SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

13.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
PROVEDBA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE
2017.-2022. GODINE

IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU

Ožujak, 2019. godine

1. Analiza i ocjena stanja gospodarenja otpadom na području Općine Malinska-Dubašnica.

Općina Malinska-Dubašnica sastavni je dio Primorsko- goranske županije, a nalazi se u mikroregiji »Otok Krk« koja objedinjava Općine Malinska-Dubašnica, Baška, Dobrinj, Omišalj, Punat, Vrbnik i Grad Krk. Prikupljanje otpada na području čitave mikroregije odvija se putem komunalnog poduzeća Ponikve eko otok Krk d.o.o. iz Krka koje je u suvlasništvu svih navedenih Općina i Grada Krka i predstavlja jedinstvenu operativnu cjelinu, te su stoga količine prikupljenog otpada procijenjene na osnovi stanja na terenu i vaganja vozila prilikom predaje otpada na reciklažno dvorište i odlagalište otpada.

1.1. Na području Općine Malinska-Dubašnica trenutno je na snazi Plan gospodarenja otpadom Općine Malinska- Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2019. godine (SN PGŽ 50/13) donesen 19. prosinca 2013. godine, objavljen 21. prosinca 2013., a koji važi do 2019. godine.

U završnoj fazi je izrada Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine, te se očekuje da će biti usvojen u početkom 2019. godine.

1.2. Podaci o količinama komunalnog otpada na otoku Krku (u tonama):

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Procjenjena količina otpada po JLS

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

1.3. Odvojeno prikupljanje otpada

Na području Općine Malinska-Dubašnica (i na cijelom području otoka Krka) u postupku je uvođenje sustava prikupljanja otpada »od vrata do vrata« tako da su je reduciran broj postojećih eko otoka (od prijašnjih 320) smještenih na javnim površinama, a koji se sastoje od po pet spremnika za razvrstavanje otpada (zeleni spremnik za odlaganje MKO, smeđi spremnik za odlaganje bio otpada, plavi spremnik za odlaganje papira, kartona i sl., žuti spremnik za odlaganje plastike, PET ambalaže, metala i sivi spremnik za odlaganje stakla). Program je na području Općine Malinska-Dubašnica započet u 2018. godini kada je svim domaćinstvima izvršena podjela posuda za odvojeno sakupljanje otpada.

Odvoz otpada vrši se u skladu s planom i programom odvoza otpada komunalnog društva Ponikva eko otok Krk d.o.o. koji je razrađen prema stvarnim potrebama ovisno o sezonskom opterećenju.

Osim na javnim površinama gore navedeni setovi spremnika koji čine eko otok nalaze se i na privatnim površinama u dvorištima zgrada sa 4 ili više stambenih jedinica građenih od 2005. godine.

Pored navedenih eko otoka, otpad se odvojeno prikuplja i na posebnom sabirnom mjestu (POSAM) »Stipkino« koja je opremljena dovoljnim brojem većih spremnika za odvojeno prikupljanje glomaznog i drugog otpada kao i za odvojeno prikupljanje opasnog otpada (stare baterije, toneri, EE otpad, masne krpe, boje i otapala i sl.)

Na području Općine svim kućanstvima je dostupna jednaka kvaliteta usluge odvojenog prikupljanja otpada.

Sustav naplate po količini predanog otpada je implementiran u skladu s načelom »Onečišćivač plaća« na način da se kao obračunska osnova koristi zapremina spremnika u lit. i broja pražnjenja.

1.4. U 2017. godini odloženo je 1.757,60 t. MKO

1.5. U 2017. godini sa područja Općine Malinska-Dubašnica oporabiteljima je upućeno ukupno 897.84 t. otpada

1.6. Budući da na području Općine Malinska-Dubašnica nema razvijene proizvodnje, tako su i količine proizvodnog otpada zanemarive, stoga komunalno društvo Ponikva eko otok Krk ne vodi zasebnu evidencijuproizvodnog otpada.

2. Informacije o postojećim i planiranim građevinama za gospodarenje otpadom i lokacijama odbačenog otpada

2.1. Na području Općine Malinska-Dubašnica ne postoji odlagalište otpada.

2.2. Na području Općine Malinska-Dubašnica u funkciji je reciklažno dvorište u ulici Stipkino kod k.b. 21 koje je opremljeno dovoljnim brojem većih spremnika za odvojeno prikupljanje glomaznog i drugog otpada kao i za odvojeno prikupljanje opasnog otpada (stare baterije, toneri, EE otpad, masne krpe, boje i otapala i sl.), gdje svi građani mogu bez naknade odvojeno odložiti otpad. Iako svojom veličinom reciklažno dvorište u potpunosti zadovoljava trenutne potrebe, u planu je širenje reciklažnog dvorišta kako bi u potpunosti moglo zadovoljiti potrebe pretovara razvrstanog otpada prikupljenog od vrata do vrata. Za reciklažno dvorište izdana je lokacijska dozvola broj KLASA: UP/I-350-05/12-01/1 URBROJ: 2170/1-03/04/7-12-11 dana 12.04.2012.

2.3. Pretovar otpada razvrstanog na kućnog pragu (za sada se radi samo o MKO i bio otpadu kao dijelu pilot projekta) vrši se na reciklažnom dvorištu »Stipkino«. Proširenjem reciklažnog dvorišta i podjelom svih setova posuda za otpad kućanstvima (zeleni, smeđi, plavi, žuti i sivi) steći će se uvjeti za potpuno odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu te će se sav prikupljeni otpad pretovarati na reciklažnom dvorištu iz malih vozila koja se mogu kretati uskim ulicama i prikupljati otpad od vrata do vrata u velika vozila koja će taj otpad transportirati do odlagališta.

2.4. Zahvaljujući odličnoj suradnji sa Komunalnim društvom »Dubašnica« i Komunalnim društvom Ponikva eko otok Krk d.o.o. sva veća ilegalna odlagališta otpada su sanirana u proteklim godinama, dok se redovitom kontrolom na terenu sprječava nastanak novih. U 2018. godini nisu evidentirani veći slučajevi bespravnog odlaganja otpada u prizodi i na javnim površinama te se uspješn,om suradnjom komunalnih društava i komunalnog redarstva takvi slučajevi promtno rješavaju. U navedenim slučajevima evidentirano je odbacivanje manje količine namještaja, plastike, najlona, boca i drugog kućnog otpada, te građevinskog otpada (ostaci keramike, prazne kante i vreće, beton šuta i slično). Kako se radi o neznatnim količinama otpada koje se redovito uklanjanju, navedene površine se saniraju u sklopu redovnog održavanja javnih površina, te nisu utrošena dodatna sredstva.

3. OBRAZOVNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Na području Općine provodi se niz izobrazno-informativnih aktivnosti kao što su:

- podjela letaka s informacijama o pravilnom razvrstavanju otpada

- školske aktivnosti na temu pravilnog odlaganja otpada

- ljetne likovne radionice na temu recikliranja

- komunalni redari na terenu savjetuju kako na pravilan način odložiti otpad

- Ponikva eko otok Krk d.o.o. dijeli kompost načinjen od prikupljenog bio otpada kao poticaj na što veće razdvajanje otpada.

4. PREGLED OSTVARENIH PROJEKATA U GOSPODARENJU OTPADOM

·        KAPITALNI PROJEKT K301506 IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE NA ODLAGALIŠTU TRESKAVAC

U promatranom razdoblju, od planiranih 584.000,00 kn utrošeno je 583.463,28 kn ili 99,91%. Uz pomoć bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka sudjelovale su u izgradnji pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 8.074.494,51 kuna, od čega je udio Općine Malinska-Dubašnica iznosio 583.463,28 kn.

·        TEKUĆI PROJEKT T301505 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

U 2018. godini planirana je izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Malinska-Dubašnica sukladno zakonskim obvezama. Od planiranih 7.000,00 kn u izvještajnom razdoblju utrošeno je 7.000,00 kn. Nacrt Plana je izrađen te slijedi ishođenje suglasnosti i usvajanje dokumenta.

·        TEKUĆI PROJEKT T301507 PROJEKT »INFORMIRAJ, EDUCIRAJ, RECIKLIRAJ«

Projekt je planiran je u iznosu od 179.000,00 kn, a provodi se u suradnji sa svim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka, te Gradom Krkom kao nositeljem projekta. Provedbom je predviđena ekološka edukacija stanovništva putem održavanja radionica, tiskanja letaka, te drugih načina informiranja. U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja, koje se očekuje 2019. godine.

·        TEKUĆI PROJEKT T301508 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Tijekom 2018. godine bila je predviđena nabavka spremnika (kanti) za odvojeno prikupljanje otpada za provedbu projekta prikupljanja otpada »od vrata do vrata«. Općina je u suradnji sa svim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka aplicirala na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) putem kojeg su joj i odobrena bespovratna sredstva za nabavku spremnika. Projekt se sukladno Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planira provesti na način da Općina isplati pomoć FZOEU u visini od 15% ukupne procijenjene vrijednosti spremnika. Potom će FZOEU provesti postupak javne nabave na razini cijele države, te će nakon provedenog postupka, te odabranog dobavljača bez naknade Općini u vlasništvo prenijeti spremnike u vrijednosti od od 590.000,00 kn, s time da će financijski izdaci općine iznositi 100.000,00 kn. Kako javna nabava od strane FZOEU nije provedena, realizacija projekta planira se u 2019. godini.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2100&mjesto=51511&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr