SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
OPĆINA PUNAT

26.

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 19. sjednici održanoj dana 16. travnja 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Općih uvjeta obavljanja dimnjačarskih poslovatrgovačkog društva Dimopromet d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Hrastin Prilaz 2, OIB:68626176119 koje je društvo ovlašteni koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat.

Članak 2.

Opći uvjeti objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, na mrežnim stranicama te na oglasnoj ploči Općine Punat i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/19-01/3

URBROJ:2142-02-01-19-7

U Puntu, 16. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PUNAT
PREDSJEDNIK
Goran Gržančić, dr.med.

Na temelju odredbi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18, 110/18), Mensur Bajrektarević kao direktor trgovačkog društva Dimopromet d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Hrastin Prilaz 2, OIB:68626176119 koje je društvo ovlašteni koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat, a uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća općine Punat, donosi slijedeće:

OPĆE UVJETI OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim uvjetima o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Uvjeti) uređuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja uslužne komunalne djelatnosti - usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge na području općine Punat.

Obavljanje dimnjačarskih poslova je od posebnog društvenog značaja, kao mjera za sprečavanje požara, zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi, građevina i drugih materijalnih dobara, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) dimnjačarski poslovi spadaju u komunalne djelatnosti i obavljaju se temeljem ugovora o koncesiji.

Način obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Punat propisan je Odlukom o dimnjačarskim poslovima (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 7/97 i 25/09).

Dimnjačarske usluge obavljaju se pravovremeno, redovito i trajno u rokovima i na način određen ovim uvjetima. Dimnjačarske usluge obvezne su za sve korisnike i kao javna korist zajamčene su svima pod istim uvjetima.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

- čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje u svrhu održavanja njihove funkcionalne sposobnosti, a radi sprječavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja i zagađivanja zraka te uštede energenata (potpunog sagorijevanja)

- sprječavanje štetnih posljedica koje bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i neodržavanja (mehaničkog čišćenja prema uputama proizvođača) uređaja za loženje

- kontrola i održavanje otvora za dovod zraka za izgaranje i ventilacije u prostorijama gdje su postavljena trošila

- kontrola i čišćenje ventilacija u višestambenim objektima i poslovnim prostorima

- mjerenje emisije dimnih plinova (analiza dimnih plinova) mjerenje volumnog udjela CO u prostoru

- kontrola i čišćenje ventilacija u višestambenim objektima (uključujući i sistemske ventilacije kao sabirno sekundarni sistemi), poslovnim prostorima i proizvodnim pogonima.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju slijedeće značenje:

1. Dimovodni objekti:

a) Dimnjak

- Dimnjak u uporabi

- Dimnjak van uporabe

- Višekanalni dimnjak

- Pričuvni dimnjak

b) Dimovod/dimovodni kanali

c) Priključak dimnjaka/dimovodne cijevi

d) Zrako-dimovodi uređaji za loženje (klase C i D)/ dimovodni pribor

e) Taložnice i drugi dijelovi dimovodne objekta na koje su priključeni uređaji za loženje bez obzira na visinu i promjer dimovoda te nazivnu snagu uređaja za loženje

i vrste energenta, smješteni na području općine Punat, a koji su u vlasništvu i/ili korištenju pravnih ili fizičkih osoba.

2. Dimnjak je dio građevnog sklopa građevine, u obliku vertikalnog ili približno vertikalnog kanala, postojan na požar čađe, koji služi za siguran i neometan odvod u vanjsku atmosferu dimnih plinova (nastalih radom priključenog uređaja za loženje na dimnjak), odnosno dimovodni objekt koji je izveden prema HR EN 1443, HR EN 18160-5 ili drugoj odgovarajućoj normi

3. Dimnjak u uporabi je dimovodni objekt na koji su priključeni jedan ili više uređaja za loženje.

4. Dimnjak van uporabe je dimovodni objekt na koji nisu priključeni jedan ili više uređaja za loženje, odnosno uređaji za loženje nisu u povremenoj ili stalnoj uporabi.

5. Višekanalni dimnjak je dimnjak koji se sastoji iz više od jednog uspravnog okna, dimovodnog kanala ili cijevi koje su omeđene vatro otpornom stjenkom.

6. Pričuvni dimnjak je dimnjak koji služi za priključenje uređaja za loženje na kruta goriva u izvanrednim uvjetima u novoizgrađenim objektima, najmanje ploštine svijetlog otvora 200 cm2

7. Dimovod/dimovodni kanali su prolazi za provođenje produkata izgaranja u vanjsku atmosferu (svijetli otvor dimnjaka).

8. Priključak dimnjaka/dimovodne cijevi su spojni kruti elementi koji povezuju uređaj za loženje i dimnjak (elementi koji vodi produkte izgaranja u vertikalu dimnjaka).

9. Zrako-dimovodi uređaja za loženje (klase C i D)/ dimovodni pribor su dimnjaci koji sadrže koncentrične kanale za dovod zraka i dimovode za odvod produkata izgaranja ili zasebno odvojeni kanali za odvod dimnih plinova na koje su priključeni uređaji za loženje koji koriste plin kao energent i klase su C i D, a nisu dio građevnog sklopa građevine, već su izvedeni kao dimovodni pribor.

10. Taložnica je dno dimnjaka (početni dio dimnjaka) namijenjeno čišćenju i kontroli dimnjaka i otklanjanju ostataka izgaranja goriva; dio taložnice čine vratašca za kontrolu i čišćenje koja služe za zatvaranje kontrolnog otvora na dimnjaku, a otporna na koroziju, vlagu i požar čađi.

11. Ventilacija je dio građevnog sklopa građevine; sustav koji služi za dovođenje vanjskog zraka i/ili odvođenje onečišćenog zraka iz građevine, iz više prostorija ili iz samo jedne prostoriji u građevini.

12. Uređaji za loženje su uređaji za izgaranje krutih, tekućih ili plinovitih tvari, klase B, C i D i uređaji za loženje - kotlovska postrojenja, priključeni na dimovodni objekt.

13. Uređaji za loženje klase B su uređaji koji zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije, a produkte izgaranja odvode u atmosferu putem dimnjaka.

14. Uređaji za loženje klase C i D su uređaji neovisni o zraku u prostoriji, a koji zrak za izgaranje uzimaju putem zatvorenog sustava iz atmosfere, a produkte izgaranje odvode u atmosferu putem dimovodnog objekta (dimnjaka, zrako-dimovoda).

15. Uređaji za loženje-kotlovska postrojenja su uređaji za loženje smješteni u zasebnim prostorijama (u tzv. kotlovnicama) bez obzira na vrstu energenta koje koriste za pretvorbe energije.

16. Dimnjačarski stručni nalaz (kontrolni list) - dokument koji sadržava sve podatke zatečenog stanja dimovodnog objekta i priključenog uređaja za loženje.

17. Redovno čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i priključenih uređaja za loženje je provjera stanja ispravnosti, mjerenje i čišćenje istih, u ovim Uvjetima zadanim rokovima.

18. Izvanredno čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i priključenih uređaja za loženje je provjera stanja ispravnosti i čišćenje istih po zahtjevu nadležnih inspekcija, vlasnika, korisnika, distributera plina ili sudionika građenja van ovih Uvjeta zadanih rokova.

19. Hitni slučaj podrazumijeva:

- ne postojanje propusnosti dimovodnog objekta ili slaba propusnost

- prisutnost zapaljive naslage čađi (smole) - ugrožena građevinska konstrukcija

- priključenje trošila različitih energenata (plinsko gorivo/kruto-tekuće gorivo) na istom dimovodnom objektu

- zapreka (neprohodnost) dimovodnog kanala.

20. Dimnjačar je kvalificirani (prema programu školovanja RH, verificirano od nadležnog Ministarstva) radnik koji čisti, kontrolira i provodi mjerenja dimovodnih objekata, ventilacija i uređaja za loženje.

21. Dimnjačar s položenim majstorskim ispitom je kvalificirani (prema programu školovanja RH, verificirano od nadležnog Ministarstva) radnik sa položenim majstorskim ispitom.

22. Ovlašteni dimnjačar je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje dimnjačarskih poslova, koja je s općinom Punat sklopila Ugovor o koncesiji.

23. Korisnik usluge je pravna ili fizička osoba - primatelj dimnjačarske usluge bez obzira

je li riječ o vlasniku, suvlasniku i/ili korisniku dimovodnog objekta i uređaja za loženje.

24. Zakon je Zakon o Komunalnom gospodarstvu (N.N., br. 68/18, 110/18).

25. Odluka je Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik općine Punat)

Ostali pojmovi uporabljeni u ovoj odluci imaju isto značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu, Odluci i posebnim propisima.

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

II. PODRUČJE PRUŽANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 4.

Općina Punat je jedno dimnjačarsko područje.

Na području Općine Punat uslužnu komunalnu djelatnost - obavljanje dimnjačarskih poslova temeljem zaključenog Ugovora br. 5-18-7 o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova s Općinom Punat isporučuje trgovačko društvo Dimopromet d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Hrastin Prilaz 2, OIB:68626176119 (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge) sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Članak 5.

Korisnik usluge obavljanja dimnjačarskih poslova je svaka pravna ili fizička osoba - primatelj dimnjačarske usluge bez obzira je li riječ o vlasniku, suvlasniku i/ili korisniku dimovodnog objekta i uređaja za loženje koja se nalazi na području Općine Punat.

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE

a) Obveze koncesionara (ovlaštenog dimnjačara)

Članak 6.

Ovlašteni dimnjačar obavlja obvezne kontrole, čišćenja i mjerenja u određenim rokovima na dimovodinim objektima i uređajima za loženje bez obzira koriste li ih pravne

ili fizičke osobe na području Općine Punat, a koje se odnose na:

- dijelove građevine za provođenje i odvod dima u svim vrstama građevinskih objekata bez obzira na namjenu istih, te bez obzira na vrstu ili sistem istog kao i na vrstu građevinskog materijala

- uređaji za loženje svih vrsta i namjena na kruta, tekuća, plinovita i alternativna goriva otvori ili uređaji za dovod i odvod zraka bez obzira na vrstu građevnog materijala i ventilacije

- otvori ili uređaji za dovod zraka za izgaranje koji moraju zadovoljavati potrebe za zrakom za uređaje za loženje klase B koja su ugrađena u stambenom ili poslovnom prostoru.

Članak 7.

Dimnjačarski poslovi obavljaju se u skladu s rokovima sadržanim u Odluci o dimnjačarskim poslovima, Ugovoru br. 5-18-7 o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova, odnosno ovim Općim uvjetima.

Članak 8.

Zaposlenici ovlaštenog dimnjačara (u daljnjem tekstu: dimnjačari) tijekom obavljanja dimnjačarskih poslova moraju imati iskaznicu sa brojem iskaznice, fotografijom i podacima ovlaštenog dimnjačara.

Na zahtjev korisnika usluge svaki dimnjačar dužan je predočiti iskaznicu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Ovlašteni dimnjačar u obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova:

- redovito kontrolira sve dimovodne objekte i uređaje za loženje bez obzira na način korištenja, materijal i izvedbu te energent i namjenu uređaja za loženje priključenog na isti (zbog sprječavanja opasnosti od požara i trovanja ugljičnim monoksidom)

- redovito kontrolira povrat dimnih plinova kod uređaja za loženje bez obzira na energent redovito čisti uređaje za loženje (kotlove, kamine, peći, štednjake, peći za spaljivanje, osim glinene kaljeve peći)

- redovito mjeri i ispituje emisiju plinova uređaja za loženje redovito kontrolira uređaje za loženje-kotlovska postrojenja izdaje dimnjačarski stručni nalaz (kontrolni list)

- izdaje odgovarajući račun za izvršenu uslugu

- po pozivu sudionika građenja nadzire radove na dimovodnom objektu.

Članak 10.

Ovlašteni dimnjačar je dužan voditi registar dimnjaka i uređaja za loženje koji sadrži sljedeće podatke:

- ulicu i kućni broj (po potrebi ulaz),

- ime i prezime Korisnika usluge odnosno upravitelja zgrade,

- broj, vrstu i oznaku dimnjaka.

Koncesionar je dužan voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka te o izvođenju radova kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.

Evidencija iz stavka 2. ovoga članka se vodi za svaku zgradu posebno, a sadrži:

- ulicu i kućni broj (po potrebi ulaz),

- ime i prezime Korisnika usluge odnosno upravitelja zgrade,

- oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova,

- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,

- dimnjačarski stručni nalaz,

- potpis dimnjačara,

- potpis Korisnika usluge odnosno predstavnika stanara kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

Članak 11.

Ovlašteni dimnjačar je dužan pisano se očitovati na zaprimljeni pisani upit u svezi tehničkih i ostalih karakteristika dimovodnog objekta.

Članak 12.

Pisani dimnjačarski stručni nalaz (kontrolni list) vodi se u dva primjerka, za svaku adresu posebno.

Jedan primjerak dimnjačarskog stručnog nalaza (kontrolnog lista) obvezan je čuvati ovlašteni dimnjačar, a drugi primjerak korisnik usluga ili predstavnik suvlasnika te ga na zahtjev dostaviti gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove (u daljnjem tekstu: upravno tijelo) u pisanom obliku.

Dimnjačarski stručni nalaz (kontrolni list) obvezno sadržava:

1. oznaku zgrade - ulicu i kućni broj;

2. ime i prezime korisnika usluge, ime i prezime predstavnika suvlasnika i naziv tijela koje upravlja zgradom;

3. podatke o ukupnom broju dimovodnih objekata, jesu li u uporabi i njihovoj podjeli prema vrsti i gorivu;

4. podatke o ukupnom broju uređaja za loženje, jesu li u uporabi i njihovoj podjeli prema vrsti i gorivu;

5. podatke o ukupnom broju dimovodnih objekata i uređaja za loženje prema klasi uređaja za loženje s naznakom roka kontrole i čišćenja;

6. datume obavljenog čišćenja i kontrole s podacima o obavljenim radovima prema cjeniku dimnjačarskih poslova;

7. ime, prezime i potpis dimnjačara, korisnika usluge ili predstavnika suvlasnika zgrade nakon obavljanja dimnjačarskih poslova.

Sastavni dio dimnjačarskog stručnog nalaza je i evidencija nedostataka. Dimnjačarski stručni nalazi (kontrolni listovi) čuvaju se trajno, a podaci iz točaka 6. i 7. ovoga članka, koje ovlašteni dimnjačar može voditi preko računa, radnog naloga i obavijesti, čuvaju se dvije godine od dana uručivanja računa, i obavijesti korisniku usluga ili predstavniku suvlasnika, odnosno od dana posljednjeg unosa podataka.

Osim navedenih podataka koji su obvezni, dimnjačarski stručni nalaz može sadržavati i slijedeće podatke:

- broj etaža objekta

- vrstu dimovodnog objekta prema načinu upotrebe i vrsti priključenog ložišta (energenta)

- materijal izvedbe dimovodnog objekta vrstu izvedbe (sistemski, zidani...)

- dimenziju svijetlog otvora

- broj dimovodnih kanala (kod višekanalnog dimnjaka) mjesto smještaja kontrolnog otvora

- korisnu visina dimovodnog objekta ukupnu visinu dimovodnog objekta

- visinu dimovodnog objekta iznad krovišta materijal priključka dimnjaka

- svijetli presjek priključka dimnjaka ukupna dužina priključka dimnjaka broj lukova priključka dimnjaka

- smještaj uređaja za loženje

- nazivna snaga uređaja za loženje.

Članak 13.

Ako dimnjačar utvrdi da je onemogućena redovita kontrola i čišćenje ili da postoje nedostaci na dimovodnim objektima i uređajima za loženje koji nisu neposredno opasni za zdravlje, život i imovinu, pisano će upozoriti na

nemogućnost kontrole i čišćenja ili druge utvrđene nedostatke, korisnika usluga, predstavnika suvlasnika, odnosno upravitelja zgrade.

Ovlašteni dimnjačar je dužan obavijestiti komunalnog redara Općine Punat o nemogućnosti izvršenja usluge.

Uz obavijest iz prethodnog stavka potrebno je priložiti slijedeće: ime i prezime vlasnika /korisnika, ime i prezime predstavnika stanara (ukoliko je objekt pod upravljanjem), adresu korisnika/vlasnika, OIB, datum onemogućavanja usluge.

Komunalno redarstvo prema dostavljenoj obavijesti dostavlja upozorenje korisniku/vlasniku i ukoliko se usluga ipak izvrši u predviđenom roku tada je ovlašteni dimnjačar dužan obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove da je naknadno omogućena kontrola i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Članak 14.

Ako dimnjačar utvrdi da su nedostaci na dimovodnim objektima i uređajima za loženje sa sustavom dobave zraka neposredno opasni za zdravlje, život i imovinu, dužan je pisano

dimnjačarskim stručnim nalazom (kontrolnim listom) bez odgode upozoriti korisnika usluga, predstavnika suvlasnika, odnosno upravitelja zgrade da u primjerenom roku otklone nedostatke.

Ovisno o utvrđenim nedostacima dimnjačar će pisano, dimnjačarskim stručnim nalazom (kontrolnim listom) i evidentiranim nedostacima obavijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ili građevinsku inspekciju ili distributera plina i upravno tijelo.

Ukoliko utvrđeni nedostaci zahtijevaju rekonstrukciju (sanaciju) dimovodnog objekta ista mora biti izvršena u skladu sa zakonom koji uređuje prostorno uređenje i građenje te u skladu sa Tehničkim propisima za dimnjake i ostalim važećim propisima.

Nakon izvršene rekonstrukcije (sanacije) obaveza je vlasnika/korisnika ili predstavnika stanara izvijestiti ovlaštenog dimnjačara o uklanjanju nedostataka na osnovu čega će se izvršiti ponovna kontrola dimovodnog objekta.

Korisnik usluga, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade, dužan je u ostavljenom roku otkloniti nedostatke i o tome obavijestiti nadležno tijelo iz stavka 2. ovoga članka i upravno tijelo. U suprotnome smatrat će se da nedostaci nisu otklonjeni.

Ovlašteni dimnjačar je dužan po obavijesti korisnika usluge ili 30 dana od isteka roka, obaviti ponovnu kontrolu dimovodnih objekata koji su evidentirani kao objekti opasni po zdravlje, život i imovinu.

Članak 15.

Iznimno, u hitnim slučajevima kada je ugrožen život, zdravlje i imovina, dimnjačar je dužan odmah upozoriti ugrožene korisnike usluga i istovremeno obavijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, upravno tijelo te distributera plina ako se radi o plinskom sustavu dimovodnog objekta i uređaja za loženje.

Članak 16.

Ovlašteni dimnjačar dužan je u digitalnom obliku voditi evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole iz članka 13. i 14. ovih Uvjeta i registar dimovodnih objekata i uređaja za loženje (dimnjačarski stručni nalaz/kontrolni list sa evidentiranim nedostacima), prema podacima propisanim člankom 14. ovih uvjeta.

Ovlašteni dimnjačar unosi podatke u evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole u registar dimovodnih objekata i uređaja za loženje u roku od 30 dana od obilaska terena.

Članak 17.

Ovlašteni dimnjačar dužan je izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka (u daljnjem tekstu: godišnji plan) i dostaviti ga upravnom tijelu.

Ovlašteni dimnjačar dužan je dimnjačarske poslove obavljati prema godišnjem planu.

Obavijest o dolasku ovlašteni dimnjačar dužan je istaknuti na vidljivom mjestu u stambenoj zgradi najmanje pet dana prije dolaska.

Ovlašteni dimnjačar dužan je najmanje jednom godišnje do početka ogrjevne sezone, upravnom tijelu podnijeti izvješće o promjeni broja i vrste dimovodnih objekata.

B) Obveze korisnika usluga

Članak 18.

Korisnik usluga dužan je omogućiti redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje, a osobito omogućiti pristup vratašcima za kontrolu i čišćenje koja moraju biti osposobljena za otvarati, a sve u skladu sa pozitivnim propisima i normama.

Korisnik usluga dužan je koristiti se isključivo uslugama ovlaštenog dimnjačara sa kojim je Općina Punat zaključila Ugovor o koncesiji.

Na zahtjev ovlaštenog dimnjačara moraju se ugraditi vratašca za kontrolu i čišćenje radi omogućavanja kontrole i čišćenja dimovodnih objekata, a priključna cijev uređaja za loženje i dimovodnog objekta mora biti demontažna na atmosferskim uređajima za loženje.

Korisnik usluga dužan je na dimnjačarev zahtjev, dati na uvid dokumentaciju o broju i vrsti uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka i dimovodnih objekata ako takva dokumentacija postoji ili ga obavijestiti o broju i vrsti uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka i dimovodnih objekata i sezoni loženja te mu omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom objektu.

Članak 19.

Na zahtjev ovlaštenog dimnjačara moraju se ugraditi vratašca za kontrolu i čišćenje radi omogućavanja kontrole i čišćenja dimovodnih objekata, a priključna cijev uređaja za loženje i dimovodnog objekta mora biti demontažna na uređajima za loženje klase B.

Pristup do vrha dimovodnog objekta mora biti izveden tako da je siguran za dimnjačara, neovisno o stambenoj, odnosno poslovnoj jedinici.

Korisnik usluga dužan je na dimnjačarev zahtjev, dati na uvid dokumentaciju o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata ako takva dokumentacija postoji ili ga obavijestiti o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata i sezoni loženja te mu omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom objektu.

Članak 20.

Korisnik usluga je dužan prijaviti ovlaštenom dimnjačaru svaku promjenu vlasništva/korištenja objekta, odnosno dužan je prijaviti promjenu energenta grijanja.

C) Zajedničke obveze - novogradnja rekonstrukcija i izmjena trošila

Članak 21.

Ovlašteni dimnjačar je dužan na poziv sudionika građenja (investitor, izvođač, projektant ili nadzorni inženjer) u toku gradnje nadzirati radove na dimovodnom objektu (gradnja ili rekonstrukcija), a po završetku radova izdati

dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimovodnog objekta koji je potrebno priložiti uz tehničku dokumentaciju za tehnički pregled, odnosno priključenje na plinsku mrežu.

Sudionik građenja iz prethodnog stavka kao i izvođač plinskih instalacija obvezni su prije puštanja u rad plinskih trošila i instalacija zatražiti od ovlaštenog dimnjačara dimnjačarski stručni nalaza (kontrolni list) o ispravnosti dimovodnih objekata.

Radi sprečavanja štetnih posljedica koje mogu nastati priključenjem novih trošila na postojeće dimovodne objekta zabranjeno je priključenje novih trošila bez odobrenja ovlaštenog dimnjačara i pravne osobe za distribuciju plina ukoliko se dimovodni objekt koristi za odvođenje dimnih plinova iz uređaja za loženje.

Sve gore navedeno u ovom članku se odnosi i na izgradnju pričuvnih dimovodnih objekata u višestambenim objektima.

Ovlašteni dimnjačar je dužan u dimnjačarskom stručnom nalazu (kontrolnom listu) navesti uočene nedostatke na dimovodnom objektu/uređaja za loženje.

Ako korisnik usluge, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade, odbije potpisati dimnjačarski stručni nalaz (kontrolni list) ili nije nazočan prilikom kontrole i čišćenja, a na istome su utvrđene neispravnosti dimnjačar nepotpisani dimnjačarski stručni nalaz (kontrolni list) dostavlja upravnom tijelu.

Ovlašteni dimnjačar dužan je obavijestiti upravno tijelo da je naknadno omogućena kontrola i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Ovlašteni će dimnjačar s ovlaštenim distributerom plina usklađivati redovito baze podatke o korisnicima plinskih instalacija (uvođenje novih, promjena postojećih i dr.).

IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 22.

Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, a najmanje jedanput godišnje.

Redoviti pregled uključuje najmanje:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka,

- tlačnu probu u slučaju sumnje,

- ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama nakon paljenja smole u dimnjaku ili u slučaju sumnje

- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka

- mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru

Na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka obavlja se i pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

Prigodom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.

Pregled i čišćenje uređaja za loženje (peći, etažna ložišta, predtlačni kotlovi za centralna grijanja, industrijski izmjenjivači topline i termoenergetski kotlovi) izvodi se sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja zaštite od požara.

Pregled i čišćenje uređaja za loženje obavlja se najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i češće, ovisno o vrsti i namjeni uređaja za loženje, vrsti goriva i stvarnom vremenu rada uređaja za loženje.

Ukoliko je potrebno dimovodne objekte i uređaje za loženje čistiti u kraćim rokovima ili izvan rokova utvrđenih u ovom članku, korisnik dimovodnog objekta ili uređaja za loženje pozvati će ovlaštenog dimnjačara na izvanredno čišćenje. Naknada za usluge izvanrednog čišćenja naplatit će se prema važećem cjeniku.

Članak 23.

Korisnicima usluga koji ne izvršavaju svoje financijske obveze, nakon procedure obavijesti/opomene ovlašteni dimnjačar može uskratiti dimnjačarske usluge, te o tome obavijestiti općinom Punat i distributera plina te nadležnu inspekciju.

Članak 24.

Ovlašteni dimnjačar obavljene dimnjačarske poslove naplaćuje prema cjeniku dimnjačarskih poslova.

Nakon obavljenih dimnjačarskih poslova ovlašteni dimnjačar izdaje račun za obavljene dimnjačarske poslove koji plaća korisnik usluge ili upravitelj zgrade.

V. NADZOR NAD RADOM

Članak 25.

Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova obavlja komunalni redar Općine Punat sukladno odredbama Odluke o dimnjačarskim poslovima.

VI. ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA USLUGE

Članak 26.

Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora na pruženu uslugu poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom te u sjedištu Davatelja usluge koji je dužan na takve prigovore odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora. Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora Korisnika javne usluge najmanje godinu dana od primitka prigovora.

Rok za podnošenje pisane reklamaciju na ispostavljeni račun je 15 (petnaest) dana od primitka računa odnosno 15 dana prije dospijeća računa, u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan.

VII. PROVEDBA OBAVLJANJA USLUGE U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI USLIJED VIŠE SILE

Članak 27.

Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenju obveza koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri. U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenju, Davatelj usluge će bez odgode o nastupu takvih okolnosti obavijestiti korisnike javne usluge putem mrežnih stranica te se ispunjenje obveza Davatelja usluge odgađa za vrijeme trajanja takvog slučaja više sile.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Uvjetima, a odnose se na pitanje obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Punat, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o dimnjačarskim poslovima.

Članak 29.

U privitku ovih Općih uvjeta nalaze se cjenik usluga, obrazac izjave o statusu dimovodnih objekata/uređaja za loženje te obrazac zahtjeva za izmjenom usluga/novi uređaj za loženje, te navedeni privici čine sastavni dio Općih uvjeta.

Članak 30.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasilu Općine Punat.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2100&mjesto=51521&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr