SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

14.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na temelju članka 4. stavka 1. točke b. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članak 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11,56/16), u postupku nadmetanja za davanje koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave 2013/S 01K-0068611 i 2013/S 02K-0072966, postupajući po presudi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske posl. broj Usž-709/17-2 od 31. kolovoza 2017. godine, na 18. sjednici održanoj dana 21. veljače 2019. godine donijela je

O D L U K U
o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju
i gospodarsko korištenje plaže Balustrada,
Grad Crikvenica

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica, pokrenut Odlukom o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 25/13) i Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (Broj objave 2013/S 01K-0068611 i 2013/S 02K- 0072966).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Dana 7. veljače 2013. godine Županijska skupština Primorsko - goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 25/13). Na temelju navedene Odluke u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Broj objave 2013/S 01K-0068611 i 2013/S 02K- 0072966 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra te objavljena Dokumentacija za nadmetanje.

U postupku javnog otvaranja ponuda te njihova pregleda i ocjene pred Stručnim povjerenstvom za koncesije na pomorskom dobru Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj dana 2. rujna 2013. godine utvrđeno je da su pristigle četiri ponude, od čega su tri ponude ponuditelja ADRIA TURIST d.o.o., NEPTUN VAMAN d.o.o. i zajednice ponuditelja HEMINGWAY BAR d.o.o. i SUNČANA OAZA d.o.o. utvrđene pravovremenim, dok je ponuda ponuditelja MIKRODISTRIBUCIJA d.o.o. utvrđena nepravovremenom.

U daljnjem postupku pregleda i ocjene ponuda Povjerenstvo je na sjednici održanoj dana 9. rujna 2013. godine utvrdilo da su ponude ponuditelja NEPTUN VAMAN d.o.o. i zajednice ponuditelja HEMINGWAY BAR d.o.o. i SUNČANA OAZA d.o.o. nepotpune uslijed okolnosti da u istima nije dostavljen RS-m obrazac za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je ponuda dana, što je obvezni prilog ponude u skladu s člankom 18. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/ 12) i Dokumentacije za nadmetanje, te je Povjerenstvo predložilo Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, kao ovlaštenom tijelu davatelja koncesije, isključiti navedene ponude.

Nadalje, utvrdivši da je nakon isključenja ponuda preostala samo jedna valjana ponuda, a uzimajući u obzir postojanje šireg interesa u vidu četiri pristigle ponude koje su odbijene, odnosno isključene zbog formalnih nedostataka, Povjerenstvo je predložilo davatelju koncesije da iskoristi pravo da poništi postupak davanja.

Dana 28. studenog 2013. godine Županijska skupština donijela je Odluku o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica.

Protiv navedene Odluke Županijske skupštine podnesena je žalba, a nakon toga vođen je i upravni spor koji je okončan na način da je Visoki upravni sud poništio Odluku Županijske skupštine s obrazloženjem da je Županijska skupština, kao davatelj koncesije, bila ovlaštena odlučiti o poništenju temeljem slobodne ocjene, ali uz obavezu da obrazloži razloge za poništenje, a to je u konkretnom slučaju izostalo.

Dana 11. siječnja 2019. godine Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru razmotrilo je presudu Visokog upravnog suda te je predložilo Županijskoj skupštini, kao davatelju koncesije, da iskoristi pravo da poništi postupak davanja koncesije s obrazloženjem zbog činjenice da je utvrđeno postojanje šireg interesa zbog toga što su podnesene četiri ponude.

Odredbom članka 9. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 47/09) propisano je da javnopravno tijelo rješava upravnu stvar na temelju zakona i drugih propisa te općih akata donesenih na temelju zakonom utvrđenih javnih ovlasti, te da u upravnim stvarima u kojima je javnopravno tijelo zakonom ovlašteno rješavati po slobodnoj ocjeni, odluka mora biti donesena u granicama dane ovlasti i sukladno svrsi radi koje je ovlast dana.

Odredbom članka 28. stavka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« br. 143/12), koji se u konkretnom postupku primjenjuje na temelju članka 102. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« br. 69/17) koji je na snazi, propisano je da davatelj koncesije može poništiti postupak davanja koncesije ako je do isteka roka za dostavu ponude pristigla samo jedna ponuda, odnosno ako nakon isključenja ponuda u postupku davanja koncesije preostane samo jedna prihvatljiva ponuda.

U konkretnom slučaju, u roku za dostavu ponuda pristiglo je ukupno tri ponuda od kojih su dvije ponude isključene zbog nedostatnih RS-m obrazaca te je nakon isključenja ponuda u postupku preostala samo jedna ponuda ponuditelja ADRIA TURIST d.o.o.

Cijeneći mišljenje Povjerenstva te utvrđujući da za predmetnu koncesiju iz broja pristiglih ponuda očito postoji širi interes za dodjelu koncesije na plaži Balustrada koji se u ovom postupku nije mogao ostvariti uslijed formalnih nedostataka dviju ponuda, ova Županijska skupština Primorsko-goranske županije, kao nadležno tijelo davatelja koncesije, odlučujući po slobodnoj ocjeni u smislu članka 7. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 47/09), a na temelju prava iz članka 28. stavka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« br. 143/12) odlučila je poništiti postupak davanja koncesije.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/19-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-19-32

Rijeka, 21. veljače 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=00001&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr