SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 6. Četvrtak, 14. ožujka 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

10.

Na temelju članka 26., članka 31., članka 34., članka 44. i članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 68/2018) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 23. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2019. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti i način obavljanja tih djelatnosti na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Na području Grada Novi Vinodolski obavljaju se slijedeće zakonom propisane komunalne djelatnosti:

a) komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1) održavanje nerazvrstanih cesta

2) održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3) održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4) održavanje javnih zelenih površina

5) održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6) održavanje groblja

7) održavanje čistoće javnih površina

8) održavanje javne rasvjete;

b) uslužne komunalne djelatnosti:

1) usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

2) usluge javnih tržnica na malo

3) usluge ukopa pokojnika

4) komunalni linijski prijevoz putnika

5) obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Ovom Odlukom određuju se slijedeće komunalne djelatnosti od značaja za Grad Novi Vinodolski:

1) dekoracija i iluminacija

2) provođenje mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

3) veterinarsko-higijeničarski servis.

Članak 4.

Sadržaj komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke propisan je Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 68/2018).

Pod dekoracijom i iluminacijom podrazumijeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljenje naselja koje se nalaze na području Grada Novi Vinodolski za državne, božićno- novogodišnje blagdane i druge manifestacije u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Grada Novi Vinodolski.

Pod provođenjem mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije podrazumijevaju se mjere suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arhropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Novi Vinodolski.

Pod veterinarsko-higijeničarskim servisom podrazumijevaju se poslovi sakupljanja životinjskih lešina i nus proizvoda životinjskog porijekla radi njihovog uništavanja s javnih površina, organizaciju skloništa za životinje, hvatanje i smještaj divljih životinja, te sterilizaciju napuštenih i izgubljenih mačaka i pasa sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja.

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

1. Komunalne djelatnosti koje obavljaju trgovačka društva u su/vlasništvu Grada Novi Vinodolski

Članak 5.

Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski, OIB 97741129364 povjerava se obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

1) održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

2) održavanje javnih zelenih površina,

3) održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

4) održavanje groblja,

5) održavanje čistoće javnih površina,

6) usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama,

7) usluge javnih tržnica na malo i

8) usluge ukopa pokojnika.

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka povjerava se na neodređeno vrijeme, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Za djelatnosti pod točkama 4. i 8. stavka 1. ovog članka, Grad Novi Vinodolski povjerava pravo Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj d.o.o. vršenje javnih ovlasti u obvaljanju navedenih komunalnih djelatnosti, a koje obuhvaćaju rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.

Protiv upravnih akata iz stavka 3. ovog članka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Grada Novi Vinodolski nadležno za komunalno gospodarstvo.

U sklopu obavljanja djelatnosti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama može se osigurati i građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje te djelatnosti.

Članak 6.

Minimalni standardi održavanja komunalnih djelatnosti navedenih u članku 5. stavku 1. točkama 1), 2), 3) i 5) ove Odluke su:

- čišćenje zelenih površina od otpada u vansezonskom razdoblju jedan puta, a u sezonskom razdoblju četiri puta mjesečno,

- orezivanje i formiranje grmlja, živica i trajnica dva puta godišnje,

- sanitarni i oblikovni rez, te okopavanje i prihrana stablašica prema potrebi,

- zaštita drveća i grmlja od biljnih bolesti i štetnika prema potrebi,

- zamjena porušenih i bolesnih stabala novima prema potrebi,

- uklanjanje suhih i slomljenih grana na stablima,

- uklanjanje nepoželjnog raslinja jedan puta godišnje,

- sadnja sezonskog cvijeća jedan puta godišnje,

- zaštita, prihrana i okopavanje sezonskog cvijeća jedan puta po smjeni biljnog materijala,

- ličenje i popravak klupa, dječjih sprava i košarica za otpatke prema potrebi,

- sadnja ukrasnog bilja i drveća prema potrebama i Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- košnja ukrasnih travnjaka tri puta godišnje,

- čišćenje i održavanje funkcionalne sposobnosti javnih zdenaca, vodoskoka i fontana prema potrebi,

- čišćenje javnih površina: u sezonskom razdoblju jedan do sedam puta tjedno, u predsezoni i posezoni jedan do šest puta tjedno i u vansezonskom razdoblju jedan do tri puta tjedno,

- pranje trgova u sezonskom razdoblju dva puta mjesečno, u predsezoni i posezoni jedan puta mjesečno i u vansezonskom razdoblju jedan puta u tri mjeseca,

- čišćenje trgova od guma za žvakanje jednom u sezonskom razdoblju i jednom i predsezoni i posezoni,

- pražnjenje košarica postavljenih na javnim površinama u sezonskom razdoblju dva puta dnevno, u predsezoni i posezoni jedan puta dnevno, te u vansezonskom razdoblju jedan puta dnveno,

- javni sanitarni čvorovi otvoreni su tijekom godine od 01. lipnja do 30. rujna u vremenu od 08,00 do 20,00 sati.

U smislu prethodnog stavka ovog članka vremensko razdoblje tijekom godine dijeli se na:

- predsezonu koja obuhvaća razdoblje od 01. lipnja do 30. lipnja,

- sezonu koja obuhvaća razdoblje od 01. srpnja do 31. kolovoza,

- posezonu koja obuhvaća razdoblje od 01. rujna do 30. rujna, te

- vansezonu koja obuhvaća razdoblje od 01. listopada do 31. svibnja.

Članak 7.

Komunalnom trgovačkom društvu Vodovod Žrnovnica d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, OIB 36612651354, povjerava se obavljanje komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda.

Obavljanje komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka povjerava se na neodređeno vrijeme, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke.

2. Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti

Članak 8.

Obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

1) održavanje nerazvrstanih cesta,

2) održavanje javne rasvjete,

3) dekoracija i iluminacija,

4) provođenje mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i

5) veterinarsko-higijeničarski servis,

povjerava se pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisma o javnoj nabavi, a ugovor se sklapa najduže na rok od 4 godine.

3. Komunalne djelatnosti koje se obavljaju putem ugovora o koncesiji

Članak 9.

Komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika i obavljanje dimnjačarskih poslova obavljaju se temeljem ugovora o koncesiji najduže na rok od 5 godina.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji, te način obračuna naknade za koncesiju provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i propisu kojim se uređuju koncesije.

Članak 10.

Komunalne djelatnosti utvrđene ovom Odlukom obavljaju se u skladu s godišnjim programom pružanja komunalnih usluga Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. i Komunalnog trgovačkog društva Vodovod Žrnovnica d.o.o., ugovorima sklopljenim radi obavljanja pojedine komunalne djelatnosti, općim aktima Grada Novi Vinodolski, kojima se uređuje pojedina komunalna djelatnost, tržnim redom, te godišnjim programima održavanja komunalne infrastrukture.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti i ugovori o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/10, 8/12 i 7/16).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/19-01/6

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 11. ožujka 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2096&mjesto=51250&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr