SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 6. Četvrtak, 14. ožujka 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

8.

Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 23. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2019. godine donijelo je

OPĆI PROGRAM MJERA
POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA
NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Program) uređuju se svrha i ciljevi Programa, Korisnici i Nositelji za provođenje mjera iz Programa, način planiranja sredstava za realizaciju mjera, te provedbu mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.

Provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti obavlja se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).

Članak 2.

Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 3.

Ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu,ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i komunikacijske infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata te podizanje razine poduzetničke kulture.

II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA

Članak 4.

Korisnici mjera iz Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada, te koji ulažu na području Grada i posluju minimalno od 6 do 12 mjeseci godišnje.

Iznimno od stavka 1. ovog članka Korisnici pojedinih mjera mogu biti i gospodarski subjekti neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi i sjedištu odnosno prebivalištu.

III. NOSITELJI PROGRAMA

Članak 5.

Nositelj ovog Programa je Grad po Povjerenstvu za provođenje Općeg programa mjera poticanja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) čije članove imenuje gradonačelnik Grada.

Povjerenstvo broji 3 člana, koje gradonačelniku predlaže nadležni Upravni odjel Grada, a koji su predstavnici Grada (dva člana), te javnog ili privatnog sektora (jedan član).

Osim Grada, u provedbi pojedinih mjera iz Programa, bez prava glasa, sudjeluju i pravne osobe koje su Programom utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih mjera.

Povjerenstvo se imenuje na period od 4 godine.

O radu Povjerenstva Gradonačelnik Grada donosi Poslovnik.

IV. MJERE ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA

Članak 6.

Mjere iz područja Programa utvrđuju se kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

V. SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Članak 7.

Sredstva za provedbu mjera iz Programa osiguravaju se u Proračunu Grada.

Način provedbe Programa s visinom sredstava koja su namijenjena za pojedine mjere iz Programa utvrđuje gradonačelnik svojim aktima.

VI. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA

Članak 8.

Za provedbu mjera iz ovog Programa Gradonačelnik Grada raspisuje Javni poziv.

Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i Poduzetničkog centra www.pc- vinodol.com, a u dnevnom tisku objavljuje se obavijest o otvorenom Javnom pozivu.

Javni poziv iz stavka 2.ovog članka otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava iz Programa, odnosno najkasnije do datuma utvrđenog u Javnom pozivu.

Prijava na Javni poziv dostavlja se Poduzetničkom centru na obrascu prijave. Uz prijavu podnositelj prijave prilaže dokumentaciju određenu u Javnom pozivu. Na osnovi provedenog Javnog poziva Povjerenstvo na prijedlog Poduzetničkog centra dodjeljuje potpore male vrijednosti, odnosno Povjerenstvo uz suglasnost Gradonačelnika za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite kroz Program »Poduzetnik Grada Novi Vinodolski«.

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja potpora Povjerenstvo je dužno izvršiti provjeru korištenja odobrenih potpora obilaskom Korisnika, te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora (ugovori o radu novo zaposlenih, računi, bankovni izvatci,

potpisne liste i dr.). Korisnici kod kojih se utvrdi nenamjensko korištenje potpore dužni su vratiti ukupan iznos dodijeljenih potpora te će se uvrstiti na popis Korisnika koji nisu namjenski koristili potpore.

Po završetku korištenja potpore Korisnik je dužan dostaviti izvješće o utrošku potpore.

Korisnici koji su nenamjenski koristili potporu ili koji su propustili dostaviti izvješće o utrošku potporegube pravo na dodjelu potpore u sljedećoj godini.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog Programa, prestaje važiti Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« broj 40/15, 18/14).

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 311-01/19-10/3

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 11. ožujka 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2096&mjesto=51250&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr