SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

10.

Na temelju članka 143. stavka 1. točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/ 12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), članka 45. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/ 12 i 15/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj 21. veljače 2019. godine donijela je

O D L U K U
o sufinanciranju projekta dogradnje Osnovne škole
»Dr. Andrija Mohorovičić« u Matuljima temeljem
investicijskog elaborata

Članak 1.

Primorsko-goranska županija sufinancirat će projekt dogradnje Osnovne škole »Dr. Andrija Mohorovičić« u Matuljima temeljem investicijskog elaborata (nastavno: projekt).

Investicijski elaborat sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

Utvrđuje se da:

·         su Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) i Općina Matulji u cilju realizacije projekta zajednički aktivno sudjelovali u pripremim aktivnostima provedbe projekta;

·         je Primorsko-goranska županija tijekom 2015. i 2016. godine financirala izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta dogradnje Škole u ukupnoj vrijednosti 348.750,00 kuna;

·         je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo suglasnost na Idejni arhitektonski projekt (KLASA: 404-03/15-01/00088; URBROJ: 533-27-15-0002 od 09. prosinca 2015. godine). Navedenom suglasnosti utvrđeno je da je Idejni arhitektonski projekt u skladu s utvrđenim normativima prostora i opreme osnovnih škola;

·         ukupna procijenjena vrijednost izvođenja radova, nabave opreme i usluga nadzora (stručnog i projektantskog, te koordinatora zaštite na radu) iznosi 11.651.250,00 kuna (s PDV-om), te će se aktivnosti na realizaciji projekta odvijati tijekom dvije (2019. i 2020.), a financiranje tijekom tri proračunske godine (2019.,2020. i 2021.).

Članak 3.

Županija i Općina Matulji sufinancirat će ukupne troškove realizacije projekta (uključujući i do sada plaćene troškove izrade projektne dokumentacije) u omjeru:

50 % Županija - 50 % Općina

Županija će obvezu sufinanciranja iz prethodnog stavka izvršiti najviše do iznosa od 6.000.000,00 kuna (s PDV-om).

Sredstva za sufinanciranje budućih troškova provedbe projekta (radova, nabave opreme, usluga stručnog i projektantskog nadzora te koordinatora zaštite na radu) Županija će osigurati u iznosu do 5.651.250,00 kn tijekom tri proračunske godine (2019., 2020. i 2021.) iz decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju kapitalnih projekata u školstvu.

Članak 4.

Županija i Općina Matulji će, nakon provođenja postupaka nabava i zaključivanja ugovora s odabranim ponuditeljima, zaključiti Sporazum o sufinanciranju projekta kojim će se utvrditi dinamika, uvjeti i način sufinanciranja projekta za svaku proračunsku godinu posebno.

Članak 5.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije na potpisivanje Sporazuma iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/19-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-19-23

Rijeka, 21. veljače 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=00001&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr