SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD CRES

21.

Na temelju članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupopoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine« broj 112/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA CRESA

Članak 1.

U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Cresa (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 17/12), u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 1, stavku 1., iza riječi »sadašnjem zakupniku« stavlja se točka i brišu se riječi »odnosno sadašnjem korisniku«.

Članak 2.

U članku 3. Odluke briše se stavak 2.

Članak 3.

Mijenja se članak 7. Odluke i glasi:

»Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju natječaja i koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, može se na njegov zahtjev, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu pod istim uvjetima kao i u postojećem ugovoru na određeno vrijeme na rok od 5 godina.

Zakupnik iz stavka 2. ovog članka dužan je pisani zahtjev podnijeti najkasnije 120 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, a Grad Cres je dužan najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen zakupniku dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora ili ga pisanim putem obavijestiti da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 3. ovoga članka najkasnije u roku 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos prestaje istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Grad Cres će nakon stupanja u posjed poslovnog prostora raspisati natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.«

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Iznimno od odredbe članka 7. stavka 1. ove Odluke ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez natječaja kada ga sklapaju međusobno Grad Cres i Republika Hrvatska, jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Cresa i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka građana.«

Članak 5.

U članku 9. Odluke, u točci 4. iza zareza dodaju se riječi:

»te odredbu da se na najpovoljniju ponuđenu zakupninu obračunava porez na dodanu vrijednost sukladno posebnom zakonu,«

U točci 12. brišu se riječi »na dan zaključenja natječaja«.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14.odredbu o prvenstvenom pravu na zakup poslovnoga prostora osoba sukladno pravima iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji («Narodne novine» br. 121/17), ako udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude,«

Točka 15. mijenja se i glasi:

»15.obvezu natjecatelja da dostavi sljedeće:

- osobne podatke za fizičku osobu (ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB) zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj daje suglasnost na obradu i objavljivanje osobnih podataka). Za pravnu osobu obvezu dostave podatka o pravnoj osobi (tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime zakonskog zastupnika ponuđača, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB),

- iznos ponuđene mjesečne zakupnine, (toč.4.)

- dokaz o uplati jamčevine, (toč.5)

- izjava da prihvaća opće uvjete zakupa, (toč.11)

- izjavu da poslovni prostor uzima u viđenom stanju, (toč.10)

- uvjerenje - potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Cresu (toč.12)

- uvjerenje - potvrdu Porezne uprave (toč.13)

- obvezu ponuđača koji se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti za sklapanje ugovora o zakupu na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dokaz kojim dokazuje svoj status i izjavu da nema sklopljen ugovor o zakupu drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren, (toč.14)«

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20.odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava, a na trošak zakupnika.

Članak 6.

U članku 20. Odluke, stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osobe koje su sudjelovale u natječaju te se pozvale na prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji («Narodne novine» br. 121/17), a udovoljile su uvjetima iz natječaja dužne su se u roku od 3 (tri) dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnije ponude izjasniti žele li koristiti pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude.«

Članak 7.

U članku 24. Odluke, točka 2. mijenja se i glasi:

»2.ime i prezime ili naziv, adresu prebivališta ili sjedišta te OIB ugovornih strana,«

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3.podatke za identifikaciju poslovnog prostora koji se mogu nedvojbeno utvrditi (broj zemljišnoknjižne čestice i zemljišnoknjižnog uloška u koji je poslovni prostor upisan, površina poslovnog prostora, etaža na kojoj se poslovni prostor nalazi, pozicija na etaži, tlocrtni opis poslovnog prostora kao i svi drugi podaci potrebni za nedvojbenu identifikaciju poslovnog prostora).«

U točci 8. brišu se riječi »u zgradi«.

U točci 14., iza riječi »iznos« dodaje se riječ »mjesečne«.

Točka 18. mijenja se i glasi:

»18.odredbu da će ugovorne strane prilikom izvršenja primopredaje prostora sastaviti zapisnik o istome,«.

Članak 8.

U članku 37. Odluke, iza riječi »namjena« stavlja se zarez i dodaju riječi »unutarnji i/ili«.

Članak 9.

Članak 43. Odluke mijenja se i glasi:

»Poslovni prostor u vlasništvu Grada Cresa može se prodati sadašnjem zakupniku iz članka 3. ove Odluke koji ima sklopljen ugovor o zakupu, koji uredno ispunjava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Gradu Cresu, pod uvjetima i u postupku koji je propisan Zakonom, te u skladu s odlukom nadležnih tijela i na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti.

Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, na prijedlog Gradonačelnika, utvrđuje Gradsko vijeće Grada Cresa.«

Članak 10.

Briše se članak 45. Odluke.

Članak 11.

Članak 47. Odluke mijenja se i glasi:

»Poslovni prostor prodaje se po procijenjenoj vrijednosti koju određuje sudski vještak iz stavka 4. ovoga članka.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku, procijenjena vrijednost umanjuje se za neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika koja su utjecala na visinu procijenjene vrijednosti poslovnoga prostora te za koje je zakupodavac dao prethodnu pisanu suglasnost, s tim da se visina neamortiziranog ulaganja zakupnika priznaje najviše do 30% procijenjene vrijednosti poslovnoga prostora.

Sadašnjem zakupniku neće se priznati ulaganja u preinake poslovnoga prostora učinjene bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca, osim nužnih troškova, kao ni ulaganja koja je zakupodavac priznao u obliku smanjene zakupnine.

Procijenjenu vrijednost i vrijednost neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika utvrđuje procjenitelj koji je tako određen odredbama propisa kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina, a po odabiru Grada Cresa.«

Članak 12.

Članak 48. Odluke mijenja se i glasi:

»Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Cresa obavlja se isključivo jednokratnom uplatom.

Rok isplate kupoprodajne cijene iz stavka 1. ovog članka ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora.«

Članak 13.

U članku 49. u stavku 3., briše se točka 3.

Članak 14.

Briše se članak 50. Odluke.

Članak 15.

U članku 51. Odluke briše se stavak 2.

Članak 16.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 011-01/19-1/7

Ur. broj: 2213702-01-19-3

Cres, 23. svibnja 2019

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2103&mjesto=10002&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr