SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

25.

Temeljem članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/ 17, 04/18) i članka 8. stavak 2. točka 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/ 11, 18/11, 29/12), Općinski načelnik Općine Baška, dana 20. svibnja 2019. godine, donio je

ODLUKU
o načinu i uvjetima korištenja javnih površina
i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Baška za
postavljanje privremenih objekata, te reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka
i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se davanje na privremeno korištenje javnih površina i drugih nekretnina (u daljnjem tekstu: nekretnine) u vlasništvu Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina) za postavljanje privremenih objekata, te opreme za reklamiranje i oglašavanje u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima.

Članak 2.

Sadržaj pojmova: javna površina i korištenje javnih površina, privremeni objekti, reklamiranje i oglašavanje, određen je Odlukom o komunalnom redu.

Članak 3.

Političkim strankama i nezavisnim kandidatima iz članka 1. ove Odluke Općinski načelnik može odobriti privremeno korištenje nekretnina (trgova, ulica, pločnika), radi promidžbe političkih stranaka i kandidata održavanjem skupova ili prigodnih manifestacija s pozornice, te opreme za reklamiranje i oglašavanje (štandova i drugih pokretnih naprava, stolova i stolica i sl., plakata, reklamnih ploča, ormarića, panoa, jarbola, oglasa i plakata na stupovima javne rasvjete, oglasnim tablama i dr.) u skladu s odredbama ove Odluke, Odluke o komunalnom redu i Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata.

Članak 4.

Političke stranke i nezavisni kandidati podnose Općini pisani zahtjev za privremeno korištenje nekretnine.

Pisani zahtjev podnosi se najranije od dana objave odluke o raspisanim izborima, a najkasnije osam (8) dana prije namjeravanog korištenja javne površine.

Pisani zahtjev sadrži: naziv podnositelja zahtjeva, adresu, OIB, broj računa, ovlaštenu osobu za zastupanje, kontakt telefon i osobu za kontakt, namjenu privremenog korištenja, oznaku javne površine, vrsta opreme za reklamiranje i oglašavanje, mjesto postavljanja izbornih plakata, površinu u m2 i broj dana korištenja sukladno namjeni.

Članak 5.

Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odsjek) utvrđuje da li je zahtjev potpun, odnosno sadrži li sve podatke iz članka 4. ove Odluke, te predlaže Općinskom načelniku donošenje odluke.

Na temelju Odluke Općinskog načelnika zaključuje se ugovor o korištenju javne površine između Općine i podnositelja zahtjeva.

Ako više političkih stranaka ili kandidata podnese zahtjev za zakup u svrhu postavljanja pozornice, štanda ili druge pokretne naprave na istoj javnoj površini, u isto vrijeme, prednost ima podnositelj zahtjeva, čiji je potpuni pisani zahtjev ranije zaprimljen u pisarnici Općine.

Članak 6.

Političkim strankama i nezavisnim kandidatima, na njihov zahtjev, pod jednakim uvjetima, u skladu sa člancima 4. i 5. ove Odluke, mogu se dati na privremeno korištenje reklamne površine na zidovima, oglasnim pločama, stupovima javne rasvjete i sl. u vlasništvu Općine, u svrhu postavljanja plakata, oglasa i sl., uz uvjet pridržavanja odredbi Odluke o komunalnom redu.

Općina ne odgovara korisnicima za štetu koja može nastati skidanjem plakata, preljepljivanjem i drugim oštećivanjima oglasa i plakata tijekom promidžbe.

Članak 7.

Ukoliko politička stranka i nezavisni kandidat koriste javne površine (nekretnine) u svrhu postavljanja pozornice, šatora, stolova i stolica, radi održavanja političkog skupa ili manifestacije, dužni su postaviti ozvučenje i osigurati čuvare (po potrebi), te su odgovorni za pozornicu, ozvučenje i sigurnost nazočnih građana za vrijeme trajanja skupa, koji može trajati najduže do 22 sata, te isti prijaviti nadležnoj policijskoj postaji.

Korisnik javne površine dužan je istu urediti i očistiti u roku od 24 sata od prestanka skupa, u protivnom će Općina to učiniti po drugoj osobi, na trošak Korisnika, u skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu.

Članak 8.

Plakati, oglasi na oglasnim stupovima u vlasništvu Općine, reklamne ploče, ormarići, panoi, jarboli, oglasi i plakati na stupovima javne rasvjete moraju se ukloniti u roku 5 dana od održanih izbora, a u protivnom će ih ukloniti Općina po drugoj osobi, na trošak Korisnika, u skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu.

Članak 9.

Visina naknade za korištenje utvrđuje se kako slijedi:

.pozornica, štand, drugi pokretni objekt (šator, stol, stolice i sl.) na javnoj površini -30,00 kn/m2 površine, dnevno,

.plakati, oglasi i sl. na oglasnim stupovima, oglasnim pločama, panoi, jarboli za zastave na javnoj površini, oglasi, plakati na stupovima - 30,00 kn dnevno.

Naknada se plaća unaprijed, nakon donošenja odluke, a najkasnije u trenutku zaključenja ugovora iz članka 5. stavak 2. ove Odluke.

Članak 10.

Na sve što nije obuhvaćeno ovom Odlukom, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe Odluke o komunalnom redu, Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata i Odluka o visini naknade za korištenje javne površine, te načinu i rokovima plaćanja iste.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima korištenja javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Baška za postavljanje pri

vremenih objekata, te reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima, KLASA: 363-01/16- 03/24, URBROJ: 2142-03-02/1-16-1 od 17. kolovoza 2016. godine.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Baška.

Klasa: 363-01/19-03/5

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-1

Baška, 20. svibnja 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2103&mjesto=10007&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr