SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD OPATIJA

32.

Na temelju članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH br. 94/13 i 73/ 17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« RH br. 50/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge
povezane s tom javnom uslugom

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 3/2018), stavak 1. članka 10. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici usluge dužni su popunjene spremnike sa biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom iznijeti:

a) na području naselja Opatija, Ičići i Ika - u vremenu od 21,00 sat prethodnog dana do 5,00 sati ujutro u danu koji je predviđen za odvoz otpada.

b) na području naselja Dobreć, Oprić, Pobri, Poljane, Veprinac, Vela i Mala Učka - najkasnije do 7,00 sati ujutro u danu koji je predviđen za odvoz otpada.«.

Članak 2.

U članku 10. Odluke dodaje se stavak 7. koji glasi:

(7) Davatelj usluga dužan je započeti s odvozom otpada na području naselja Opatija, Ičići i Ika u 5,00 sati te nastojati isti obaviti do 7,00 sati ujutro, a na ostalim područjima Grada nakon 7,00 sati ujutro.

Članak 3.

U članku 42. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe stavka 1. i 7. članka 10. ove Odluke o vremenu iznošenja i vremenu odvoza biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada primjenjuju se i na iznošenje i odvoz reciklabilnog otpada.«

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/18-01/11

Ur. broj: 2156/01-01-19-2

Opatija, 24. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2103&mjesto=10006&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr