SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

14.

Temeljem članka 19. stavak 1. alineja 13. i članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine« br. 5/ 90, 30/90, 47/90, 29/94) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 13/ 12, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. travnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o javnom redu i miru na području Općine Baška

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se, u skladu sa Zakonom, običajnim pravom i javnim moralom, utvrđuju se:

·         prekršaji protiv javnog reda i mira, koji nisu odgovarajuće navedeni u Zakonu,

·         mjere u svrhu održavanja javnog reda i mira na području Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina),

·         nadzor,

·         kaznene mjere.

Članak 2.

(1) Prekršaji protiv javnog reda i mira su djela na javnim mjestima, kojima se na nedopušten način remeti mir, rad ili normalan način života stanovnika, ometa kretanje ili ometa ostvarivanje prava i dužnosti stanovnika, vrijeđa moral, ometa vršenje zakonitih mjera državnih tijela i službenih osoba, uključujući i službene osobe Općine, ugrožava opća sigurnost ljudi i imovine ili se na drugi način narušava javni red i mir građana.

(2) Javno mjesto, u smislu ove Odluke, osim javnih površina utvrđenih u članku 3. Odluke o komunalnom redu, koje su po svojoj funkciji namijenjene javnosti i na koje javnost ima pristup, predstavlja i mjesto, koje po svojoj funkciji nije izravno namijenjeno javnosti, ali se, pod određenim okolnostima, radnje i posljedice istih na takvom mjestu, reflektiraju na javnost.

II. JAVNI RED

Članak 3.

Prekršajima protiv javnog reda određuju se nedopuštene radnje na javnim mjestima, kako slijedi:

. na javnim površinama:

1. igranje hazardnih igara i igara na sreću,

2. boravak bez kupaćeg kostima (nudizam) izvan plaža koje su određene kao nudističke plaže,

3. nuđenje, nagovaranje i prodaja usluga smještaja, ishrane, turističkih izleta i sličnog,

4. prodaja, dijeljenje promidžbenih materijala i prodaja raznih proizvoda bez odobrenja nadležnog tijela,

5. vršenje nužde,

6. prosjačenje,

7. ležanje i spavanje po klupama, ogradnim zidovima, u vozilima, na travnjacima, u parkovima i dr¹

8. ispijanje alkoholnih i bezalkoholnih pića ispred trgovina i na drugim javnim površinama, osim u vrijeme održavanja javnih manifestacija i pučkih zabava,

9. noćenje,

10. korištenje pirotehničkih i drugih sredstava, kojima se može ugroziti sigurnost ljudi i imovine, bez odobrenja nadležnog tijela,

11. sport i igra na površinama, koje nisu za tu svrhu namijenjene,

12. kampiranje.

·         ostalo:

1. ometanje, omalovažavanje i vrijeđanje službene osobe u nadzoru provođenja ove Odluke i Odluke o komunalnom redu

2. ulaženje u službene prostorije, te one u kojima se obavlja djelatnost, u kupaćem kostimu, osim kada su iste smještene na plaži i istovremeno predstavljaju sastavni dio plažne ponude.

Članak 4.

(1) Osim osobe zatečene u prekršaju, za prekršaje na javnim površinama iz članka 3. točke 3. i 4. ove Odluke odgovorna je i osoba (pravna osoba, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost), čije se usluge ili proizvodi nedopušteno nude, odnosno prodaju.

(2) Osim osobe zatečene u prekršaju, za prekršaje na javnim površinama iz članka 3. točka 8. ove Odluke odgovoran je i vlasnik/ca, odnosno korisnik/ca objekta - trgovina, ugostiteljski objekt, ispred koga je prekršaj počinjen, ako je prekršaj počinjen za radnog vremena objekta.

III. JAVNI MIR

Članak 5.

(1) Građani, pravna osoba, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, dužni su obavljati svoje svakodnevne poslove i izvoditi radove bez prekomjerne buke i bez uznemiravanja ostalih građana.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, zabranjeno je narušavati mir bukom nastalom:

·         izvođenjem građevinskih, obrtničkih, instalacijskih radova, upotrebom građevinskih strojeva (malih miješalica, pneumatskih čekića i sl.) i alata na električni pogon (električne bušilice, brusilice i sl.), u razdoblju privremene zabrane izvođenja radova, u vremenu od 00:00 do 24:00 sata,

·         izvođenjem unutarnjih obrtničkih, instalacijskih i sl. radova, upotrebom alata (čekići, bušilice, brusilice i sl.); pjevanjem, sviranjem, vikom, upotrebom razglasnih uređaja i sličnog; radom motora zaustavljenih prometnih sredstava (automobila, motorkotača, glisera...),

dnevno, u vremenu od 24:00 do 07:00 sati i od 14:00 do 17:00 sati.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se na žurne i interventne radove koji se moraju izvesti na komunalnoj infrastrukturi i elektroenergetskim objektima i uređajima, u svrhu saniranja oštećenja i održavanja objekata, a za što je potrebno ishoditi odobrenje Općinskog načelnika.

Članak 6.

(1) U razdoblju kada je to dozvoljeno odnosnim općinskim aktom, građevinske radove i građenje svih vrsta građevina, dozvoljava se dnevno izvoditi u vremenu od 07:00 do 23:00 sata.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na žurne i interventne radove koji se moraju izvesti na komunalnoj infrastrukturi i elektroenergetskim objektima i uređajima, u svrhu saniranja oštećenja i održavanja objekata, a za što je potrebno ishoditi odobrenje Općinskog načelnika.

Članak 7.

Predmetima, kojima se stvara buka (kante, sanduci i sl.), mora se rukovati na način da se ne remeti mir građana.

IV. NADZOR

Članak 8.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja nadležna policijska postaja i komunalni redar Općine, svaki u okviru svojih nadležnosti.

Članak 9.

Komunalni redar može poduzimati odgovarajuće mjere utvrđene ovom Odlukom zajedno s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama, odnosno građanima, koji prijave kršenje javnog reda i mira.

Članak 10.

U obavljanju nadzora ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

1. izdati usmeni nalog fizičkim i pravnim osobama kojim se nalaže radnja u svrhu održavanja javnog reda i mira,

2. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja javnog reda i mira,

3. naplatiti mandatnu novčanu kaznu od počinitelja prekršaja na licu mjesta,

4. predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga,

5. predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 11.

Postupak prilikom provođenja mjera u slučaju remećenja javnog reda i mira utvrđenog ovom odlukom:

1. po uočenom prekršaju komunalni redar će usmeno upozoriti prekršitelja,

2. ako prekršitelj nastavi ili ponovi prekršaj, komunalni redar će mu naplatiti kaznu uz izdavanje potvrde o naplaćenoj kazni,

3. ako prekršitelj odbije platiti kaznu, komunalni redar će predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga, odnosno pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 12.

(1) Komunalni redar može postupati i po pisanoj prijavi fizičke i pravne osobe o remećenju javnog reda i mira opisanom ovom Odlukom.

(2) Prijava iz prethodnog stavka mora sadržavati vrijeme i mjesto počinjenja prekršaja, naznaku prekršaja, ime, prezime i adresu počinitelja, te podatke o podnositelju prijave - ime, prezime, adresa, s izjavom o pristanku na svjedočenje u slučaju postupka ispred prekršajnog suda.

(3) Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a osobito pristup do prostorija objekta, naprava i uređaja, te pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

(4) Ako komunalni redar naiđe na otpor prilikom obavljanja svoje dužnosti, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

Članak 13.

Ako pravna ili fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji su ugovorni korisnici javne površine, učestalo krše odredbe ove Odluke, na prijedlog komunalnog redara, nadležno tijelo može uskratiti daljnje korištenje javne površine.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom od 6.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:

·         za prekršaje na javnim površinama iz članka 3. točke 3., 4. i 8. sukladno članku 4. stavci 1. i 2., ove Odluke,

·         za prekršaje kojima se narušava javni mir radnjama iz članka 5. stavak 2. i članka 6. stavak 1., u razdoblju i vremenu iz istih članaka i istih stavaka ove Odluke.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se za fizička osoba - građanin, koja počini prekršaje iz članka 3., članka 5. stavak 2., članka 6. stavak 1. i članka 7. ove Odluke.

(5) Komunalni redar ovlašten je na mjestu izvršenja prekršaja fizičkim osobama naplatiti novčanu kaznu za prekršaje iz ovoga članka, u iznosu od 500,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odredbe ove Odluka ne odnosi se na kulturno - umjetnička događanja u okviru planiranih programa u organizaciji Turističke zajednice i Općine, ali i drugih osoba, koje su ishodile prethodno odobrenje Općinskog načelnika.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/3

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-6

Baška, 24. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=10007&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr