SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
GRAD KRK

6.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15 i 3/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine PGŽ« broj 28/ 09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine, donosi:

O D L U K U
o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

Članak 1.

U Godišnjem izvještaju o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu utvrđen je konsolidirani višak prihoda za 2018. godinu, koji uključuje i financijske rezultate proračunskih korisnika, u iznosu od 1.939.326,50 kn, a sastoji se od:

- viška prihoda Proračuna Grada Krka- Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 522.796,53 kn

- manjka prihoda - potraživanje od državnog proračuna za sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 1.791,72 kn

- viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.406.686,64 kn koji se sastoji od 1.222.126,36 kn namjenskog prihoda za nabavku vozila i viška koji potječe iz donacija u iznosu od 184.560,28 kn

- viška prihoda Centra za kulturu u iznosu od 761,62 kn, koji se sastoje od neutrošenog vlastitog prihoda u iznosu od 698,26 kn + 63,36 kn

- viška prihoda Dječjeg vrtića u ukupnom iznosu od 10.873,23 kn, koji se sastoji od neutrošenih sredstava od prodanih stanova u iznosu od 7.334,39 kn i viška prihoda od vlastitih prihoda u iznosu od 3.538,84 kn.

Članak 2.

U dijelu izvršenja Proračuna Grada Krka koji ne sadrži vlastite i namjenske prihode i pomoći proračunskih korisnika i rashode koji se njima financiraju, Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Višak prihoda za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 522.796,53 kn sastoji se od sljedećih viškova i manjkova prema izvorima financiranja:

Viškova:

- 71.337,23 kn viška općih prihoda (izvor 11) koji će se u 2019. godini utrošiti za financiranje projekta »Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka u istom infrastrukturnom kanalu EU kanalizacije- područje Grada Krka«

- 4.306,13 kn neutrošenih sredstava od spomeničke rente (izvor 42)

- 59.650,00 kn neutrošene pomoći Ministarstva turizma za projekt električnih bicikla (izvor 52)

- 136.499,29 kn neutrošenih prihoda od komunalne naknade u programu održavanja komunalne infrastrukture (izvor 432)

- 287.967,28 kn neutrošenih sredstava od prihoda ekološke pristojbe (izvor 435)

- 5.828,74 kn neutrošenih sredstava od prihoda od prodanih stanova za 2018. godinu (izvor 439)

Manjkova:

- 42.791,94 kn manjka prihoda od pomoći EU koje će biti uplaćene u 2019. godini, a projekti su realizirani u 2018 (izvor 51)

Članak 4.

Utvrđeni kumulirani višak prihoda poslovanja u iznosu od 50.351.451,42 kn koristi se za pokriće manjka od nefinancijske imovine u iznosu od 34.919.760,76 kn, koji je nastao radi nabave nefinancijske imovine za koju su utrošeni prihodi poslovanja, knjiženjem na teret osnovnog računa Višak prihoda poslovanja 92211, uz odobrenje osnovnog računa Manjak prihoda od nefinancijske imovine 92222, u iznosu od 34.919.760,76 kn. Dio viška prihoda poslovanja u iznosu od 14.908.942,13 kn koristi se za pokriće manjka prihoda od financijske imovine u iznosu od 14.908.942,13 kn, knjiženjem na teret osnovnog računa Višak prihoda poslovanja 92211, uz odobrenje osnovnog računa Manjak prihoda od financijske imovine 92223, u iznosu od 14.908.942,13 kn.

Članak 5.

Ukupan rezultat poslovanja za 2018. godinu, odnosno višak prihoda proračuna i proračunskih korisnika u iznosu od 1.939.326,50 kn, kao i rashodi iz članka 3. ove Odluke uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:400-05/19-01/05

UR.BROJ: 2142/01-01-19-3

Krk,16. travnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
Predsjednik:
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2100&mjesto=51500&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr