavanja prostora za obavljanje utvrđene djelatnosti u smislu članka 2. ovoga Pravilnika bilo potrebno zadrijeti u zajedničke dijelove nekretnine, dozvoljava se, sukladno propisu kojim se uređuju vlasnički odnosi, izvršiti popravke i zamjenu elemenata u zajedničkim dijelovima i uređajima u zgradi ako se isti odnose na postavljanje vodova za svjetlo, plin, energiju, vodu, telefon i slične uređaje, pod uvjetom da su dotrajali odnosno da nisu prikladni za uporabu.

Članak 4.

Radi utvrđivanja stanja prostora i neophodnosti izvođenja radova iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, Poglavarstvo Grada Rijeke imenuje Komisiju.

Komisija iz stavka 1. ovoga članka se sastoji od predsjednika i dva člana i istog broja zamjenika. Članovi Komisije biraju se iz reda djelatnika u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, na vrijeme od dvije godine.

Članak 5.

Izuzetno od odredbe članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, Poglavarstvo Grada Rijeke može, kada to ocijeni opravdanim, posebnim zaključkom utvrditi potrebu izvođenja i drugih radova radi osposobljavanja prostora za obavljanje utvrđene djelatnosti.

Članak 6.

Radovi utvrđeni ovim Pravilnikom izvode se na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke ako nisu obuhvaćeni rizicima utvrđenim ugovorom o osiguranju (npr. požar, lom i puknuće cijevi i slično) kojeg s osiguravateljem sklapa upravitelj zgrade u kojoj se nalazi prostor.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/03-01/03-53

Ur. broj: 2170-01-10-03-2

Rijeka, 7. travnja 2003.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=51000&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr