SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 6. Četvrtak, 14. ožujka 2019.
OPĆINA DOBRINJ

7.

Na temelju odredbi članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 16. sjednici održanoj 13. ožujka 2019. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

I. Utvrđuje selokacija za smještaj odnosno izgradnju i realizaciju Projekta lječilišno-turističkog kompleksa »Meline«. Predmetna lokacija se nalazi na dijelu nekretnine zemljišnoknjižnih oznaka z.č. 1839/, k.o. Sužan, na lokalitetu Plišivica, a koja se nalazi uz jugo-istočni rub naselja Čižići. Nekretnina je u vlasništvu Općine Dobrinj.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/2

Ur. broj: 2142-04-01-19-4

Dobrinj, 13. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2096&mjesto=51514&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr