SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA

1.

Temeljem članaka 206. i 207. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/ 14, 46/18), članka 4. i 5. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine«, br. 112/10) i članka 37. Društvenoga ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. od 29. rujna 2014. godine, Direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. donio je 14. ožujka 2019. godine

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na području nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju, Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja vodnih usluga te iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodnih usluga.

Članak 2.

Vodne usluge su usluga javne vodoopskrbe, odnosno djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda u svrhu ljudske potrošnje i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjega korisnika vodne usluge ili do drugoga isporučitelja vodnih usluga, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu vodoopskrbu te upravljanje tim građevinama, ili na drugi propisani način (cisternama, vodonoscima i sl.), te usluga javne odvodnje, odnosno djelatnost skupljanja komunalnih otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u prirodni prijamnik, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu odvodnju te upravljanje tim građevinama, javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih jama i malih sanitarnih uređaja.

Vodne usluge pružaju se na području jedinica lokalne samouprave, odnosno sljedećih gradova i općina: Grad Bakar, Općina Čavle, Općina Jelenje, Grad Kastav, Općina Klana, Općina Kostrena, Grad Kraljevica, Grad Rijeka i Općina Viškovo.

Isporučitelj uslugu pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i malih sanitarnih uređaja, kao dio vodne usluge javne odvodnje, pruža na području jedinica lokalne samouprave koje su odlukom svojih predstavničkih tijela pružanje te vodne usluge povjerile Isporučitelju.

II. Tarifa vodnih usluga

Članak 3.

Tarifa vodnih usluga sadrži:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga;

2. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe;

3. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda;

4. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda;

5. varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i malih sanitarnih uređaja;

6. cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju Socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva;

7. cijenu vode prema Drugim isporučiteljima vodnih usluga.

Članak 4.

Cijena vodnih usluga iz ove Odluke određuje se za:

1. Stambene prostorije;

2. Poslovne prostorije;

3. Posebne poslovne prostorije;

4. Ostale poslovne prostorije;

5. Socijalno ugrožene građane;

6. Druge isporučitelje vodnih usluga.

KategorijaStambene prostorije odnosi se na nekretninenamijenjene stanovanju, ne uključujući izdvojene dijelove nekretnina koje služe poslovnoj aktivnosti bez obzira je li imaju odvojen vodovodni priključak ili ne.

Kategorija Poslovne prostorije odnosi se na nekretnine koje služe poslovnoj aktivnosti, a koje nisu obuhvaćene kategorijom Ostale poslovne prostorije.

Kategorija Posebne poslovne prostorije odnosi se na nekretnine koje služe poslovnoj aktivnosti kojima u obavljanju poslovne aktivnosti količina isporučene vode preuzete iz sustava javne vodoopskrbe iznosi iznad jedan milijun m3 godišnje i koja se koristi isključivo u procesu proizvodnje.

Kategorija Ostale poslovne prostorije odnosi se na poslovne prostorekoje koriste:

- jedinica područne (regionalne) samouprave;

- jedinice lokalne samouprave;

- mjesni odbori;

- vatrogasne službe;

- ustanove predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te ostale ustanove

obrazovanja i poučavanja;

- pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju (osim vozačkih škola koje nisu

namijenjene profesionalnim vozačima);

- ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;

- knjižnice, arhivi, muzeji i ostale ustanove u kulturi i sportu (izuzev fitness centara);

- strukovne članske organizacije, vjerske organizacije kao i ostale članske organizacije.

Kategorija korisnika vodnih usluga Socijalno ugroženi građani odnosi se na fizičke osobe koje su sukladno aktu jedinice lokalne samouprave stekle status socijalno ugroženih građana.

Kategorija Drugi isporučitelji vodnih usluga odnosi se na isporučitelje vode namijenjene ljudskoj potrošnji izvan vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja, a koji se snabdijevaju vodom iz vodoopskrbnog sustava Isporučitelja temeljem sklopljenih ugovora o isporuci vode za piće.

Članak 5.

Cijena vodnih usluga za Stambene prostorije i Ostale poslovne prostorije određuje se kako slijedi:

1.1.fiksni dio osnovne cijene vodne
usluge javne vodoopskrbe 15,00 kn/mj

1.2.fiksni dio osnovne cijene vodne
usluge skupljanja otpadnih voda 4,76 kn/mj

1.3.fiksni dio osnovne cijene vodne
usluge pročišćavanja otpadnih voda 1,58 kn/mj

2.varijabilni dio osnovne cijene vodne
usluge javne vodoopskrbe 4,10 kn/m
3

3.varijabilni dio osnovne cijene vodne
usluge skupljanja otpadnih voda 2,50 kn/m
3

4.varijabilni dio osnovne cijene vodne
usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,54 kn/m
3

Članak 6.

Cijena vodnih usluga za Poslovne prostorije određuje se kako slijedi:

1.1.fiksni dio osnovne cijene vodne
usluge javne vodoopskrbe15,00 kn/mj

1.2.fiksni dio osnovne cijene vodne
usluge skupljanja otpadnih voda4,76 kn/mj

1.3.fiksni dio osnovne cijene vodne
usluge pročišćavanja otpadnih voda1,58 kn/mj

2.varijabilni dio osnovne cijene vodne
usluge javne vodoopskrbe6,95 kn/m
3

3.varijabilni dio osnovne cijene vodne
usluge skupljanja otpadnih voda4,27 kn/m
3

4.varijabilni dio osnovne cijene vodne
usluge pročišćavanja otpadnih voda0,54 kn/m
3

Članak 7.

Cijena vodnih usluga za Posebne poslovne prostorije određuje se kako slijedi:

1.fiksni dio osnovne cijene vodne
usluge javne vodoopskrbe15,00 kn/mj

2.varijabilni dio osnovne cijene vodne
usluge javne vodoopskrbe4,05 kn/m
3.

Članak 8.

Korisnici vodnih usluga koji nisu priključeni na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, a priključeni su na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, plaćaju varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda u iznosu određenom u članku 5. točka 3., odnosno članku 6. točka 3. te varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda u iznosu određenom u članku 5. točka 4., odnosno članku 6. točka 4., ovisno o kategoriji korisnika vodnih usluga.

Isporučitelj će tokom kalendarske godine u odgovarajućim vremenskim razmacima vršiti pražnjenje i odvoz cjelokupne količine otpadnih voda iz sabirnih jama i malih sanitarnih uređaja.

Korisnici vodnih uslugakoji nisu priključeni na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju i koji nisu priključeni na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbuplaćaju varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i malih sanitarnih uređaja u iznosu od 76,00 kn/m3 ispražnjene i odvezene otpadne vode.

Članak 9.

Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe za Socijalno ugrožene građaneodređuje se za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva kako slijedi:

1.fiksni dio osnovne cijene vodne
usluge javne vodoopskrbe9,00 kn/mj

2.varijabilni dio osnovne cijene vodne
usluge javne vodoopskrbe2,46 kn/m
3

Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe iznad količine isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva određena je člankom 5. ove Odluke.

Visina fiksnog i varijabilnog dijela osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda, fiksnog i varijabilnog dijela osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda te varijabilnog dijela osnovne cijene vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i malih sanitarnih uređaja određena je člancima 5., odnosno 8. ove Odluke.

Članak 10.

Cijena vode prema Drugim isporučiteljima vodnih usluga utvrđuje se posebnim aktom Isporučitelja ili ugovorom sklopljenim između Isporučitelja i Drugih isporučitelja vodnih usluga.

III. Način obračuna i plaćanja vodnih usluga

Članak 11.

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga obračunava se svim korisnicima vodnih usluga, neovisno o količini isporučenih vodnih usluga, osim Drugim isporučiteljima vodnih usluga;

Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se korisnicima vodnih usluga koji su priključeni na građevine za javnu vodoospkrbu, na temelju količine isporučene vode za ljudsku potrošnju, ovisno o kategoriji korisnika vodnih usluga;

Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda obračunava se korisnicima vodnih usluga koji su priključeni na građevine za javnu odvodnju, neovisno o tome jesu li priključeni na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, te korisnicima koji nisu priključeni na građevine za javnu odvodnju, a priključeni su na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, na temelju količine ispuštene otpadne vode, ukoliko korisnik vodnih usluga ima i koristi ispravan mjerač protoka, odnosno temeljem isporučene vode za ljudsku potrošnju, ukoliko korisnik vodnih usluga nema ili ne koristi ispravan mjerač protoka, ovisno o kategoriji korisnika vodnih usluga;

Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda obračunava se svim korisnicima vodnih usluga, na temelju količine ispuštene otpadne vode, ukoliko korisnik vodnih usluga ima i koristi ispravan mjerač protoka, neovisno o tome je li priključen na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, odnosno temeljem isporučene vode za ljudsku potrošnju, ukoliko korisnik vodnih usluga nema ili ne koristi ispravan mjerač protoka, ovisno o kategoriji korisnika vodnih usluga;

Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i malih sanitarnih uređaja obračunava se korisnicima vodnih uslugakoji nisu priključeni na građevine za javnu odvodnju i koji nisu priključeni na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, na temelju količine ispražnjene i odvezene otpadne vode.

Članak 12.

Cijena vodnih usluga obračunava se mjesečno.

Članak 13.

Korisnicima vodne usluge javne odvodnje kojima je aktom kojim se regulira obračun i plaćanje naknade za

zaštitu voda propisan fiksni (tehnološki) gubitak, vodna usluga javne odvodnje obračunava prema količini isporučene vode za ljudsku potrošnju očitane na glavnom vodomjeru umanjene za fiksni (tehnološki) gubitak.

Korisnici vodne usluge javne odvodnje iz prethodnoga stavka dužni su uz zahtjev za primjenu obračuna vodne usluge javne odvodnje dostaviti Isporučitelju rješenje o obračunu naknade za zaštitu voda.

Članak 14.

Količinu vode nužne za osnovne potrebe kućanstva izraženo u m3 mjesečno po članu kućanstva određuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

Pod Socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

IV. Javna davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodnih usluga

Članak 15.

Uz cijenu vodnih usluga zasebno se iskazuju porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknade za razvoj.

V. Završne odredbe

Članak 16.

Isporučitelj će zatražiti suglasnost na ovu Odluku od svih jedinica lokalne samouprave - osnivača, sukladno odredbama članaka 206. i 207. Zakona o vodama.

Isporučitelj će ovu Odluku dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana po ishođenju suglasnosti jedinica lokalnih samouprava koje su većinski udjeličar Isporučitelja.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluga od 21. lipnja 2011. godine, kako je izmijenjena Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga od 23. prosinca 2013. godine.

Ova Odluka objaviti će se na internet stranici Isporučitelja www.kdvik-rijeka.hr i u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1. travnja 2019. godine.

Direktor Isporučitelja:

Andrej Marochini, dipl. ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2100&mjesto=60043&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr