SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
KOMUNALNO DRUŠTVO TD BAŠKA

1.

Na osnovi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18), uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Baška, KLASA: 021- 05/19-01/3, URBROJ: 2142-03-01/1-19-10, sa sjednice od dana 24. travnja 2019. godine, Uprava TD BAŠKA d.o.o., Baška, Palada 88, OIB: 82947171108, kao Organizator parkiranja donosi

OPĆE UVJETE
usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima o uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se:

- uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,

- međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i

- način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

Članak 2.

U sustav naplate i kontrole ulaze javna parkirališta utvrđena Odlukom o uređenju prometa na području Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 16/11, 08/12, 11/12, 24/15 -u daljnjem tekstu: Odluka o prometu)

Javna parkirališta iz stavka 1. ovog članka razvrstavaju se i označavaju po zonama:

- zona »0« - crvena boja

- zona »1« - zelena boja

- zona »2« - žuta boja

1) ZONA »0«: obuhvaća sljedeća parkirališta u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza:

- parkiralište »Gruh«

- parkiralište »Pošta«

2) ZONA »1«: obuhvaća sljedeća parkirališta:

- parkiralište »Gruh«,

- parkiralište »Pošta«, kod stare pošte i lijeva strana Franskopanske ulice, uz hotel Corinthia II,

- parkiralište »Zarok«, asfaltirani dio uz Velu plažu do prečistača,

- parkiralište »Aquagun«, ispred i nakon mosta za Zarok, uz Velu riku prema Aqua-gunu,

- parkiralište »Zvonimir«, lijeva strana Ulice Prilaz kupalištu od T.S. Zablaće do Ulice Emila Geistlicha,

desna strana Ulice Prilaz kupalištu, uz nogometno igralište, od T.S. Zablaće do Emila Geistlicha

- parkiralište »Zablaće«, desna strana Ulice Emila Geistlicha, uz nogometno igralište, od križanja iste ulice s Ulicom Prilaz kupalištu do Ulice Put Zablaća i ispred celjskog odmarališta,

- parkiralište »Škola«

- parkiralište »Zaobilaznica«, proširenje Zaobilaznice, dio k.č. br. 4111 k.o. Baška-nova

3) ZONA »2«: obuhvaća sljedeća parkirališta:

- parkiralište »Suha marina«

Parkiralište »Dom kulture« određuje se zatvorenim parkiralištem, sa mogućnošću kupnje sezonskih parkirnih karti s rezerviranim parkirnim mjestom.

2. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

(1) Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu pod naplatom vozač odnosno vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom (Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte), prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima.

(2) Ugovorom iz stavka 1. isključuje se obveza Organizatora parkiranja za čuvanje vozila i bilo kakva odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 4.

(1) Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Organizatorom parkiranja ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na označenom parkiralištu pod naplatom, unutar označenih linija parkirnog mjesta, a da pri tome nije koristio parkirnu kartu.

(2) Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Organizatorom parkiranja ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na označenom parkiralištu pod naplatom zauzevši pritom dva ili više parkirnih mjesta.

(3) Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Organizatorom parkiranja ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na označenom parkiralištu pod naplatom suprotno prometnoj signalizaciji.

(4) Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaju ovlaštene osobe Organizatora parkiranja na način da nalog za plaćanje dnevne karte stavi ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili se dnevna karta uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.

(5) Dostava dnevne karte i naloga za plaćanje na način iz stavka 4. ovog članka smatra se urednom i kasnije uništenje, oštećenje ili otuđenje istih ne utječe na valjanost dostave te ne odgađa plaćanje.

Članak 5.

Zbog poslovnih potreba Organizator parkiranja omogućuje korištenje jednog (1) rezerviranog parkirnog mjesta na parkiralištu »Dom kulture« slijedećim ustanovama:

(1) Ordinacija opće medicine - Ambulanta Baška,

(2) Ordinacija dentalne medicine - Ambulanta Baška,

(3) Turistička zajednica Općine Baška.

Članak 6.

Od obveze plaćanja usluge parkiranja na najnižoj razini - odvojenom dijelu parkirališta »Gruh«, izuzeti su vlasnici vozila s prebivalištem u područjima zona zatvorenih za promet i zona ograničenog dvosmjernog prometa.

Korisnicima prava iz prethodnog stavka, ovlaštena osoba izvršitelja izdat će karticu/propusnicu na temelju predočenja osobne iskaznice i prometne dozvole izdane od Policijske postaje Krk.

Kartica/propusnica ne osigurava mjesto na parkiralištu.

Članak 7.

Od obveze plaćanja usluge parkiranja na parkiralištima Gruh i ispred mosta za Zarok, uz Velu riku prema Aqua- gunu, u neprekidnom trajanju do 6 sati, izuzeti su korisnici koji imaju prebivalište na području Općine Baška, što dokazuju predočenjem osobne iskaznice i prometne dozvole izdane od Policijske postaje Krk ovlaštenoj osobi izvršitelja, temeljem čega, kod istoga, ostvaruju pravo na posebnu iskaznicu-propusnicu za parkiralište.

Od obveze plaćanja usluge parkiranja izuzeti su korisnici koji imaju prebivalište u naseljima Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor i rade u Baški, što dokazuju predočenjem osobne iskaznice, prometne dozvole izdane od Policijske postaje Krk i potvrde poslodavca ovlaštenoj osobi izvršitelja, na najnižoj razini - odvojenom dijelu parkirališta »Gruh«.

Općinski načelnik obvezuje se davanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na površinama u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba uvjetovati osiguranjem parkiranja za stanovnike Općine Baška na način iz stavaka 1. i 2.

Članak 8.

Za vlasnike vozila s prebivalištem na području Općine Baška, te za pravne i fizičke osobe - obrtnike, koji obavljaju djelatnost na području Općine Baška, mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu trajanja i cijene.

Osobama navedenim u prethodnom stavku može se izdati povlaštena parkirana karta ako su podmirili sve svoje obveze prema izvršitelju do dana izdavanja iste.

Cijenu, izgled, sadržaj i vrijeme važenja povlaštenih parkirnih karata utvrđuje izvršitelj.

Članak 9.

Povlaštenu kartu iz prethodnog članka izdaje izvršitelj na zahtjev zainteresirane stranke.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ostvaruje fizička osoba (stanar) koja, istovremeno:

- ima prebivalište na području Općine Baška, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem MUP-a RH (ne starije od 3 mjeseca),

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili temeljem ugovora o leasingu.

Pravo na povlaštenu kartu ima pravna osoba, fizička osoba, odnosno obrtnik, koja:

- koristi poslovni prostor na području Općine Baška, što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora;

- iznajmljuje smještajne kapacitete na području Općine Baška, što dokazuje odgovarajućom ispravom o registriranosti za obavljanje djelatnosti,

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, odnosno fizičke osobe - obrtnika, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili temeljem ugovora o leasingu.

Članak 10.

Fizičkoj osobi iz članka 9. ove Odluke može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta, fizičkoj osobi obrtniku najviše dvije, a pravnoj osobi najviše tri povlaštene parkirne karte.

Cijena svake sljedeće povlaštene karte se uvećava za 10% iznosa prethodne.

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana, osim u slučaju kada je karta predviđena za goste.

Korisnik povlaštene parkirne karte može i za vrijeme njenog korištenja izvršiti promjenu vozila za koju je izdana, ukoliko to dokaže dokumentacijom iz članka 9.

Članak 11.

Kontrolu i nadzor parkiranja (pravilnost korištenja parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom u zoni naplate, kontrolu plaćanja naknade za parkiranje u zoni naplate, te ometanje pristupa parkirnom automatu, kolnim ulazima i nesmetanom izlasku drugog korisnika parkirališta pod naplatom i sl.) obavlja ovlaštena osoba izvršitelja.

Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o korištenju parkirališta propisanih ovom Odlukom.

Članak 12.

Vozila osoba s invaliditetom označena sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti (»Narodne novine« broj 78/ 08 i 87/14) mogu parkirati na mjestima označenim za invalide bez naknade.

Iznimno, na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade najduže 2 sata tijekom jednog dana.

Osoba s invaliditetom može ostvariti pravo iz stavka 2. Ovoga članka ako uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu ili potvrdu koju izdaje izvršitelj.

Izgled i sadržaj naljepnice/potvrde iz stavka 3. ovoga članka određuje izvršitelj.

Vozila interventnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci, vozila komunalnih društava) pri obavljanju redovne djelatnosti mogu koristiti parkirna mjesta bez naknade.

Članak 13.

Organizator parkiranja će na parkiralištu, na odgovarajući način, istaknuti cjenik usluga i druge obavijesti važne za korisnika parkirališta.

3. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 14.

RAZDOBLJE I VRIJEME NAPLATE PARKIRANJA

Naplata parkiranja traje u razdoblju »sezonskog« uređenja prometa na području mjesta Baška, na način propisan u Odluci o prometu ili započinje najkasnije s danom 15. travnja.

PARKIRNA KARTA

Članak 15.

Korisnik parkirališta naknadu za parkiranje obavlja kupnjom:

- satne parkirne karte,

- dnevne, mjesečne i sezonske karte,

- povlaštene karte

Članak 16.

(1) Naplata satne karte obavlja se automatski.

(2) Automatska naplata razumijeva istovremeno preuzimanje i plaćanje satne karte putem parkirnog automata te putem GSM operatera pri čemu se pod time razumijeva plaćanje satne karte upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru, koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje satne karte prihvaćeno ili plaćanjem putem interneta.

(3) Cijene satne karte iznose za svaki započeti sat parkiranja.

(4) Satna karta izdana u zoni »0« vrijedi za parkiranje u svim zonama.

Satna karta izdana u zoni »1« vrijedi za parkiranje u zonama »1«, i »2«.

Satna karta izdana u zoni »2« vrijedi za parkiranje u zoni »2«.

(5) Obveza plaćanja satne karte nastaje protekom roka od deset (10) minuta od dolaska na parkiralište.

(6) Korisnik parkirališta dužan je ispravnu satnu kartu istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla (ukoliko plaćanje obavlja na automatu), ili zaprimiti SMS-potvrdu za plaćeno parkiranje.

(7) Ispravna satna karta je ona iz koje je vidljivo da je plaćena za vremensko razdoblje za koje se koristi i za parkirališnu zonu za koju se koristi.

(8) Za korisnika parkirališta koji ne postupi sukladno odredbama ovog članka, smatrat će se da je korištenje parkirališta ugovorio s Organizatorom parkiranja uz plaćanje dnevne karte.

Članak 17.

(1) Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko bankovnog računa Organizatora parkiranja.

(2) Korisnik parkirališta dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste.

Ukoliko korisnik parkirališta ne plati dnevnu parkirnu kartu u roku od 8 dana, Organizator parkiranja će osim iznosa dnevne karte obračunati i zakonsku zateznu kamatu.

(3) Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju dnevne parkirne karte smatra se vlasnik vozila ili korisnik leasinga, utvrđen prema registarskoj oznaci vozila.

(4) Dnevna parkirna karta izdana u zoni »0« vrijedi za parkiranje u svim zonama.

Dnevna parkirna karta izdana u zoni »1« vrijedi za parkiranje u zonama »1« i »2«.

Dnevna parkirna karta izdana u zoni »2« vrijedi samo za parkiranje u zoni »2«.

(5) Dnevne parkirne karte vrijede 24 sata od izdavanja, odnosno od trenutka izdavanja do istog trenutka u sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Članak 18.

Turistički autobusi naknadu za parkiranje obavljaju kupnjom dnevne parkirne karte.

Članak 19.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Baška, 25. travnja 2019. godine

Uprava Društva:

Karla Jurešić, mag. iur., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=4 &odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr