SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

6.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini (»Narodne novine« broj 02/19), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (»Narodne novine« broj 02/19), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/9, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 18. sjednici održanoj 21. veljače 2019. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019. godini

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019. godini, u okviru iznosa sredstava utvrđenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, u iznosu od 23.491.991,00 kuna.

II.

Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove kojih je osnivač Primorsko- goranska županija, temeljem točke I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini u ukupnom iznosu 23.491.991,00 kuna, utvrđeni su za sljedeće namjene:

- Investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće
održavanje, u iznosu 21.533.658,00 kuna i

- Otplate kredita, u iznosu 1.958.333,00 kuna.

III.

Sredstva za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova iz točke II. podstavka 1. ove Odluke utvrđena su u iznosu od 21.533.658,00 kuna ili 91,7% ukupnih sredstava koja se raspoređuju za:

- Rashodi za materijal i energiju 2,1 %

- Rashodi za usluge 26,2 %

- Postrojenja i opremu 18,8 %

- Prijevozna sredstva 13,4 %

- Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 39,3 %

- Nematerijalna proizvedena imovina 0,2 %

IV.

Sredstva za otplate kredita iz točke II. podstavka 2. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 1.958.333,00 kuna ili 8,3% ukupnih sredstava raspoređuju se Thalassotherapii Crikvenica za otplatu kredita kod Erste banke za objekt »H« temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini i Odluke o davanju suglasnosti Thalassotheapiji Crikvenica za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2021. godine za rekonstrukciju i nadogradnju Objekta »H« medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapie Crikvenica (»Službene novine« broj 32/15).

V.

Kriteriji za raspored sredstava u 2019. godini zasnivaju se na kriterijima utvrđenim za 2018. godinu i primjenom korektivnih kriterija:

- financiranje realizacije projekata utvrđenih strateškim dokumentima i odlukama Županijske skupštine

- iskazane potrebe ustanova

- visina i intenzitet dosadašnjih ulaganja i mogućnost sufinanciranja iz drugih izvora

Mjerilo za utvrđivanje prava iz točke III. i IV. ove Odluke čini opseg djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

Sredstva minimalnih financijskih standarda iz točke II. ove Odluke ne mogu se koristiti u svrhu uređenja prostora i nabave i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava u svrhu pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog zdravstvenog osiguranja.

Doznaka sredstava izvršava se na temelju mjesečnog zahtjeva ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na petoj razini Računskog plana), koji potpisuju odgovorne osobe (računovođa i ravnatelj), a dostavlja se upravnom odjelu nadležnom za zdravstvo.

Doznaka sredstava za rashode poslovanja, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršava se na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu, a dostavljaju se upravnom odjelu nadležnom za zdavstvo.

Rashodi se ostvaruju do visine mjesečnog iznosa bilančnih prava minimalnih financijskih standarda decentraliziranih funkcija zdravstva.

VI.

Sredstva utvrđena minimalnim standardima iz točke II. ove Odluke, a primjenom kriterija iz točke III. i IV. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

VII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova (u prostor (zgrade), medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opremu i računalnu opremu) i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova (prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme)

2. Financiranje razvojnih programa - projekata utvrđenih prioritetnih ulaganja temeljem strateških dokumenata Županije i primjenom korektivnih kriterija:

2.1. Thalassotherapia Crikvenica za otplatu kredita kod Erste banke za objekt »H« u iznosu 1.958.333,33 kuna temeljem Zaključka Županijske skupštine od 29. listopada 2015. godine (»Službene novine«, broj: 32/15).

2.2. Lječilište Veli Lošinj - nastavak razvojnog ciklusa »Lječilišni Centar Veli Lošinj« za Rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekata Park II i Kuhinja u iznosu od 1.000.000,00 kuna temeljem Zaključka Županijske skupštine od 6. svibnja 2016. godine. (»Službene novine«, br. 11/16) te Zaključka Županijske skupštine od 14. prosinca 2018. godine. (»Službene novine«, br. 41/18).

2.3. Psihijatrijska bolnica Rab za adaptaciju dva bolnička paviljona - VI. faza u iznosu od 7.133.658,00 kuna temeljem Zaključka Županijske skupštine od 14. prosinca 2018. godine. (»Službene novine«, br. 41/18).

VIII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke rasporedit će se sukladno Popisu prioriteta za raspored sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za donošenje akta iz stavka 1. ove točke, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva, te za donošenje odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini, na temelju istog akta.

IX.

Zdravstvene ustanove će sredstva iz točke III. ove Odluke moći koristiti nakon provedbe postupaka nabave sukladno propisima o javnoj nabavi i dostave potrebne dokumentacije kao dokaz o izvršenim ulaganjima.

X.

Ovlašćuje se Župan da, ukoliko se ukaže potreba, tijekom godine na prijedlog upravnog odjela nadležnog za zdravstvo, svojim odlukama, unutar ukupno bilanciranih sredstava izvrši preraspodjelu sredstava po korisnicima i namjenama.

O raspodjelama iz stavka 1. ove točke Župan će izvijestiti Županijsku skupštinu kroz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/19-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-19-15

Rijeka, 21. veljače 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=00001&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr