SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

7.

Na temelju točke VII. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini (»Narodne novine« broj 2/19 ), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (»Narodne novine« broj 2/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 18. sjednici održanoj 21. veljače 2019. godine donijela je

O D L U K U
o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i
mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2019. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini (»Narodne novine« broj 2/19) Primorsko-goranskoj županiji osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.911.100,00 kn.

Iznos od 3.450.000 kn raspoređuje se ovom Odlukom centrima za socijalnu skrb za materijalne i financijske rashode, dok će se iznos od 1.461.100 kn rasporediti odgovarajućom Odlukom za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

II.

Iznos od 3.450.000 kn iz točke I. stavka 2. ove Odluke raspoređuje se centrima za socijalnu skrb Primorsko- goranske županije za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda kako slijedi:

·         Centar za socijalnu skrb Crikvenica 350.000,00 kn

·         Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj 240.000,00 kn

·         Centar za socijalnu skrb Krk 250.000,00 kn

·         Centar za socijalnu skrb Opatija 450.000,00 kn

·         Centar za socijalnu skrb Rijeka 2.160.000,00 kn

III.

Sredstva iz točke II. ove Odluke doznačavat će se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije sukladno ostvarenim materijalnim i financijskim rashodima, najviše do dva puta mjesečno.

Centri za socijalnu skrb dužni su dostavljati zahtjev za doznaku sredstava, odnosno izvještaj o stvarno nastalim rashodima, na za to propisanim obrascima, sa specifikacijom računa.

IV.

Ovlašćuje se Župan da, ukoliko se ukaže potreba, tijekom godine na prijedlog upravnog odjela nadležnog za socijalnu skrb, svojim odlukama, unutar ukupno bilanciranih sredstava izvrši preraspodjelu sredstava po korisnicima i namjenama.

O raspodjelama iz stavka 1. ove točke Župan će izvijestiti Županijsku skupštinu kroz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/19-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-19-17

Rijeka, 21. veljače 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=00001&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr