SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 9. Petak, 12. travnja 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

15.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« Republike Hrvatske 94/13. i 73/17.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« 50/17.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09., 15/13., 30/13.- pročišćeni tekst, 7/18. i 3/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 18. sjednici održanoj dana 4. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Vinodolske općine

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18.), u članku 6., stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Korisnici koji koriste zajednički spremnik su korisnici koji su postigli sporazum o korištenju zajedničkog spremnika ili korisnici zajedničkog spremnika koje je odredio davatelj usluge sukladno stavku 3. ovog članka.«

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Davatelj usluge osigurava spremnike za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada (individualne spremnike ili zajedničke spremnike) i predaje ih korisniku na korištenje bez naknade ukoliko korisnik takve spremnike ne posjeduje. Spremnici za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada koje je davatelj usluge osigurao, vlasništvo su davatelja usluge.

»(2) Kao nadopunu za zajedničke spremnike za miješani komunalni otpad, korisnici usluge mogu koristiti vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada koju davatelj usluge osigurava bez naknade, dok korisnik usluge plaća

cijenu usluge za količinu predanog komunalnog otpada prema volumenu istih vrećica, ili mogu koristiti RFID kartice/specijalni ključ za pristupanje spremniku velikih kapaciteta ukoliko je isti osiguran.«

Članak 3.

U članku 12., stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za prikupljanje miješanog komunalnog otpada koriste se individualni spremnici sljedećih standardnih veličina:

- spremnik volumena 60 litara,

- spremnik volumena 80 litara,

- spremnik volumena 120 litara,

- spremnik volumena 180 litara,

- spremnik volumena 240 litara,

- spremnik volumena 500 litara,

- spremnik volumena 1100 litara.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada koriste se individualni spremnici volumena 120 litara ili spremnici drugog volumena kojeg određuje davatelj usluge.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno, ukoliko davatelj usluge ocijeni potrebnim, osim spremnika iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovog članka, biorazgradivi i miješani komunalni otpad se može prikupljati i odložiti u posebne standardizirane vrećice za prikupljanje biorazgradivog i miješanog otpada.«

Članak 4.

U članku 13., stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici usluge mogu koristiti zajedničke spremnike za prikupljanje otpada, s time da o udjelu svakog korisnika u korištenju spremnika, odlučuju sporazumno.«

Dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Davatelj usluge može, ukoliko to tehnički uvjeti pružanja javne usluge zahtijevaju, naložiti Korisniku usluge korištenje zajedničkog spremnika.«

Članak 5.

U članku 14., stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ukoliko korisnicima usluge koji koriste spremnike za biorazgradivi i miješani komunalni otpad, prikupljeni biorazgradivi i miješani komunalni otpad premašuje volumen spremnika, moraju višak prikupljenog otpada odlagati u vrećice za odlaganje dodatnog otpada, a koje se za odlaganje dodatnog miješanog komunalnog otpada osiguravaju bez naknade od strane davatelja usluge.«

Članak 6.

Dodaje se članak 14.a koji glasi:

(1) Minimalni volumen spremnika, koji korisnici usluge mogu odabrati putem Izjave iz članka 31. ove Odluke određuje se na način:

- Za kućanstva: kombinacijom kriterija: izmjerenog korisnog stambenog prostora m2, broja članova kućanstva i broja turističkih postelja. Podaci o broju članova kućanstva ili prijavljenom broju turističkih postelja dobivat će se od nadležnih službi, te uvidom na terenu. Pod korisnom površinom kuće, stana i garaže smatra se ukupna netto sagrađena površina. Jednadžba za izračun veličine zaduženog spremnika za otpad: (3 [litara] x broj članova kućanstva x 0,45+0,5 [litara] x m2 korisnog stambenog prostora x 0,55) x 3,5 = litara (spremnika). Ukoliko na adresi stambenog objekta nema prijavljenih osoba, broj članova kućanstva se u tom slučaju određuje prema m2 stambenog prostora na način da se za stambeni objekt do 70 m2 obračunava 1 član, od 71 do 140 m2 2 člana, a za 141 m2 na dalje 3 člana kućanstva. U slučaju da se vlasnik ili korisnik stambenog prostora bavi iznajmljivanjem turističkih postelja, broj postelja se preračunava u broj članova kućanstva s faktorom 0,25,

- Za gospodarske subjekte: kombinacijom kriterija: izmjerenog poslovnog prostora m2 i pripadajućeg koeficijenta za pojedinu djelatnost. Jednadžba za izračun veličine zaduženog spremnika za otpad: 0,5 (litara) x m2 poslovnog prostora x koeficijent opterećenja = litara (spremnika).

Koeficijent opterećenja ovisi o djelatnosti gospodarskog subjekta i određuje se kako slijedi:

- ugostiteljski objekti (restorani, kafići, bistroi, pizzerije, krčme, konobe i slično), slastičarne, trgovine prehrambenim proizvodima, trgovine mješovitom robom, mesnice, ribarnice, trgovine voćem i povrćem, samoposluge, diskonti, robne kuće, trgovački centri, koeficijent 6,

- ostale trgovine, pekare i ljekarne, koeficijent 5,

- hoteli, pansioni, klimatska lječilišta, turistička naselja i odmarališta, koeficijent 4,

- banke, ostali proizvodni i uslužni obrti i poduzeća, kladionice, pokretni štandovi, uredi, industrijski pogoni, skladišta, koeficijent 3,

- domovi zdravlja, ambulante, agencije, koeficijent 2,

- škole, muzeji, galerije, crveni križ, humanitarne organizacije, samostani, ustanove kulture, dječji i đački domovi, domovi umirovljenika, dječji vrtići te obrti u stanju mirovanja, privremene obustave, sezonskog poslovanja izvan sezone osim gospodarskih subjekata s koeficijentom manjem od 1, koeficijent 1.

- kampovi, koeficijent 0,5.

(2) Veličinama spremnika izračunatim prema jednadžbama iz prethodnog stavka, pridružuju se veličine spremnika kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 7.

U članku 26., stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Cijena minimalne javne usluge računa se na način da se pomnoži veličina spremnika koju davatelj usluge predlaže u Izjavi iz članka 31. ove Odluke sa cijenom za jednu (1) litru minimalne javne usluge iz cjenika Davatelja usluge.«

Članak 8.

U članku 27., stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Davatelj usluge cjenikom određuje visinu jedinične cijene za količinu predanog komunalnog otpada, na način određivanja cijene za volumen spremnika otpada izabranog od korisnika sukladno članku 3. Odluke u Izjavi iz članka 31. ove Odluke.

Članak 9.

U članku 31., stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U pisanom dopisu uz koji davatelj usluga dostavlja korisniku usluge obrasce Izjave iz st. 2. ovog članka Odluke, korisnik usluge će se uputiti u poveznice na internetskoj stranici davatelja usluge na kojima se može izvršiti

uvid u digitalnu presliku ove Odluke, digitalnu presliku cjenika, kao i na mrežne stranice »Narodnih novina Republike Hrvatske« na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom i u mogućnost uvida u navedene isprave (Odluka i cjenik) u sjedištu davatelja usluge u određeno vrijeme.«

Članak 10.

U članku 32., stavak 1. i 2. brišu se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 11.

U članku 35., stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik usluge, osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine, te u slučaju prenošenja obveza korisnika usluge na novog korisnika usluge, ne može otkazati Ugovor, odnosno sve dok koristi javnu uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno obračunu davatelja javne usluge.«

Članak 12.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi minimalno uzastopnih 12 obračunskih razdoblja i to na temelju pisanog očitovanja vlasnika nekretnine i dostavljenih potvrda ovlaštenih pružatelja usluga o potrošnji električne energije i vode, odnosno potvrde o priključenju na sustav elektrodistribucijske mreže i sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

(2) Obveza korisnika usluge na plaćanje cijene javne usluge u slučaju iz stavka 1. ovog članka ne nastaje. Prava i obveze davatelja usluge i korisnika usluga za obračunsko mjesto na kojem se nekretnina nalazi miruju u vremenu kada se nekretnina trajno ne koristi osim obveze korisnika usluge iz stavka 3. ovog članka i obveze plaćanja ugovorne kazne ukoliko se ispune uvjeti za obračun iste.

(3) Korisnik usluge, u slučaju kada je davatelju usluge dao/dostavio očitovanje iz stavka 1. ovog članka, mora po isteku svake kalendarske godine, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, dostaviti davatelju usluge novu potvrdu o nekorištenju električne energije i vode izdanu od strane ovlaštenog pružatelja usluge u razdoblju od davanja očitovanja iz stavka 1. ovog članke odnosno u razdoblju od prethodnih 12 obračunskih razdoblja.

(4) Ukoliko korisnik usluge, nakon što je dao/dostavio očitovanje iz stavka 1. ovog članka, ne postupi sukladno stavku 3. ovog članka ili se iz dostavljenih potvrda utvrdi da je korisnik nekretninu koristio, počinju korisniku usluge i davatelju usluge teći sva prava i obveze iz Ugovora o korištenju javne usluge.«

Članak 13.

U članku 56. stavak 3. riječi »Individualna odgovornost pojedinog korisnika«, zamjenjuje se riječima »Individualna odgovornost pojedinog/ih korisnika«.

Članak 14.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik usluge dužan je platiti iznos ugovorne kazne za postupanje protivno u sljedećem slučajevima:

- ako ne koristi javnu uslugu u obračunskom razdoblju i ne predaje komunalni otpad davatelju javne usluge a na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju struje ili pitke vode ili na drugi način davatelj usluge utvrdi da koristi nekretninu, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna po obračunskom razdoblju,

- ako odloži bilo kakav otpad izvan spremnika dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje iznosi u iznosu 250,00 kuna.

- ako na svojem obračunskom mjestu postupa s otpadom na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna

- ako s glomaznim otpadom postupa na način da isti odlaže u spremnike za prikupljanje komunalnog otpada, na mjesta koja za to nisu predviđena, te da s glomaznim komunalnim otpadom odlaže otpad koji se ne smatra glomaznim otpadom po Dodatku Naputka o glomaznom otpadu (»Narodne novine« RH br. 79/15), dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna.

- ako pretrpa i dodatno sabije komunalni otpad tako da on ne može gravitacijski ispasti iz spremnika prilikom pražnjenja dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako u spremnik za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada odloži: biorazgradivi komunalni otpad, miješani komunalni otpad, glomazni, metalni i građevinski otpad (građevni otpad), zeleni otpad koji nastaje prilikom rezidbe zelenih površina, i odgovarajući, ali onečišćeni reciklabilni otpad,dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako u spremnik za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada odloži: žar ili vrući pepeo, otpadna ulja, baterije i akumulatore, gume, električni i elektronički otpad, lijekove i ostali problematični otpad kao i druge zabranjene tvari sukladno Zakonu i Odluci te ostalim propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 1.000,00 kuna,

- ako u spremnik za prikupljanje miješanog komunalnog otpada odloži: biorazgradivi komunalni otpad, korisni otpad koji se može reciklirati, glomazni, metalni i građevinski otpad (građevni otpad), zeleni otpad koji nastaje prilikom rezidbe zelenih površina, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako spremnik za otpad nije zatvorio, odnosno vrećicu zavezao, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako ne drži spremnik na za to propisanom mjestu, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako onemogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako ne omogući davatelju usluge označavanje spremnika s kojim već raspolaže, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako je uništio ili oštetio ili u slučaju gubitka RFID kartice za pristup spremniku velikih kapaciteta, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako je uništio ili oštetio ili u slučaju gubitka specijalnog ključa za pristup spremniku velikih kapaciteta, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 500,00 kuna,

- ako je uništio ili oštetio spremnik ili u slučaju nestanka spremnika, bez obzira da li je oštećenje, uništenje ili nestanak spremnika nastalo krivnjom korisnika usluge ili bez krivnje (objektivna odgovornost), dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 2.500,00 kuna,

- ako je u izjavi o načinu korištenja usluge očigledno naveo netočne podatke dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu 1.000,00 kuna,

- ako je u Izjavi o korištenju javne usluge ili očitovanju iz članka 38. ove Odluke lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu ili nakon davanja/dostave očitovanja iz članka 38. ove Odluke ne dostavi potvrdu o nekorištenju električne energije i vode izdanu od strane ovlaštenog pružatelja usluge u razdoblju od davanja očitovanja odnosno u razdoblju od prethodnih 12 obračunskih razdoblja, ugovorna kazna iznosi 2.500,00 kuna,

- ako ne dojavi davatelju usluge promjenu podataka iz Izjave o korištenju usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena dužan je platiti ugovornu kaznu po obračunskom razdoblju u iznosu od 250,00 kuna,

- ako ne dojavi davatelju usluge u roku od 15 dana svaku promjenu namjene prostora ili djelatnosti te proširenje i izmjenu djelatnosti ili druge okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje javne usluge dužan je platiti ugovornu kaznu po obračunskom razdoblju u iznosu od 250,00 kuna.

(2) Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno Ugovoru o korištenju javne usluge prema ovom članku, kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, davatelj usluge ovlašten je i dužan postupati po prijavi komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili video snimanje obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, cjenika ovlaštenih proizvođača opreme i uređaja, stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih troškova uslijed pojedinog postupanja, vremensko trajanje pojedinog postupanja, te sve druge dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge prema ovom članku, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne.

(3) Ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.«

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/3

Ur. broj: 2107-03/19-01-4-171

Bribir, 4. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2099&mjesto=91253&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr