SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

18.

Županijska skupština
Odbor za statutarno-pravna pitanja

Odbor za statutarno-pravna pitanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, na temelju članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 36/18) i članka 52. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko- goranske županije.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 25/13), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 31/13), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 48/13), Odluku o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 32/15) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 36/18) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA: 021-04/17-08/3
URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-66
Rijeka, 19. veljače 2019.

Predsjednik
Petar Petrinić, dipl.iur.

ODLUKA
O USTROJSTVU I DJELOKRUGU
RADA UPRAVNIH TIJELA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški ili ženski rod.

Članak 2.

Upravna tijela ustrojavaju se ovom Odlukom radi obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) te poslova državne uprave prenesenih na Županiju.

Upravna tijela obavljaju i poslove koje jedinice lokalne samouprave na području Županije prenesu na Županiju sukladno zakonu, drugim propisima i Statutu Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Statut).

Članak 3.

Upravna tijela samostalna su u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada i povjerenih im poslova državne uprave prenesenih na Županiju.

Upravna tijela obavljaju poslove iz svog djelokruga rada sukladno zakonu i podzakonskim aktima, Statutu i općim aktima Županije.

Članak 4.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u proračunu Županije.

II.SJEDIŠTE I OBILJEŽAVANJE UPRAVNIH
TIJELA

Članak 5.

Upravna tijela obavljaju poslove iz svog djelokruga rada u svom sjedištu.

Sjedište upravnih tijela je u Rijeci.

Upravna tijela mogu poslove iz svog djelokruga rada obavljati i izvan njihovih sjedišta u ispostavama.

Članak 6.

Na zgradi u kojoj je sjedište Županije mora biti istaknuta natpisna ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, grb Primorsko-goranske županije, naziv »Primorsko-goranska županija« i naziv tijela Županije.

Upravna tijela koja su smještena u zgradi u kojoj nije sjedište Županije moraju istaknuti natpisnu ploču koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, grb Primorsko-goranske županije, naziv »Primorsko-goranska županija« i naziv upravnog tijela.

Članak 7.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela koriste pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv »Primorsko-goranska županija«, naziv upravnog tijela.

Zaglavlje akta upravnog tijela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, grb Primorsko- goranske županije, naziv »Primorsko-goranska županija«, naziv upravnog tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum i mjesto izrade akta.

III. UPRAVNA TIJELA

Članak 8.

Upravna tijela su:

1.Ured Županije;

2.Upravni odjel za proračun, financije i nabavu;

3.Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša;

4.Upravni odjel za zdravstvo;

5.Upravni odjel za odgoj i obrazovanje;

6.Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove;

7.Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze;

8.Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj;

9.Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima;

10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade;

11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ured Županije

Članak 9.

Ured Županije ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

·         pripremu sjednica Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) i njenih radnih tijela, pripremu sjednica i sastanaka koje saziva i kojima predsjedava Župan i njegovi zamjenici, poslove objavljivanja akata Skupštine i župana te poslovi praćenja provedbe donesenih akata;

·         savjetodavne, stručne i analitičke poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine iz djelokruga njihova rada;

·         administrativne i tajničke poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine;

·         protokolarne i druge prateće poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine;

·         poslove usmjeravanja naloga Župana, njegovih zamjenika i predsjednika Skupštine ostalim upravnim tijelima i nadzor nad njihovom provedbom;

·         poslove odnosa s javnošću i ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštitu osobnih podataka, informacijsku sigurnost, provedbe strategije suzbijanja korupcije te promidžbu Županije;

·         razvoj civilnog društva, ostvarivanje prava nacionalnih manjina i ljudska prava;

·         civilnu zaštitu, zaštitu od požara i obranu;

·         provedbu svih potrebnih radnji i postupaka vezanih uz proglašenje elementarne nepogode ili izravnu opasnost od njezina nastanka;

·         suradnju s tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te međuregionalnu i međunarodnu suradnju;

·         razmatranje predstavki i pritužba građana upućenih Županu

·         poslove suradnje sa saborskim zastupnicima;

·         poslove vezane uz pokroviteljstva Župana i Skupštine;

·         poslove vezane uz raspodjelu sredstava proračunske zalihe;

·         predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

·         sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

·         razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

Ured Županije obavlja i druge poslove iz područja sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, informacijsku sigurnost, civilnu zaštitu, zaštitu od požara i obranu, koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/13-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/4-13-18) koja je stupila na snagu 20. rujna 2013., u stavku 1. izmijenjena alineja 10.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-20) koja je stupila na snagu 24. studenoga 2018., u stavku 1. djelomično je izmijenjena alineja 1., izmijenjene su alineje 6. i 8., dodana je nova alineja 9., a dosadašnje alineje 9. do 16. postale su alineje 10. do 17., te je iza stavka 1. dodan novi stavak 2.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

Članak 10.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

·         davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana;

·         planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te pratećih akata;

·         praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju Proračuna,te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;

·         zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga;

·         utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna;

·         financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove;

·         koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u Županiji;

·         izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije;

·         izradu plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, pripremu i provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela,

·         vođenje evidencije o provedenim postupcima javne nabave i sklopljenim ugovorima, te izradu propisanih izvješća za potrebe nadležnih tijela;

·         predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

·         sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obavlja i druge poslove iz područja proračuna, financija i javne nabave koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/13-01/9, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-18) koja je stupila na snagu 27. prosinca 2013., u stavku 1. iza alineje 4. dodana je nova alineja 5., a dosadašnje alineje 5. - 15. postale su alineje 6. - 16.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-20) koja je stupila na snagu 24. studenoga 2018., u stavku 1. dodana je nova alineja 1.,dosadašnje alineje 1. do 5. postale su alineje 2. do 6., izmijenjena je dosadašnja alineja 6. koja je sada postala alineja 7., dosadašnje alineje 7., 8., 9. i 10 brišu se, dosadašnja alineja 11. sada postaje alineja 8., dosadašnja alineja 12. briše se, djelomično su izmijenjene dosadašnje alineje 13. i 14. koje su sada postale alineje 9. i 10., I> dosadašnje alineje 15. i 16. postaju alineje 11. i 12., te je iza stavka 1. dodan novi stavak 2.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Članak 11.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

·         izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje;

·         vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja;

·         izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima;

·         izdavanje akata temeljem propisa o zaštiti okoliša, prirode, voda i gospodarenju otpadom;

·         koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima;

·         vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš;

·         davanje koncesija za zaštićena područja prirode;

·         vođenje evidencija o komunalnim naknadama i doprinosima;

·         uredsko poslovanje za ispostave ovog Upravnog odjela (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta);

·         obavljanje poslova vezanih za vrednovanje nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko- goranske županije;

·         praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

·         predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

·         sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja i druge poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša poslove iz stavka 1. ovoga članka vezane uz prostorno uređenje i gradnju obavlja u sjedištu Odjela u Rijeci i u ispostavama u Crikvenici, Delnicama (s dva izdvojena mjesta rada u Čabru i Vrbovskom), Krku, Malom Lošinju, Opatiji i Rabu, dok poslove vezane uz zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak obavlja u sjedištu Odjela u Rijeci za područje cijele Županije.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/13-01/9, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-18) koja je stupila na snagu 27. prosinca 2013., u stavku 1. alineja 11. briše se, dosadašnje alineje 12. - 20. postaju alineje 11. - 19., iza stavka 1. dodan je stavak 2.

Odredbom članka 1. Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/15-01/9, URBROJ: 2170/1-01- 01/5-15-12) koja je stupila na snagu 7. studenoga 2015., iza alineje 19. dodana je nova alineja 20.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-20) koja je stupila na snagu 24. studenoga 2018., u stavku 1. dosadašnja alineja 10. postaje alineja 3., dosadašnje alineje 4. - 8. brišu se i dodaje se nova alineja 4.,dosadašnja alineja 3. postaje alineja 5., dosadašnja alineja 9. postaje alineja 6., dosadašnje alineje 11. - 15. brišu se i dodaju se nove alineje 7. i 8., dosadašnja alineja 16 postaje alineja 9., dosadašnja alineja 20. postaje alineja 10., dosadašnje alineje 17., 18. i 19. postaju alineje 11., 12. i 13., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2, a dosadašnji stavak 2. sada postaje stavak 3.

Upravni odjel za zdravstvo

Članak 12.

Upravni odjel za zdravstvo ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

·         osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva;

·         osiguranje provođenja javno-zdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke i zdravstveno-statističke djelatnosti od interesa za područje Županije;

·         organiziranje ispitivanja, praćenja i evaluiranja čimbenika okoliša (hrana, voda za piće, voda za kupanje i rekreaciju, zrak, buka i drugo) koji mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi;

·         praćenje i koordiniranjerada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija te podnošenje izvještaja o njihovom radu;

·         predlaganje i popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe na području Županije,

·         pripremanje i provedbu postupaka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe te praćenje izvršenja ugovora o koncesiji;

·         koordiniranje rada na izradi Plana zdravstvene zaštite za područje Županije te izradi jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti;

·         predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite za pojedina područja Županije (otoci, Gorski kotar te druga rijetko naseljena i slabije razvijena područja;

·         imenovanje mrtvozornika te organiziranje rada i financiranje mrtvozorničke službe;

·         predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;

·         suradnju sa zdravstvenim ustanovama pri izradi programa koji se financiraju iz Proračuna Županije;

·         provođenje postupka za sufinanciranje udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području očuvanja i unapređenja zdravlja stanovništva na području Županije;

·         pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih grupa u području zdravstva;

·         predlaganje i kandidiranjeprojekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

·         sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel za zdravstvo obavlja i druge poslove iz područja zdravstva koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-20) koja je stupila na snagu 24. studenoga 2018., u stavku 1. I> lomično je izmijenjena alineja 1., alineja 4. mijenja se, alineja 5. briše se, dosadašnja alineja 6. postaje alineja 5., dosadašnja alineja 7. koja sada postaje alineja 6. mijenja se, dosadašnje alineje 8. i 9. postaju alineje 7. i 8., dosadašnja alineja 10. koja sada postaje alineja 9. mijenja se, dosadašnje alineje 11. i 12. postaju alineje 10. i 11., dosadašnja alineja 13. briše se, dosadašnja alineja 14. koja sada postaje alineja 12. mijenja se, dosadašnja alineja 15. briše se, dosadašnje alineje 16., 17. i 18. postaju alineje 13., 14. i 15., te se iza stavka 1. dodaje novi stavak 2.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

Članak 13.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnosi na:

·         odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu;

·         stručne i druge poslove vezano za mrežu dječjih vrtića i mrežu osnovnih i srednjih škola kojima je Primorsko- goranska županija osnivač;

·         analiziranje, planiranje, praćenje i izvještavanje o decentraliziranom financiranju materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja za ustanove školstva čiji je osnivač Županija;

·         planiranje, financiranje, provođenje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme za županijske ustanove školstva;

·         planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe školskog kurikuluma - iznad zakonskog standarda u školstvu;

·         obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za ustanove školstva;

·         planiranje, financiranje i praćenje izvršenja ostalih programa u odgoju, obrazovanju i znanosti i visokom obrazovanju;

·         suradnju sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;

·         suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;

·         predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

·         sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja i druge poslove iz područja odgoja i obrazovanja koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-20) koja je stupila na snagu 24. studenoga 2018., u stavku 1. mijenja se alineja 1. i dodaje se nova alineja 2., dosadašnje alineje 2. i 3. postaju alineje 3. i 4., dosadašnja alineja 4. koja sada postaje alineja 5. mijenja se, dosadašnja alineja 5. koja sada postaje alineja 6. djelomično se mijenja, dosadašnje alineje 7. i 8. postaju alineje 8. i 9., dosadašnja alineja 9. briše se, te se iza stavka 1. dodaje novi stavak 2.

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

Članak 14.

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

·         vođenje evidencije nekretnina u vlasništvu Županije, izradu prijedloga mjera upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije te uređivanje vlasničko-pravnih odnosa;

·         savjetodavne poslove za potrebe Župana, vođenje upravnih i sudskih predmeta i zastupanje pred sudovima i drugim tijelima;

·         izradu izvješća o rješavanju predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije;

·         izradu nacrta općih akata kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela te njihov unutarnji red kao i drugih akata iz djelokruga Upravnog odjela;

·         provođenje zakona kojima se uređuju službenički i namještenički odnosi;

·         stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika upravnih tijela Županije;

·         ostvarivanje prava Župana i njegovih zamjenika temeljem profesionalnog obavljanja dužnosti;

·         obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službeničkog suda Primorsko-goranske županije;

·         razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije, planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu, sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem;

·         uredsko poslovanje upravnih tijela Županije (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta),osim ispostava upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva i zaštite okoliša;

·         provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara;

·         investicijsko i tekuće održavanje imovine u vlasništvu Županije te održavanje poslovnih prostora danih na korištenje Županiji;

·         nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela;

·         osiguranje službenika i namještenika te imovine Županije i vođenje postupka za naplatu štete;

·         obavljanje pomoćno-tehničkih poslova;

·         predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

·         sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove obavlja i druge poslove iz područja upravljanja imovinom, službeničkog sustava, uredskog poslovanja, zaštite na radu i zaštite od požara koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/13-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/4-13-18) koja je stupila na snagu 20. rujna 2013., u stavku 1. iza alineje 1. dodane su nove alineje 2. i 3., a dosadašnje alineje 2. - 17. postale su alineje 4. - 19.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-20) koja je stupila na snagu 24. studenoga 2018., u stavku 1. izmijenjene su alineje 3., 11. i 12., alineja 13. briše se, a dosadašnja alineja 14. postaje alineja 13., dosadašnje alineje 15. i 16. mijenjaju se i postaju alineje 14. i 15., dosadašnje alineje 17. i 18. postaju alineje 16. i 17., te se iza stavka 1. dodaje novi stavak 2.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

Članak 15.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

·         poticanje, usklađivanje i ravnomjerni razvoj cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa i veza na području Županije te brigu o prometnoj povezanosti svih jedinica lokalne samouprave sa sjedištem Županije;

·         provođenje postupka prikupljanja i pripreme dokumentacije te izrada prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i lučkog područja;

·         provedbu geodetskih i parcelacijskih elaborata u katastrskim evidencijama i zemljišnim knjigama za utvrđene granice pomorskog dobra, vođenje evidencije granica pomorskog dobra te pripremanje i dostavljanje podataka za izradu GIS-a granica pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru;

·         davanje koncesija na pomorskom dobru, vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela;

·         praćenje i analiza stanja na pomorskom dobru te izradu stručne dokumentacije;

·         planiranje, sudjelovanje i provedbu saniranja, održavanja, modernizacije i izgradnje pomorskog dobra, odnosno lučke podgradnje i nadgradnje u lukama županijskog i lokalnog značaja te poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru;

·         brigu o zaštiti mora i priobalja te praćenja provedbe ugovora o čišćenju akvatorija Jadranskog mora na području Županije;

·         poticanje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Županije te provođenje postupka;

·         poticanje, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području cesta i cestovnog prometa te usklađivanje i koordinaciju ravnomjernog održavanja županijskih i lokalnih cesta;

·         poticanje programa i projekatau cilju edukacije iz sigurnosti cestovnog prometa te praćenje i analiza sigurnosti prometa na javnim cestama:

·         izdavanje dozvola i vođenje upisnika izdanih dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika;

·         poticanje programa i projekata s ciljem održavanja aerodroma, razvoja i povećanja zračnog prometa na području Županije te praćenje realizacije;

·         poticanje programa i projekata s ciljem uspostavljanja i održavanja zračnih linija radi bolje međusobne povezanosti otoka i otoka s kopnom;

·         praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

·         predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

·         sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja i druge poslove iz područja pomorskog dobra, prometa i veza koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-20) koja je stupila na snagu 24. studenoga 2018., u stavku 1. mijenja se alineja 4., alineje 5. i 6. brišu se, dosadašnja alineja 7. postaje alineja 5., alineja 8. briše se, dosadašnje alineje 9., 10. i 11. sada postaju alineje 6., 7. i 8., dosadašnje alineje 12. i 13. koje postaju alineje 9. i 10. djelomično su izmijenjene, dosadašnje alineje 14., 15. i 16. postaju alineje 11., 12. i 13., alineja 17. briše se, dosadašnja alineja 18. postaje alineja 14., alineja 19. briše se, dosadašnje alineje 20. i 21. postaju alineje 15. i 16., te se iza stavka 1. dodaje novi stavak 2.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Članka 16.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

·         pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma u skladu sa strateškim planovima razvoja turizma Županije i suradnju s turističkim zajednicama i strukovnim udruženjima iz područja turizma;

·         praćenje stanja u području gospodarstva, predlaganje i provođenje mjera promicanja, razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva;

·         suradnju s domaćim i stranim institucijama, udruženjima i centrima koji se bave razvojem poduzetništva i inovacija;

·         praćenje provedbe nacionalnog programa ruralnog razvoja te pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera ruralnog razvoja u Županiji u području poljoprivrede, poduzetništva, turizma i šumarstva;

·         praćenje stanja u području poljoprivrede, predlaganje i provođenje programa i mjeraza razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva;

·         praćenje dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup te pripremanje i sudjelovanje u provedbi programa i mjera okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;

·         predlaganje i provođenje programa i mjera razvoja u područjušumarstva i drvoprerađivačke industrije i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;

·         primjena propisa iz područja lovstva, a posebice provođenje postupaka davanja u zakup zajedničkih lovišta te predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;

·         primjena propisa iz područja zaštite životinja, a posebice sudjelovanje u pripremi i predlaganju akata i mjera kojima se uređuje zaštita napuštenih i izgubljenih životinja te praćenje izvršenja;

·         praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela,a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

·         predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

·         sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj obavlja i druge poslove iz područja turizma, poduzetništva i ruralnog razvoja koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-20) koja je stupila na snagu 24. studenoga 2018., u stavku 1. mijenja se alineja 1., alineja 2. djelomično je izmijenjena, mijenja se alineja 3. i dodaje se nova alineja 4., djelomično je izmijenjena dosadašnja alineja 4. koja postaje alineja 5., dosadašnje alineje 5. i 6. brišu se i dodaje se nova alineja 6., alineje 7. i 8. mijenjaju se, dosadašnje alineje 9. i 10. brišu se i dodaje se nova alineja 9., dosadašnje alineje 11., 12. i 13. postaju alineje 10., 11. i 12., te se iza stavka 1. dodaje novi stavak 2.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Članak 17.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnosi na:

·         planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;

·         ustrojavanje i vođenje županijske baze razvojnih projekata;

·         sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te praćenju razvojnih programaiz nadležnosti Upravnog odjela;

·         koordiniranje izrade i praćenje provedbe županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije;

·         koordiniranje provedbe županijskih razvojnih programa;

·         pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;

·         pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture;

·         pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska, Županija i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;

·         sudjelovanje u radu partnerskog vijeća statističke regije, partnerskog vijeća za područje Županije i partnerskog vijeća za urbano područje;

·         poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;

·         pripremu i provedbu razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije koji se financiraju sredstvima iz Proračuna sukladno odluci Župana;

·         poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, energetike i energetske infrastrukture;

·         davanje koncesije u području energetike i praćenje realizacije sklopljenih ugovora o koncesiji;

·         suradnju s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja i druge poslove iz područja regionalnog razvoja, infrastrukture i upravljanja projektima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-20) koja je stupila na snagu 24. studenoga 2018., u stavku 1. mijenjaju se alineje 1., 2. i 4. i dodaje se nova alineja 5., dosadašnja alineja 5. postaje alineja 6., dosadašnja alineja 6. djelomično je izmijenjena i postaje alineja 7., dosadašnje alineje 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. brišu se i dodaju se nove alineje 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14., te se iza stavka 1. dodaje novi stavak 2.

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

Članak 18.

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

·         praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije;

·         praćenje provedbe Socijalnog plana za područje Županije;

·         praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji i analiza dostupnosti i kvalitete istih;

·         koordiniranje rada i poticanje na suradnju pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost socijalne skrbi radi razvijanja socijalnog partnerstva;

·         predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;

·         predlaganje sufinanciranja rada udruga i drugih organizacija u provedbi programa i projekata iz područja socijalne skrbi, skrbi o djeci i mladima te drugih humanitarnih djelatnosti od interesa za Županiju;

·         izdavanje akata radi utvrđivanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga, te o pravima iz područja socijalne skrbi;

·         planiranje i razvoj mrežeinstitucijskih i izvaninstitucijskihsocijalnih usluga;

·         unaprjeđivanjesuradnje s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave te ustanovama u području socijalne skrbi i skrbi o djeci i mladima;

·         poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih, kroz planiranje i razvoj mreže informativno- edukativnih punktova i društvenih domova za djecu i mlade;

·         poticanje razvoja društvenog poduzetništva i zadrugarstva kao integralnih dijelova moderne socijalne politike kroz informiranje javnosti umrežavanje dionika;

·         poticanje razvoja socijalnih inovacija s ciljem otvaranja mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi te jačanja socijalne integracije i kohezije;

·         pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije, Savjeta mladih Primorsko-goranske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Vijeća seniora Primorsko-goranske županije;

·         predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

·         sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja i druge poslove iz područja socijalne politike i skrbi o djeci i mladima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-20) koja je stupila na snagu 24. studenoga 2018., u stavku 1. mijenjaju se alineje 2., 3., 4. i 6., dosadašnja alineja 7. briše se i dodaje se nova alineja 7., alineja 8. djelomično je izmijenjena, dosadašnje alineje 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. brišu se i dodaju se nove alineje 9., 10., 11., 12. i 13., dosadašnje alineje 19. i 20. postaju alineje 14. i 15., te se iza stavka 1. dodaje novi stavak 2.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

Članak 19.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

·         djelatnosti u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;

·         analizu, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu ustanova u kulturi čiji je osnivač Županija;

·         obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova iz nadležnosti osnivača za ustanove u kulturi;

·         planiranje, financiranje i praćenje izvršenja programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;

·         praćenje stanja i zaštitu kulturne baštine;

·         suradnju s udrugama i drugim subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;

·         praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

·         suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;

·         predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

·         sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja i druge poslove iz područja kulture, sporta i tehničke kulture koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/13-01/9, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-18) koja je stupila na snagu 27. prosinca 2013., u stavku 1. iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5., a dosadašnje alineje 5. - 9. postaju alineje 6. - 10.

Odredbom članka 1. Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/15-01/9, URBROJ: 2170/1-01- 01/5-15-12) koja je stupila na snagu 7. studenoga 2015., iza alineje 19. dodana je nova alineja 20.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-20) koja je stupila na snagu 24. studenoga 2018., u stavku 1. mijenja se alineja 1., alineje 2. i 3. djelomično su izmijenjene,alineje 5. i 7. mijenjaju se, te se iza stavka 1. dodaje novi stavak 2.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNIH
TIJELA I NAČIN NJIHOVA RADA

Članak 20.

U upravnim tijelima mogu se osnivati unutarnje ustrojstvene jedinice.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela uređuje se na način kojim se osigurava korištenje stručnog znanja zaposlenih te racionalno obavljanje poslova iz djelokruga pojedinog upravnog tijela.

Članak 21.

U upravnim tijelima ustrojavaju se službe, odsjeci i pododsjeci

U upravnim tijelima mogu se ustrojiti i ispostave izvan sjedišta upravnih tijela.

Iznimno, unutarnje ustrojstvene jedinice mogu imati poseban naziv koji upućuje na djelokrug poslova koji se u njima obavlja.

Članak 22.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i djelokrug poslova te upravljanje ustrojstvenim jedinica u upravnim tijelima, nazivi i opis poslova radnih mjesta u upravnim tijelima te stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta i broj izvršitelja, radno vrijeme, odgovornost za povredu službene dužnosti te ostala pitanja od značaja za rad upravnih tijela uređuje se pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi posebno za svako upravno tijelo Župan na prijedlog pročelnika upravnog tijela.

Članak 23.

Upravna tijela, u području za koja su ustrojena i u okviru svog djelokruga rada, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Skupštine i Župana te vode drugostupanjski postupak po žalbama na pojedinačne akte donijete od strane općinskih i gradskih upravnih tijela.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 24.

Upravna tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije surađuju sa središnjim tijelima državne uprave, Uredom državne uprave u Županiji, jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, odnosno s gradskim i općinskim upravnim tijelima, pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti iz djelokruga rada upravnog tijela i, kada je to potrebno, na zajedničkim osnovama pripremaju stručne podloge za postupak odlučivanja Skupštine i Župana te predlažu mjere radi unapređenja i razvoja djelatnosti za koju su osnovani.

Članak 25.

Upravna tijela u izvršavanju općih akata Skupštine donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, na donošenje akata iz članka 23. stavka 1. ove Odluke i stavka 1. ovoga članka, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

U skladu s odredbama zakona koji uređuje upravne sporove protiv konačnog pojedinačnog akta može se pokrenuti upravni spor.

Ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, protiv pojedinačnih akata Skupštine i Župana kojima se rješava o pravima , obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 26.

Usmjeravanje djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave koji su im povjereni zakonom, kao i nadzor nad radom upravnih tijela, u nadležnosti su Župana.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, Župan može upravnim tijelima davati smjernice, uputstva i naredbe neposredno ili putem pročelnika Ureda Županije.

Upravna tijela dužna su međusobno surađivati u izvršavanju poslova iz svog djelokruga rada.

Članak 27.

Pravila u postupanju s pismenima, njihovu primanju i izdavanju akata, evidenciji i dostavi u rad, obradi, korištenju, otpremanju, čuvanju, izlučivanju i predaji nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu uređuju se sukladno propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje

V. RUKOVOĐENJE UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 28.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici upravnih tijela.

Pročelnike upravnih tijela imenuje Župan na temelju javnog natječaja.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela provodi upravno tijelo nadležno za službeničke odnose.

Članak 29.

Pročelnik upravnog tijela (u daljnjem tekstu: pročelnik) za svoj rad odgovoran je Županu.

Pročelnik je osobno odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim rukovodi, kao i za izvršenje zadataka i poslova iz njegove nadležnosti.

Članak 30.

Pročelnik je dužan redovno, a najmanje jednom u tri mjeseca izvješćivati Župana o radu upravnog tijela kojim upravlja u pisanom obliku.

Članak 31.

Pročelnik u obavljanju svojih poslova ima prava i dužnosti utvrđene zakonom i drugim propisima, Statutom te drugim aktima Županije.

VI. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

Članak 32.

Poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove neophodne za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela.

Povjerene poslove službenici i namještenici dužni su obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava Republike Hrvatske, zakona i drugih propisa i općih akata i pravila struke te su dužni postupati po uputama Župana, pročelnika i nadređenog službenika.

Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima uređuju se zakonom i drugim propisima te općim aktima koje donosi Župan.

Prijelazne i završne odredbe Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 25/13)

Članak 33.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju s radom upravna tijela ustrojena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 54/10 i 26/12).

Upravna tijela ustrojena ovom Odlukom preuzimaju poslove iz djelokruga rada upravnih tijela ustrojenih Odlukom iz stavka 1. ovog članka, i to:

·         Ured Županije od Ureda Županije, osim u dijelu poslova za Savjet mladih Primorsko-goranske županije, Vijeće seniora Primorsko-goranske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i poslova proglašenja elementarne nepogode;

·         Upravni odjel za proračun, financije i nabavu od Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu;

·         Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša;

·         Upravni odjel za zdravstvo od Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, osim u dijelu poslova socijalne skrbi;

·         Upravni odjel za odgoj i obrazovanje od Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport, u dijelu poslova odgoja i obrazovanja;

·         Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove od Upravnog odjela za imovinu i zajedničke poslove;

·         Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze od Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam, osim u dijelu poslova turizma;

·         Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj od Upravnog odjela za gospodarstvo i poduzetništvo, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam u dijelu poslova turizma i Ureda Županije u dijelu poslova proglašenja elementarne nepogode;

·         Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima od Upravnog odjela za regionalni razvoj i infrastrukturu;

·         Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade od Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, u dijelu poslova socijalne skrbi, te Ureda Županije u dijelu poslova za Savjet mladih Primorsko-goranske županije, Vijeće seniora Primorsko-goranske županije i Povjerenstva za ravnopravnost spolova;

·         Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu od Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport, u dijelu poslova kulture, sporta i tehničke kulture.

Članak 34.

Župan će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti pravilnike o unutarnjem redu za svako od upravnih tijela ustrojena u članku 8. ove Odluke.

Do donošenja akata iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela koji su doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 54/10 i 26/12), osim u dijelu u kojem su u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 35.

Do imenovanja pročelnika upravnih tijela ustrojenih ovom Odlukom Župan će imenovati privremene pročelnike upravnih tijela iz članka 8. ove Odluke, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Privremeni pročelnici će u roku od 15 dana od dana donošenja pravilnika o unutarnjem redu iz članka 34. stavka 2. ove Odluke donijeti rješenja o rasporedu službenika i namještenika.

Upravno tijelo koje preuzima dio poslova iz djelokruga drugog upravnog tijela preuzima i službenike i namještenike koji su zatečeni na preuzetim poslovima.

Članak 36.

Opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva,prava i obveze dosadašnjih upravnih tijela, preuzimaju upravna tijela koja preuzimaju i poslove na temelju ove Odluke, razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 37.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 54/10 i 26/12).

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Završna odredba Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/13):

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Prijelazne i završne odredbe Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/13):

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu nastavljaju sa radom sa izmijenjenim djelokrugom rada sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela iz članka 4. ove Odluke uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 15 dana od dana njezina stupanja na snagu.

U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovog članka donijet će se rješenja o rasporedu službenika.

Članak 6.

Službenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena pravilnicima o unutarnjem redu iz članka 6. ove Odluke.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu koji preuzima dio poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša preuzima i službenike koji su zatečeni na preuzetim poslovima, te prava, obveze, sredstva za rad, financijska sredstva i dokumentaciju razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije''.

Završna odredba Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/15):

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Prijelazne i završne odredbe Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/18):

Članak 12.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Župan Primorsko-goranske županije, uskladiti će Pravilnike o unutarnjem redu Ureda Županije i Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj s odredbama ove Odluke najkasnije u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=00001&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr