SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD OPATIJA

34.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09, 7/13, 3/ 18, 5/18-ispravak) i Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Opatije za 2019. godinu, Gradsko vijeće Grada Opatije dana 24. svibnja 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA
NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROGRAMA
U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
I OBRAZOVANJA U DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE SAMOUPRAVE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019/2020.

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, iznos i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama registriranim za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, čija su sjedišta na području drugih jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

Uvjeti za ostvarivanje prava su:

1. prebivalište na području Grada Opatije za sve članove zajedničkog domaćinstva djeteta, odnosno boravak za strane državljane

2. zaposlenost oba roditelja djeteta

3. nastavak pohađanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja za dijete kojem je izdana suglasnost za pedagošku godinu 2018/2019.

Uvjeti iz stavka 1. točke 1. do 3. moraju biti ispunjeni kumulativno.

Iznimno, uvjet iz točke 3. ne mora biti ispunjen ukoliko dijete i članovi zajedničkog domaćinstva imaju prebivalište na području slabije razvijenog dijela Grada Opatije, a koje zbog svojih geografskih, demografskih i ostalih specifičnosti gravitira drugoj jedinici lokalne samouprave.

Roditelji koji imaju status redovnog učenika ili studenta izjednačavaju se sa zaposlenim roditeljima.

Odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike i udomitelje.

Članak 3.

Suglasnosti se izdaju za pedagošku godinu 2019/2020., a u skladu s ovom Odlukom.

Članak 4.

Grad Opatija će sufinancirati troškove programa u koje su upisana djeca u visini razlike između utvrđene ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje i cijene koju plaćaju roditelji u toj ustanovi, utvrđenih odlukom ili drugim aktom nadležnog tijela te ustanove.

Ukoliko cijena koju plaćaju roditelji za upisani program nije utvrđena, iznos koji sufinancira Grad Opatija definirat će se ugovorom s ustanovom koja provodi program.

Iznos koji se sufinancira ne može biti veći od razlike između ekonomske cijene i cijene koju plaćaju roditelji za istovjetni program u Dječjem vrtiću Opatija.

S ustanovama u koje su djeca upisana Grad Opatija će sklopiti ugovor o sufinanciranju programa koji se provode u toj ustanovi, a prema broju djece za koju je izdana suglasnost.

Članak 5.

Grad Opatija zadržava pravo neizdavanja suglasnosti roditelju koji podnosi zahtjev u trenutku kada za to ne postoje dostatna sredstva u Proračunu, a zahtjev se razmatra ponovo kada sredstva budu osigurana izmjenama Proračuna za tekuću godinu.

Članak 6.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja podnosi se Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za financije i društvenu djelatnosti. Uz zahtjev se prilažu dokumenti navedeni na obrascu koji je dostupan u pisarnici i na web stranici Grada Opatije.

Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u obrascu, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Odjela dopuniti zahtjev i/ili dostaviti tražene priloge u roku od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.

Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva ako dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni u roku iz prethodnog stavka ovog članka.

Grad Opatija zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određenih dodatnih činjenica, od roditelja/skrbnika djeteta zatraži dodatne dokumente, odnosno da uz pisanu privolu roditelja sami provjere potrebne činjenice.

O zahtjevu za ostvarivanje prava u prvom stupnju rješava Odjel u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. Iznimno, korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je zahtjev podnesen do desetog dana u mjesecu.

Članak 8.

Korisnik prava je dužan odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, prijaviti svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava.

U slučaju da se temeljem podataka iz stavka 1. odnosno drugih podataka s kojima raspolaže Grad Opatija utvrdi da su se promijenile činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje prava, korisniku će se ukinuti pravo koje je ostvario.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/19-01/2

Ur. broj: 2156/01-01-19-3

Opatija, 24. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2103&mjesto=10006&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr